Hoe verloopt de schaderegeling? Wie wordt vergoed? Wat wordt vergoed?

In eerste instantie zullen de betrokken verzekeraars op basis van de gegevens die zij hebben ontvangen, hetzij van hun verzekerden (o.a. het aanrijdingsformulier), hetzij via andere partijen bepalen, wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Weetje !

De situatie waarbij beide partijen aansprakelijk worden gesteld is ook mogelijk. In dat geval spreekt men van ‘een gedeelde aansprakelijkheid’.

Wat indien je niet aansprakelijk bent voor de geleden schade?

Ben je niet verantwoordelijk voor het verkeersongeval, en dus ook niet verantwoordelijk voor de geleden schade, krijg je deze vergoed via je BA Autoverzekering.

Welke verzekeraar de schade vergoedt is afhankelijk van de regeling die tussen beide verzekeraars werd getroffen. Geldt er een RDR–regeling tussen beide, zal hoogstwaarschijnlijk je eigen verzekeraar de schade vergoeden (in functie van de omvang van de schade). Is er geen RDR–regeling tussen beide verzekeraars, zal de verzekeraar van de tegenpartij de schade vergoeden.

Wat indien je verantwoordelijk bent voor de betrokken schade?

Als je zelf verantwoordelijk bent, en dus aansprakelijk voor de geleden materiële schade aan je eigen wagen en/of lichamelijke schade, zal je geen vergoeding krijgen via je BA Autoverzekering.

Wens je echter in alle situaties, dus ook bij eigen aansprakelijkheid, een vergoeding te krijgen voor de geleden schade, kun je, aanvullend op je verplichte autoverzekering, het best een aanvullende verzekering afsluiten bij je verzekeraar. We denken hierbij aan een omniumverzekering (voor de schade aan je wagen) en/of een bestuurdersverzekering (voor de lichamelijke schade). Maak meteen de berekening om te weten hoeveel de premie voor deze aanvullende verzekeringen bedraagt !

Weetje !

Je bent niet verplicht om de ontvangen vergoeding ook daadwerkelijk te gebruiken voor het herstellen van de schade aan je wagen. Je mag zelf bepalen wat je hiermee wil doen.

Let wel !

Franchise–regeling of vrijstelling. In de verplichte BA Autoverzekering is er ‘bij aanvang’ geen sprake van een mogelijke vrijstelling (ook franchise genoemd) dat bepaalt dat je zelf een deel van de schade aan de tegenpartij moet bekostigen. Wel kan een verzekeraar dit inbouwen wanneer de verzekerde meerdere malen betrokken is geraakt bij een ongeval in fout. Jonge bestuurders hebben vaak zo'n maatregel opgenomen in hun overeenkomst met het oog op een verantwoordelijker rijgedrag.

Het bepalen van de betrokken schade?

Het bepalen van de omvang van de geleden schade gebeurt door een expert, aangesteld door je verzekeraar BA Autoverzekering. Deze gaat de wagen in de garage controleren en gaat na of het bestek van de garage overeenstemt met de werkelijk geleden schade naar aanleiding van het ongeval. Eenmaal goedgekeurd, kan het proces in werking worden gesteld voor de herstellingen aan de wagen.

Soms gebeurt het dat een extra expert moet aangesteld worden wanneer de verscheidene betrokken partijen het niet eens geraken over de grootte van de schade.

Weetje !

De wet bepaalt dat de schaderegeling binnen een welgedefinieerde termijn moet zijn afgehandeld. Indien er een element in het verzekeringsdossier is (omvang van de schade,…) waar nog geen uitsluitsel over bestaat, heeft het slachtoffer alvast recht op een voorschot (op basis van de reeds gemaakte kosten en de gekende toekomstige kosten).

 

 
Bespaar op