Aanvang waarborg verzekering

Wanneer vangt je verzekering echt aan?

Stel, je verzekert je via een verzekeringsmakelaar, een verzekeringsagent, een bankkantoor of rechtstreeks via het internet bij een 'direct writer'. Vanaf wanneer wordt je verzekering dan eigenlijk actief ? Met andere woorden, wanneer begint je verzekeraar (= je verzekeringsmaatschappij) de opgenomen dekking effectief te waarborgen zodat je bij een onvoorziene gebeurtenis met schade beroep kan doen op je verzekering?
 

Wanneer komt je verzekeringsovereenkomst (*) tot stand ?

Zodra de voorafgetekende polis (**) of een verzekeringsaanvraag (***) door jou werd ondertekend, is de overeenkomst tussen jou en de verzekeraar tot stand gekomen maar nog niet noodzakelijk actief. De datum van ondertekening van de verzekeringsaanvraag of voorafgetekende polis stemt dus niet noodzakelijk overeen met de eigenlijke ingangsdatum van je verzekering.

Belangrijk:
Een verzekeringsvoorstel (****) verbindt noch jou, noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst.

Indien de verzekeraar jou niet binnen de 30 dagen na ontvangst van het getekende voorstel een verzekeringsaanbod heeft gedaan, de aanvaarding van de verzekering niet afhankelijk heeft gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt hij er zich toe om de overeenkomst te sluiten. Doet de verzekeraar dit niet, riskeert hij een schadevergoeding te moeten betalen.

Deze bepalingen moeten, samen met de vermelding dat de ondertekening van het voorstel geen dekking meebrengt, uitdrukkelijk in het verzekeringsvoorstel worden opgenomen.

Wat is dan wel de eigenlijke ingangsdatum van je verzekering?

De waarborg die het onderwerp uitmaakt van je verzekering gaat, tenzij anders is overeengekomen, van start één dag nadat de verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) de getekende polis of verzekeringsaanvraag heeft ontvangen.

Je verzekeraar brengt je van deze datum op de hoogte.

Bron: Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Léés ook: je lopende verzekering opzeggen, inclusief een modelbrief voor gebruik (>< je verzekering annuleren).

 


(*) Verzekeringsovereenkomst
Een overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekeringsnemer waarbij de eerste partij zich ertoe verbindt om een bepaalde prestatie te leveren indien zich een onzekere gebeurtenis voordoet, waarbij noch de verzekerde, noch de begunstigde er baat bij heeft dat deze gebeurtenis zich voordoet.

Als tegenprestatie ontvangt de verzekeraar een vaste of variabele premie van de verzekeringsnemer.

(**) Voorafgetekende polis
Een verzekeringspolis die vooraf door de verzekeraar ondertekend is en houdende aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de voorwaarden die erin beschreven zijn, eventueel aangevuld met de nadere bijzonderheden die de verzekeringnemer aanduidt op de daartoe voorziene plaatsen.

(***) Verzekeringsaanvraag
Een formulier opgemaakt en verstrekt door de verzekeraar waarbij hij aanbiedt om het risico voorlopig ten laste te nemen op verzoek van de verzekeringnemer.

(****) Verzekeringsvoorstel
Een formulier dat door de verzekeraar aan de verzekeringsnemer wordt toegestuurd met de vraag dit verder in te vullen. Bj ontvangst, kan de verzekeraar zich hierop baseren om het risico te beoordelen.

 

 
Bespaar op