Je privacy

Voor het maken van een vergelijking op onze website is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens in te vullen. Die worden opgevraagd door een aantal aanbieders om een correcte premieberekening te kunnen verstrekken. Wij begrijpen dat het als bezoeker en/of gebruiker niet steeds voor de hand liggend is. Daarom willen we je graag uitleggen waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

1.Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze Privacy Policy is van toepassing op de hieronder omschreven verwerkingen van persoonsgegevens verricht door Verzekeringen NV, met zetel te Leuvensesteenweg 643/bus 14 1930 Zaventem,, met ondernemingsnummer BTW BE0472.905.781, samen met de overkoepelende groep Horizon Group, met zetel te * en ondernemingsnummer BTW BE* en de overige ondernemingen die deel uitmaken van deze groep (hierna ook ‘Verzekeringen’ of ‘wij’).

Wij hechten veel belang aan uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing.

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@verzekeringen.be of per post naar voormeld postadres.

Ook onze DPO is via dezelfde contactgegevens bereikbaar (met vermelding van ‘tav de DPO’).

2. Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u in deze Privacy Policy. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden.

3. Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u.
Algemeen

Van al onze contacten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens:

 • Elektronisch identificatie- en gebruiksgegevens (bv. IP adres, browsertype, locatiegegevens);
 • Identificatiegegevens (bv. kopie van uw identiteitskaart in kader van een GDPR-verzoek);
 • Contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, e-mailadres, etc.);
 • Contactgeschiedenis (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via webformulieren, etc.).

Hoofdactiviteit

Van onze klanten verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens, met name met het oog op de verstrekking van onze diensten en daarbij horende adviesverlening:

  • Contractuele gegevens (bv. ingeplande afspraken, ondertekende klantenfiche / overeenkomst, adres, etc.);
  • Identiteitskaartgegevens met oog op de wettelijk verplichte identiteitsverificatie bij het aangaan van verzekeringen;
  • Nationaliteit, geboortedatum, geslacht, land van wettelijke woonplaats;
  • Betalings- en facturatiegegevens: bank, rekeningnummer, betaalkaart- en transactiegegevens, facturen;
  • Alle relevante gegevens met oog op het bezorgen van een voorstel voor de gewenste verzekering. Dit omvat alle noodzakelijke gegevens om de kans dat het verzekerd risico zich zal voordoen en de premie nauwkeurig vast te kunnen stellen zoals ook nader toegelicht op de relevante klanteninformatiefiches, en kan ook relevante bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens omvatten (o.a. voorziene startdatum, beroep, gezinssamenstelling, burgerlijke staat en aantal personen ten laste, gegevens over uw woning zoals de waarde en het aantal brandmelders, voertuiggegevens zoals inschrijvingsdatum, voertuigtype en chassisnummer, informatie over relevante beslissingen of maatregelen die ten aanzien van de klant getroffen zijn en die van aard zijn om het verzekeringsrisico te beïnvloeden …);
  • Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s in verband met onze dienstverlening.

Elke gebruiker behoudt en behoudt controle over alle informatie, gegevens, teksten en afbeeldingen die via de applicatie of op zijn of haar account worden geüpload, inclusief persoonlijke gegevens (“Gegevens”) in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. U kunt zich registreren op de applicatie door u te registreren met uw e-mailadres of via een van uw sociale netwerkprofielen zoals Facebook of Google. We verzamelen uw persoonlijke gegevens van uw sociale netwerkprofiel alleen voor het doel van het aanmaken van uw account en het verstrekken van accountinformatie, evenals om uw persoonlijke gegevens regelmatig te synchroniseren.

Zakenpartners

Van onze zakenpartners, met inbegrip van verzekeringsmakelaars en verzekeraars waarmee wij samenwerken en leveranciers, verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens:

   • Contractuele gegevens (bv. bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, overeenkomst, etc.);
   • Betalings- en facturatiegegevens: bank, rekeningnummer, betaalkaart- en transactiegegevens, facturen;
   • Account- en gebruiksgegevens (met name voor onze applicaties bestemd voor gebruik door onze partners-verzekeringsmakelaars);
   • Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s in verband met onze samenwerking.

Kandidaat-medewerkers

Van kandidaat-medewerkers verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens. Uiteraard zal dit in grote mate afhankelijk zijn van welke gegevens u zelf aan ons wenst te verstrekken in functie van uw sollicitatie.

 • Persoonlijke bijzonderheden;
 • Werkgerelateerde gegevens;
 • Persoonlijkheidsgegevens;
 • Foto’s

Bezoek aan de website

Bij het bezoek van onze website https://www.verzekeringen.be, verwerken wij van u volgende gegevens:

 • IP-adres, browsertype, locatiegegevens, hoe het individu op de website terecht is gekomen, interesses en de manier waarop het individu door de webpagina navigeert (via strikt noodzakelijke, analytische en marketingcookies);
 • Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, onderwerp contact en contactbericht (desgevallend via het online contactformulier), naam kat, oorsprong contactname;
 • Accountgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) in het geval u beslist een account aan te maken.

 

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze eigen interne statistieken op te stellen. Hiermee kunnen we het gebruik, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de diensten die op onze site worden aangeboden evalueren om deze te optimaliseren.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.

Operationele doeleinden

Wij verwerken gegevens voor de optimalisatie van onze website; statistische doeleinden en marktonderzoek; om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden; het beantwoorden van uw contactvraag; het in overweging nemen van uw sollicitatie.

Zakelijke doeleinden

Wij verwerken gegevens in het kader van onze hoofdactiviteit, zoals om u als klant bij te staan in het vinden van een geschikte verzekeraar die u een op uw situatie afgestemde verzekering kan verschaffen of het in dit verband maken van voorbereidende simulatieberekeningen; om de aansluiting van zakenpartners tot verbonden verzekeringsmakelaar of verzekeraar in beschouwing te nemen; om met u te communiceren over onze dienstverlening of samenwerking; om u te informeren over ons beleid, algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden; om de relaties met onze potentiële en bestaande contactpersonen en partners te ontwikkelen en te beheren.

Commerciële doeleinden

Wij verwerken gegevens voor het toesturen van marketingcommunicatie per e-mail of per post; voor het verzenden van nieuwsbrieven; of om uw inschrijving op één van de door ons georganiseerde evenementen zoals informatiesessies te registreren en voor het versturen van advertenties en promoties.

Juridische of wettelijke doeleinden

Wij verwerken gegevens voor juridische redenen en procedures; om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen; of om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

5. Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, zoals hierna weergegeven.

Wettelijke verplichting

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Zoals in het kader van onze activiteiten als FSMA-erkende verzekeringsmakelaar, onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming.

Noodzakelijk voor de totstandkoming / uitvoering van een overeenkomst

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie in het kader van het aangaan van een contractuele relatie met inbegrip van het ter beschikking stellen van voorbereidende informatie-, simulatieberekening- en downloadformulieren op onze website, maar ook de effectieve uitvoering van de contractuele opdracht in het kader van onze hoofdactiviteit, teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen (met name begeleiding en bemiddeling bij het aangaan van verzekeringen door zelf te bemiddelen bij ons netwerk aan verzekeraars, dan wel door uw aanvraag door te sturen naar verzekeringsmakelaars binnen uw regio met wie wij samenwerken; advies te geven over verzekeringsproducten; onze tools ter beschikking te stellen van onze zakenpartners), of die van u te kunnen ontvangen.

Gerechtvaardigd belang

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Voor het promoten van onze activiteiten ten aanzien van bestaande klanten en bij zakelijke contacten; het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het ter beschikking stellen van informatie-, simulatieberekening- en downloadformulieren op onze website wanneer de invulling hiervan kadert buiten een (potentiële) overeenkomst met ons om, het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen.

Toestemming

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Voor het promoten van activiteiten bij potentiële nieuwe contacten waar vereist; het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto’s of andere publicaties die persoonsgegevens bevatten op onze website en sociale media-kanalen. Gegevens van sollicitanten na de aanwervingsprocedure zullen enkel bijgehouden worden mits toestemming.

In de gevallen waarin wij bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens dienen te verwerken om onze dienstverlening te kunnen verschaffen, zullen wij ons hiervoor beroepen op uw uitdrukkelijke toestemming wanneer de wet hiervoor niet in een specifieke grondslag voorziet.

6. Oorsprong van de gegevens

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via onze partnerondernemingen van de Horizon Group, externe dienstverleners of openbare bronnen.

7. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Verzekeringen.be maakt deel uit van de overkoepelende Horizon Group waartoe eveneens Horizon en Hypotheekwinkel en Aanbieders.be behoren. Het is mogelijk dat persoonsgegevens gedeeld worden binnen deze groep om administratieve en infrastructuur redenen, evenals om commerciële redenen. Een klant van Verzekeringen.be wordt aanzien als een klant van de gehele groep. Als klant is het uiteraard mogelijk om u te verzetten tegen de doorgifte van deze gegevens voor commerciële doeleinden, door met ons contact op te nemen op de opgegeven contactadressen.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten.

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

  • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post;
  • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd;
  • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten;
  • Indien u klant bent maar wij u zelf geen diensten verlenen als verzekeringsmakelaar, aan de relevante verzekeringsmakelaar(s) met wie wij samenwerken binnen uw regio, die als onze zakenpartner(s) zal / zullen instaan voor de dienstverlening aan u en de verdere behandeling van uw dossier, volgens de geldende afspraken in ons netwerk;
  • Indien u klant bent en wij u zelf diensten verlenen als verzekeringsmakelaar, aan verzekeraars met wie wij samenwerken, met het oog op het voorleggen van uw dossier en het verkrijgen van een concreet verzekeringsvoorstel, waarbij u wanneer u hierop ingaat ook een rechtstreekse contractuele relatie aangaat met de betrokken verzekeraar;
  • Ondernemingen die ons bijstaan bij het promoten van onze diensten op basis van de e-mail adressen of postadressen van onze klanten;
  • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie, met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie;
  • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.

Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van ons gerechtvaardigd belang worden meegedeeld aan onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken om hen te helpen bij het leveren van hun diensten op het gebied van gegevenskwaliteit aan hun klanten. Deze derden gebruiken deze gegevens uitsluitend om hun eigen databases aan te vullen, hun gegevens of die van hun klanten te bevestigen of te valideren en/of de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van operaties zoals formatteren, normaliseren, corrigeren, aanvullen, bijwerken (bijvoorbeeld door het leveren van een nieuw adres na een verhuizing) en/of intern koppelen (matching) van deze gegevens, enkel en alleen met het doel om:

 • Naleving van (of hun klanten te helpen bij de naleving van) artikel 5.1d) van de AVG, dat vereist dat persoonsgegevens nauwkeurig zijn en, indien nodig, bijgewerkt worden, en/of
 • Hun klanten te helpen bij het uitvoeren van identiteitsverificaties van personen, bijvoorbeeld voor doeleinden van antiwitwasbestrijding, het voldoen aan eisen van nationale/publieke veiligheid, preventie en opsporing van criminaliteit, fraudebestrijding, incasso van schulden/activa, hereniging van activa en/of het uitvoeren van voorafgaande screenings bij aanwervingen.

Een van de specialisten in gegevenskwaliteit waarmee wij samenwerken is Black Tiger Belgium SA, gevestigd aan allée de la Recherche 65, 1070 Brussel, en hun specifieke AVG-pagina https://rgpd.blacktigerbelgium.tech informeert u verder over de verwerkingen die zij uitvoeren met de persoonsgegevens die zij verzamelen, over uw AVG-rechten en over hoe deze uit te oefenen.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

9. Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

Wij streven ernaar om de gegevens die wij verwerken zoveel als mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

10. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken, zoals hieronder opgesomd. Indien u een beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve onze interne GDPR-verantwoordelijke of DPO te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder de eerste titel van deze Privacy Policy.

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (zie hierboven onder titels 5 en 6), dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

11. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@verzekeringen.be of per post naar Brechtsebaan 200, 2900 Schoten, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites. De datum waarop deze Privacy Policy voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacy Policy, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.