BA Familiale

BA Familiale

Een ongeluk in de privésfeer waarbij schade wordt toegebracht aan een ander, is zo gebeurd. Als je hiervoor aansprakelijk bent, zul je deze schade moeten vergoeden. Een schadevergoeding kent geen limieten, waardoor de vergoeding flink kan oplopen. Om je vermogen te beschermen tegen een hoge schadevergoeding, die voorvloeit uit onoplettendheid of een inschattingsfout, kan je best een familiale verzekering hebben. De BA Familiale beschermt jou en je gezin tegen elke vorm van materiële en/of lichamelijke schade veroorzaakt door iemand van je gezin aan derden.

Welke informatie vind je over de familiale verzekering:

Wat is een familiale verzekering?

De familiale verzekering beschermt jou en je gezin tegen lichamelijke en/of materiële schade die wordt veroorzaakt aan derden door iemand van het gezin. Die schade aan een derde kan het resultaat zijn van (onvrijwillige) fouten, tekortkomingen of nalatigheden door iemand van het gezin. De BA Familiale is geen verplichte verzekering, maar is zeker wel aangeraden.

In de volksmond heeft de familiale verzekering verschillende benamingen gekregen waaronder BA Familiale, BA gezin, gezinsverzekering en verzekering privéleven.

Opgelet: indien je zelf of iemand van het gezin slachtoffer is van materieel en/of lichamelijk schade door een derde, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op je eigen verzekering.

Wanneer kan ik beroep doen op de familiale verzekering?

Om beroep te kunnen doen op de familiale verzekering, moeten de volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

 • Zijn of haar aansprakelijkheid moet betrokken zijn. De betrokkenheid kan voortvloeien uit een daad, maar kan ook te wijten zijn aan onvoorzichtigheid of nalatigheid. Kortom elke (kleine) fout maakt je burgerlijk aansprakelijk.
 • Er moet sprake zijn van schade aan een derde in de privésfeer.
 • De schade moet het gevolg zijn van die fout (oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

Bijvoorbeeld je zoon trapt met zijn voetbal de ruit in van de buren. Hier is er sprake van materiële schade aan een derde, als gevolg van een daad. Weliswaar een onvrijwillige fout. Voor deze schade kan je beroep doen op je familiale.

In het bovenstaande voorbeeld wordt een kind aangehaald. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen schade kunnen toebrengen aan anderen. Daarom is de BA Familiale zowel nuttig voor gezinnen met kinderen, maar ook voor gezinnen zonder kinderen en alleenstaanden. Zo zijn voogden ook verantwoordelijk voor de personen die onder hun hoede staan (bijvoorbeeld ook voogden van dementerende).

Opgelet: aansprakelijkheid dat te wijten is aan het slecht of niet uitvoeren van contracten (ongeacht of het in de privésfeer is of niet), wordt niet verzekerd. Hierbij volgt een verduidelijking aan de hand van een voorbeeld.

Stel je huurt een vakantiehuisje en beschadigt het keukenblad door een warme pan. Dan komt jouw BA Familiale, je verzekeraar, hier niet tussen. Omdat het hier gaat om het nakomen van een contractuele verplichting: geen schade toebrengen aan de inboedel. Tenzij je verzekeraar hiervoor een extra dekking voorziet. Meestal wordt er in de contractuele voorwaarden van de BA Familiale een vrijstelling (franchise) opgenomen. Dat houdt in dat je zelf een deel van de vergoeding ten laste moet nemen. Bijvoorbeeld: in de contractuele voorwaarden is een vrijstelling van € 200 opgenomen voor materiële schade. Je fiets waait om tegen de etalage van een winkel. De raam van de winkel is beschadigd en moet vervangen worden. Een nieuwe raam zetten kost € 5000. Je familiale zal tussen komen voor € 4800, zelf zal je nog € 200 moeten betalen (€ 5000 - € 200 vrijstelling = € 4800 tussenkomst verzekering).

Wie is verzekerd in de familiale verzekering?

De familiale verzekering beschermt jou en je gezin tegen schade aan derden. Het begrip gezin wordt hier ruim geïnterpreteerd. Een gezin is iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van het gezin. Hiertoe behoren de onderstaande personen:

 • Echtgenoot of partner, samenwonend onder één dak.
 • Kinderen, minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn.
 • Huisdieren, opgelet paarden zijn hierbij niet altijd inbegrepen. Hiervoor moet een extra clausule worden opgenomen in je polis BA Familiale.
 • Personen die tijdelijk bij je verblijven.

Opgelet: de algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang de verzekeringsmaatschappij. Raadpleeg dus de algemene voorwaarden, meer specifiek het luik verzekerden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je wie gedekt is door jouw BA Familiale verzekering.

Weetje: in de meeste gevallen is de rechtsbijstand opgenomen in de BA Familiale. Waardoor je ook beroep kan doen op deze verzekering om de kosten en erelonen voor je verdediging te betalen. Een schadegeval kan immers uitdraaien op een juridisch conflict omtrent de erkenning van de aansprakelijkheid.

Hoe wordt bepaald wie burgerlijk aansprakelijk is?

Iemand is burgerlijk aansprakelijk als zijn of haar aansprakelijkheid betrokken is. De betrokkenheid van deze persoon hoeft niet het gevolg te zijn van een daad, het kan ook aangetoond worden door nalatigheid of onvoorzichtigheid. Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking.

Bijvoorbeeld iemand heeft je (of iemand van je gezin) schade berokkent, hetzij materieel (een voorwerp dat deel uitmaakt van je eigendom), hetzij lichamelijk. Om na te gaan of deze persoon een fout heeft begaan, worden zijn of haar handelingen vergeleken met het gedrag van een ‘goede huisvader’. Kortom, heeft de persoon in kwestie gehandeld zoals een normaal en voorzichtig persoon in dezelfde situatie, onder dezelfde omstandigheden gehandeld zou hebben? Indien dit niet het geval is, is de persoon in kwestie burgerlijk aansprakelijk voor de schade.

Burgerlijke aansprakelijkheid wilt dus zeggen dat je verantwoordelijk bent voor schade dat je berokkent aan een ander. Dat houdt in dat je deze derde moet vergoeden voor de schade die je hebt toegebracht. Je bent volgens de wet verplicht om de veroorzaakte schade te vergoeden.

Wat zijn de minimale dekkingen bij de familiale verzekering?

De wet legt een aantal minimum dekkingen op aan verzekeringsmaatschappijen. De maatschappijen kunnen als nog bepalen of ze zich houden aan de opgelegde minimum voorwaarden of deze uitbreiden. De meeste verzekeraars breiden echter hun dekkingen uit, om zicht te onderscheiden van de andere verzekeraars.

Enkele voorbeelden van zaken die kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij:

 • Het verzekerd bedrag voor zowel de materiële als de lichamelijke schade kan verschillen per verzekeringsmaatschappij. Rekening houdend met de indexatie van het verzekerd bedrag op basis van de consumptieprijzen.
 • Er kunnen verschillende vrijstellingen gehanteerd worden. Ook hier wordt er rekening gehouden met de indexatie van de vrijstelling op basis van de consumptieprijzen.
 • De ene maatschappij voorziet enkel een dekking in Europa, terwijl de andere maatschappij een wereldwijde dekking voorziet in de polis Familiale verzekering.
 • ...

Tip: aan de hand van de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij kan je altijd de nodige informatie terugvinden met betrekking tot dekkingen, verzekerden enzovoort