BA Familiale

BA Familiale

Een ongeluk in de privésfeer waarbij schade wordt toegebracht aan een ander (derde), is zo gebeurd. Als je hiervoor aansprakelijk bent, zul je deze schade moeten vergoeden. Een schadevergoeding kent geen limieten, waardoor de vergoeding flink kan oplopen. Om je vermogen te beschermen tegen een hoge schadevergoeding, die voorvloeit uit onoplettendheid of een inschattingsfout, kan je best een Familiale verzekering hebben. De BA Familiale beschermt jou (en je gezin) tegen elke vorm van schade (materiële en/of lichamelijke schade), veroorzaakt door iemand van je gezin aan derden.

Informatie over de BA Familiale:

Wat is een Familiale verzekering? Is dit verplicht?

De Familiale verzekering is niet verplicht in België maar wordt wel aangeraden. Schade die je zelf oploopt in de privésfeer is verzekerd, als je een persoonlijke ongevallenverzekering hebt afgesloten. Maar wat bij schade aan anderen (derden) veroorzaakt door jezelf of iemand van je gezin?

De BA Familiale beschermt je (en je gezin) tegen lichamelijke en/of materiële schade die wordt veroorzaakt aan derden door iemand van het gezin. Kortom het vermogen waarover je beschikt wordt beschermd tegen de financiële gevolgen hiervan. Schade aan een derde kan het resultaat zijn van (onvrijwillige) fouten, tekortkomingen of nalatigheden door iemand van het gezin. Juist daarom is het aangeraden dat de BA Familiale deel uitmaakt van je basisverzekeringen!

In de volksmond heeft de Familiale verzekering verschillende benamingen gekregen zoals: BA Familiale, BA gezin, gezinsverzekering, verzekering privéleven, Familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en BA (burgerlijke aansprakelijkheid).

Wanneer beroep doen op BA Familiale?

Om beroep te kunnen doen op de Familiale verzekering, moeten de volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

 • Zijn of haar aansprakelijkheid moet betrokken zijn. De betrokkenheid kan voortvloeien uit een daad, maar kan ook te wijten zijn aan onvoorzichtigheid of nalatigheid. Kortom elke (kleine) fout maakt je burgerlijk aansprakelijk.
 • Er moet sprake zijn van schade aan een derde in de privésfeer.
 • De schade moet het gevolg zijn van die fout (oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

Bijvoorbeeld je zoon trapt met zijn voetbal de ruit in van de buren. Hier is er sprake van materiële schade aan een derde, als gevolg van een daad. Weliswaar een onvrijwillige fout. Voor deze schade kan je beroep doen op je familiale.

Wie is verzekerd?

De Familiale verzekering beschermt jou en je gezin tegen schade aan derden. Het begrip gezin wordt hier ruim geïnterpreteerd. Een gezin is iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van het gezin. Hiertoe behoren de onderstaande personen:

 • Echtgenoot of partner, samenwonend onder één dak.
 • Kinderen, minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn.
 • Huisdieren, opgelet paarden zijn hierbij niet altijd inbegrepen. Hiervoor moet een extra clausule worden opgenomen in je polis BA Familiale.
 • Personen die tijdelijk bij je verblijven

Hoe wordt bepaald wie burgerlijk aansprakelijk is?

Zoals bij "Wat is een Familiale verzekering, is dit verplicht?" en bij "Wanneer beroep doen op de BA Familiale?" wordt aangehaald: is iemand burgerlijk aansprakelijk als zijn of haar aansprakelijkheid betrokken is. De betrokkenheid van deze persoon hoeft niet het gevolg te zijn van een daad, het kan ook aangetoond worden door nalatigheid of onvoorzichtigheid. Hierbij een voorbeeld ter verduidelijking.

Bijvoorbeeld iemand heeft je (of iemand van je gezin) schade berokkent, hetzij materieel (een voorwerp dat deel uitmaakt van je eigendom), hetzij lichamelijk. Om na te gaan of deze persoon een fout heeft begaan, worden zijn of haar handelingen vergeleken met het gedrag van een ‘goede huisvader’. Kortom heeft de persoon in kwestie gehandeld zoals een normaal en voorzichtig persoon in dezelfde situatie, onder dezelfde omstandigheden gehandeld zou hebben? Indien dit niet het geval is, is de persoon in kwestie burgerlijk aansprakelijk voor de schade.

Minimale dekkingen Familiale

De wet legt een aantal minimum dekkingen op aan verzekeringsmaatschappijen. De maatschappijen kunnen als nog bepalen of ze zich houden aan de opgelegde minimum voorwaarden of deze uitbreiden. De meeste verzekeraars breiden echter hun dekkingen uit, om zicht te onderscheiden van de andere verzekeraars.

Enkele voorbeelden van zaken die kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij:

 • Het verzekerd bedrag voor zowel de materiële als de lichamelijke schade kan verschillen per verzekeringsmaatschappij. Rekening houdend met de indexatie van het verzekerd bedrag op basis van de consumptieprijzen.
 • Er kunnen verschillende vrijstellingen gehanteerd worden. Ook hier wordt er rekening gehouden met de indexatie van de vrijstelling op basis van de consumptieprijzen.
 • De ene maatschappij voorziet enkel een dekking in Europa, terwijl de andere maatschappij een wereldwijde dekking voorziet in de polis Familiale verzekering.
 • ...