Welke informatie overmaken aan je hospitalisatieverzekeraar?

Wanneer je een hospitalisatieverzekering wilt afsluiten, zal men vaak vragen om een medische vragenlijst in te vullen. Welke informatie dien je dan best mee te geven aan je verzekeraar?

Bereken je hospitalisatieverzekering

Wanneer moet je een medische vragenlijst invullen?

Bij verschillende verzekeringen moet je op voorhand een medische vragenlijst invullen zodat de verzekeraar je gezondheidstoestand kan inschatten. Dit is het geval bij een gewaarborgd inkomen, levens-, overlijdens- of hospitalisatieverzekering. Je bent verplicht om uit eigen beweging alle essentiële gegevens mee te delen die invloed hebben op de beoordeling van het risico. Op basis van deze vragenlijst bepaalt de verzekeraar onder welke voorwaarden en tegen welke premie hij deze verzekering wil aanbieden. In bepaalde gevallen zal de arts van de verzekeraar bijkomende informatie vragen over de kandidaat-verzekerde. Dat kan zowel gebeuren door het raadplegen van de huisarts of door hem te onderwerpen aan een medisch onderzoek.

Indien je met opzet relevante gegevens achterhoudt voor de verzekeraar, dan kan de verzekering nietig verklaard worden. Bij een schadegeval zal de verzekeraar je niet vergoeden en als hij dit kan bewijzen, mag hij de reeds betaalde premies behouden.

Welke informatie moet je meedelen aan de verzekeraar?

In een medische vragenlijst mag men enkel vragen stellen over je huidige gezondheidstoestand. Vragen over genetische gegevens zijn verboden. Er mag dus niks gevraagd worden over ziektes die je nu nog niet hebt, maar die zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen. Pas als een ziekte zich heeft bekendgemaakt, moet je dat melden aan de verzekeraar. De verzekeraar mag dus niet vragen naar ziektes die zich voordoen in je familie of informeren over de gezondheidstoestand van je ouders, grootouders, broers, zussen…

Als de adviserende arts van de verzekeraar aanvullende informatie nodig heeft, kan dit worden opgevraagd via de huisarts van de kandidaat-verzekerde. Je arts moet zich wel beperken tot een beschrijving van je huidige gezondheidstoestand. Hij kan bijvoorbeeld een medisch attest afleveren dat aantoont dat je chronische ziekte stabiel is. Hij mag alleen informatie bezorgen aan de arts van de verzekeraar en enkel die informatie geven die noodzakelijk is voor het afsluiten van de overeenkomst.

Bij een inkomensverzekering kan de verzekeraar bij invaliditeit je aan een medisch onderzoek onderwerpen, ook wanneer je al een contract hebt. Dat kan bijvoorbeeld dienen om het percentage van de arbeidsongeschiktheid te bepalen.
Medische onderzoeken voor en tijdens het verzekeringscontract zijn onderworpen aan de wet op de Patiëntenrechten. De persoon die het onderzoek ondergaat heeft dus recht op informatie over de zaken die onderzocht worden. Bij het niet naleven van de rechten kan je een klacht neerleggen bij de Federale Ombudsdienst Rechten van de Patiënt of de Ombudsdienst van de Verzekeringen.

Wat moet je doen na een schadegeval?

Bij een schadegeval moet je ook alle informatie doorgeven aan je verzekeraar. Als je als slachtoffer een schadevergoeding wilt krijgen, moet je bewijs leveren dat het verzekerde risico zich heeft voorgedaan net als de omvang van de schade. Dit kan door middel van bewijsstukken van de politie, het ziekenhuis… De verzekeraar zal op zijn beurt de oprechtheid van het schadegeval controleren.

Wanneer het voor de adviserende arts van de verzekeraar niet mogelijk is om op een correcte manier de feitelijkheid en de omvang van het schadegeval in te schatten, zal hij de verzekerde kunnen onderwerpen aan een medisch onderzoek bij een arts die de verzekeraar zal aanstellen. Zolang de verzekeraar niet de gevraagde informatie ontvangt, heeft hij het recht om de behandeling van de zaak te onderbreken.

Bereken je hospitalisatieverzekering