Wat is een schoolverzekering?

Wanneer je zoon of dochter op school is, dan wil je uiteraard dat je kind goed beschermd is. Daarvoor bestaat de schoolverzekering.

Wat is precies een schoolverzekering?

Een schoolverzekering is een niet-verplichte verzekering die schade dekt die zich tijdens een schoolactiviteit of nevenactiviteit van een school voordoet. De schoolverzekering bestaat uit twee onderdelen met name de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering lichamelijke ongevallen.

Ook al is de schoolverzekering niet verplicht, toch hebben de meeste scholen zo’n verzekering afgesloten. Vraag zeker als ouder bij de school na of ze over deze verzekering beschikken.

Wat is de aansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer iemand van het schoolpersoneel of de leerlingen een ongeval heeft veroorzaakt tijdens een schoolactiviteit, zal de aansprakelijkheidsverzekering tussenbeide komen. De verzekering dekt zelfs in het geval dat je slachtoffer bent van schade veroorzaakt door een medeleerling.

Zoals eerder vermeld komt een schoolverzekering tussen bij schade die zich tijdens een schoolactiviteit of een nevenactiviteit van een school voordoet. Met schoolactiviteiten bedoelt men elke activiteit die gebeurt onder het toezicht van de verzekerde instelling zoals bos- en sneeuwklassen, stages, bezoeken en dergelijke die zich plaatsvinden binnen en buiten de schooluren.

In de aansprakelijkheidsverzekering zijn echter een aantal zaken niet gedekt:

  • Schade tijdens activiteiten ondernomen uit eigen initiatief
  • Schade aan kleding, glasbreuk en schoolgebouwen of goederen van derden

Wat is de verzekering lichamelijke ongevallen?

De verzekering lichamelijke ongevallen dekt ongevallen waarvoor niemand aansprakelijk is. Zo worden bepaalde medische kosten gedekt voor leerlingen die het slachtoffer zijn van een schoolongeval die door niemand is veroorzaakt.  Ook zijn er vastgelegde vergoedingen in geval van blijvende invaliditeit of overlijden.

Net zoals bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt de verzekering lichamelijke ongevallen enkel bij schade tijdens een schoolactiviteit. De verzekering voorziet meestel wel een waarborg in geval van ongevallen onderweg naar school of buiten de school waar leerlingen niet onder het toezicht staan van de school.

Wat moet je doen indien je kind een ongeval heeft?

We geven je graag enkele stappen mee die je best kan ondernemen om het schadedossier zo snel en goed mogelijk af te laten handelen:

  • Geef het ongeval aan bij de schoolverzekering
  • Vraag een kopie van de aangifte
  • Geef het ongeval ook aan bij jouw rechtsbijstandsverzekering indien iemand (mogelijk) aansprakelijk is
  • Vraag bij de arts een attest van eerste medische vaststellingen en bezorg dit aan je verzekeraar.
  • Bezorg alle nodige bewijsstukken van kosten van het ziekenfonds aan de verzekeraar