Woordenboek

Hieronder vind je een overzicht van verschillende woorden en termen die gerelateerd zijn aan de verzekeringswereld.

Belangrijk : de lijst is met de grootste zorg en opzoekingswerk samengesteld maar mocht er toch een foutje zijn, willen we vragen ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat wij de correctie kunnen doorvoeren. Mogen wij ook vragen een verwijzing naar een bron op te geven (ter bevestiging). Alvast bedankt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q
R

S

T

U

V

W

X
Y
Z

Aangenomen waarde

Algemeen: de term aangenomen waarde duidt een vaste overeengekomen formule aan die wordt gebruikt om de waarde van iets te berekenen.

Auto-omnium: opdat een maatschappij een vergoeding kan uitkeren, moet ze de omvang van de schade kennen. Een expert kan bij een totaal verlies van uw wagen de schade schatten maar men kan ook uitgaan van een vergoedingswijze die u bij het afsluiten van een omniumcontract verkoos. Bijvoorbeeld koos u voor een vergoeding in Aangenomen waarde: de meeste maatschappijen nemen aan dat de auto de eerste 6 maanden geen waarde verliest en bij totaal verlies aan 100 % wordt vergoed. Afhankelijk van het contract trekt men vanaf de 7de maand, per 1000 kilometer of per maand, een percentage verlies van de aankoopwaarde af.

Synoniem: Conventionele waarde.

Zie ook Omnium. Werkelijke waarde. Totaal Verlies

Aanhangwagen (Auto)

Volgens het politiereglement is een aanhangwagen elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen.

Als je met de auto een aanhangwagen of caravan trekt van minder dan 500 kg, dekt je burgerlijke aansprakelijkheid Auto automatisch deze aanhangwagen. Je moet toch de maatschappij verwittigen en de kenmerken van de aanhangwagen of caravan overmaken, anders is er geen verzekering als de aanhangwagen niet gekoppeld is. Als je aanhangwagen geen 500 kg weegt, vraagt de maatschappij gewoonlijk geen bijpremie.

Aanslag en arbeidsconflicten (Brand)

Aanslag en arbeidsconflicten zijn aanvullende waarborgen die in een klassieke brandpolis mee verzekerd kunnen zijn. Onder aanslag verstaat men meestal: vormen van oproer, terrorisme, sabotage of volksbewegingen. Onder arbeidsconflict: staking en lock-out. Beschadigingen aan het gebouw of de inhoud als gevolg van deze gebeurtenissen worden vergoed. Meestal heb je de verplichting om nadien schadevergoeding aan de staat te vragen. Als dat lukt, moet je dat bedrag aan de maatschappij doorstorten.Na de aanslag op het WTC op 11/9/2001 is bij de meeste maatschappijen deze waarborg geschrapt.

Zie ook Brand. Aanvullende waarborg.

Aansprakelijkheid (Algemeen)

Aansprakelijk zijn betekent verantwoordelijk zijn of aangesproken kunnen worden voor schade. Dat betekent niet dat je iets expres deed of dat je de schade kon vermijden maar dat je volgens de wet of het gebruik de schade zult moeten vergoeden. Wat je kunt verzekeren is een wettelijke aansprakelijkheid. Als je met kwaad opzet of met voorbedachte rade aan iets of iemand schade wil berokkenen is het zelfs verboden dat te verzekeren.

Zie ook Burgerlijke aansprakelijkheid. Contractuele Aansprakelijkheid. Morele Aansprakelijkheid. Strafrechterlijke Aansprakelijkheid. Beroepsaansprakelijkheid. Gezinsverzekering. Ba-autoverzekering.

Aanvullende waarborg (Algemeen)

De hoofdwaarborg is in het verzekeringscontract de belangrijkste verzekerde waarborg. Bijvoorbeeld bij een brandverzekering is dat de waarborg brand. Veel polissen zijn echter uitgebreid met een aantal extra waarborgen of aanvullende waarborgen. Bijvoorbeeld bij brand kunnen dat de waarborgen waterschade of elektriciteitsschade zijn.

Synoniem: Facultatieve waarborg

Abex-indexcijfer (Brand)

Een indexcijfer is belangrijk om de waarde van iets voor of na een schade te kunnen bepalen. Het Abex-index-cijfer wordt in de bouw gebruikt. Alle brandverzekeringen zijn geïndexeerd. Dat betekent dat er een jaarlijkse aanpassing is van de kapitalen en van de premie. Het kapitaal gebouw volgt de index van de bouwprijzen. Dat is de ABEX-index die zesmaandelijks wordt vastgesteld door de Belgische Vereniging der Experts. Zo krijg je een realistisch bedrag uitbetaald als je na brand moet (ver)bouwen. Indexcijfer van 05-2015: 744.

Zie ook Indexatie. Brand.

Accessoires

Dit zijn opties (meestal aan een wagen) die NIET door de constructeur van het voertuig gemonteerd werden. Het zijn zaken die ofwel door de garagist, een derde specialist of de verzekerde zelf na de levering van het voertuig toegevoegd werden.

Zie ook Opties.

Administratieve geschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg Administratieve geschillen kan een onderdeel van een algemeen contract Rechtsbijstand zijn of een aanvullende waarborg van een klassiek contract zoals een auto- of gezinsverzekering. Hierdoor verleent men jou bijstand bij geschillen met administratieve diensten. Dat kunnen diensten zijn zoals de diensten van Stad of Provincie of de Dienst Inschrijvingen Voertuigen, maar ook de automobielcontrole…

Zie ook Rechtsbijstand.

Afkoopwaarde (Beleggingsverzekeringen)

Dit is het bedrag dat je ontvangt wanneer je je levensverzekering vroegtijdig stopzet. Het is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde van je polis, verminderd met de afkoopvergoeding die je verzekeringsmaatschappij eventueel aanrekent. De theoretische afkoopwaarde is de reserve die wordt opgebouwd door de kapitalisatie van de premies die je reeds betaalde, verminderd met de voorschotten die u mogelijk al hebt opgevraagd.

Agent

Een agent is een tussenpersoon. Hij bemiddelt tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij. Voor zijn dienstverlening aan de klant krijgt hij van de maatschappij een commissieloon. Een verzekeringsagent werkt slechts voor een maatschappij terwijl een verzekeringsmakelaar een speciale opleiding genoot en met meerdere maatschappijen mag werken.

Zie ook Makelaar.

Alarm

Zie Anti-diefstalsysteem.

Alcohol-intoxicatie (Auto)

Je mag sowieso geen dronken gedrag vertonen op de openbare weg ook al toont zich dat niet in een bloed- of blaastest. Een alcoholintoxicatie is echter objectief meetbaar en geldt zelfs als je een nuchtere indruk maakt. Wettelijk is dat als je bij een bloedproef meer dan 0,5 gram per liter bloed hebt, of als men bij een ademtest meer dan 0,22 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht meet. Bij een ongeval kan de maatschappij dan Recht van verhaal uitoefenen.

Zie ook Recht van verhaal.

Algemene voorwaarden (Algemeen)

Een verzekering is een overeenkomst tussen jou en de maatschappij, meestal neergeschreven in een contract. De hoedanigheden van de overeenkomst, de definities van de waarborgen, de rechten en plichten van jou en de maatschappij staan letterlijk op papier zodat je allebei weet waar je aan toe bent. Zo kan je in de algemene voorwaarden lezen waarvoor je verzekerd bent, wat de maatschappij verstaat onder een of andere term, wanneer jij of de maatschappij het contract mag opzeggen…

Zie ook Bijzondere voorwaarden. Polis.

All-Risk-polis (Algemeen)

De all-riskpolis is een verzekeringspolis die in de voorwaarden geen opsomming geeft welke schade gedekt is, maar omgekeerd enkel aangeeft wanneer de maatschappij niet zal tussenkomen. Bijvoorbeeld jouw foto-toestel is altijd verzekerd tenzij je het persoonlijk beschadigt,of tenzij er iets anders gebeurd.

Zie ook Polis.

Ambulante kosten (Hospitalisatie)

Alle medische kosten die buiten het ziekenhuis worden gemaakt of in het ziekenhuis maar zonder dat er een ligdag wordt aangerekend. Het tegenovergestelde wordt weleens stationaire medische kost genoemd. Dat zijn dus de kosten gemaakt in het kader van een ziekenhuisopname.

Zie ook Medische kosten. Hospitalisatie. Ambulante verzorging.

Ambulante verzorging

Zie Ambulante kosten.

Soms wordt de term Ambulante verzorging ook gebruikt als synoniem voor de waarborg Zware ziekten die in uitgebreide hospitalisatiepolissen wordt verzekerd. Bij zware ziekten als kanker of aids geniet iemand ambulante verzorging als hij regelmatig overdag naar het ziekenhuis moet voor bepaalde zorgen maar ‘s avonds naar huis kan. De waarborg dekt ook de medische kosten voor deze ziekte buiten het ziekenhuis. Vaak geldt er wel een maximumbedrag per jaar.

Zie ook Hospitalisatie. Zware ziekten.

Annulatieverzekering (Reisverzekering)

Een annulatieverzekering betaalt de schadevergoeding uit die je aan de reisorganisatie moet uitkeren als je een reis hebt geboekt en je moet de reis annuleren. De annulatiewaarborg zit vaak in een algemenere reisverzekering ingesloten. De geldige redenen waardoor je niet op reis kan gaan, zijn meestal beperkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk je te verzekeren tegen de kans dat je geen zin hebt te vertrekken.

Zie ook Reisverzekering.

Anti-diefstalsysteem (Auto)

Als je jezelf een erg kostbare wagen aanschaft, kan de maatschappij een alarm of anti-diefstalsysteem eisen als je bij hen een omniumcontract wil afsluiten. Soms bezit de wagen al een standaardalarm, soms moet je er een laten (bij)plaatsen. Er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld het transpondersysteem, het alarm VV1, VV2 en VV3. Er bestaan ook car-jackingsystemen, CJ1 en CJ2.

Zie ook Transpondersysteem. Car-jacking. Diefstal.

Onder bepaalde voorwaarden kan de maatschappij voor de waarborg diefstal in een brandverzekering eisen dat er een alarm wordt geplaatst. Bijvoorbeeld voor huizen die meer risico dragen doordat ze onbewoond zijn of geïsoleerd staan.

Zie ook Diefstal.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens het werk of op weg naar het werk of op weg naar huis. Elke werkgever moet zijn werknemers verzekeren voor ongevallen tijdens de werkuren en op weg naar en van het werk. Dat is een wettelijke verplichting. Dit geldt echter ook als je een werkvrouw, een babysit of een tuinman enkele uurtjes voor je laat werken. En dat geldt of ze nu ingeschreven zijn of niet.

Synoniem: Werkongeval.

Zie ook Huispersoneel.

Arbitrage

Zie Tegenexpertise.

Artikel 1382 en volgende (Algemeen)

De artikels van het Burgerlijke Wetboek waarin er sprake is van jouw Burgerlijke Aansprakelijkheid.Artikel 1382: -Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade ontstaan is, deze te vergoeden. -Er moet sprake zijn van een fout, van schade en de schade moet een gevolg zijn van de fout. In de artikels volgend op 1382 wordt de aansprakelijkheid beschreven voor eigen daden, voor daden van anderen (bijvb.voor kinderen), voor zaken, voor dieren en gebouwen.

Zie ook Burgerlijke Aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid.

Autodiefstal

Zie Diefstal.

Autokeuring (Auto)

Auto’s ouder dan vier jaar moeten jaarlijks naar de autokeuring. Zelfs zonder oproepingskaart moet je je bij een automobielcentrum aanbieden met je auto en met de nodige documenten. Dat zijn: het inschrijvingsbewijs, de keuringskaart van de laatste inspectie en het gelijkvormigheidsattest. Je hebt de keuze naar welk automobielcentrum je gaat. Als je je auto verkoopt, moet je naar de keuring om een verkoop- en een aanvraagformulier voor een nummerplaat te vragen (bestemd voor de koper). Als een garage of autohandelaar de wagen overneemt, doen zij dat meestal in jouw plaats.

Zie ook Roze formulieren. Inschrijvingsbewijs. Gelijkvormigheidsattest.

Automobielinspectie

Zie Autokeuring.

Autoradio (Auto)

Een autoradio is elk toestel dat in een auto is ingebouwd, vast of uitneembaar en dat de mogelijkheid biedt omgeroepen klankuitzendingen te ontvangen. Het luistergeld voor een autoradio is intussen afgeschaft. Bij een omniumcontract moet je ook de waarde van de opties en accessoires, zoals de waarde van muziek-installaties aan je makelaar of aan de maatschappij melden.

Zie ook Opties.

BA

Zie Burgerlijke Aansprakelijkheid.

BA-auto (Auto)

Elk motorvoertuig waarmee je de straat opkomt, moet je verplicht verzekeren in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Deze verzekering zorgt ervoor dat als je met het voertuig schade aan anderen (derden) toebrengt, ze door de maatschappij wordt vergoed. Dat gebeurt in situaties waarbij wordt gezegd –dat je in fout bent-. Dat wil niet zeggen dat je het expres deed of dat je de schade kon vermijden. Maar wel dat je volgens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk bent en dus verplicht bent de tegenpartij te vergoeden. De maatschappij betaalt dan in jouw plaats de schade. Een uitbetaling –veel of weinig- leidt tot verhoging van je bonus-malusgraad. Tenminste, als je met een persoonswagen of lichte vrachtwagen rijdt. Dat is het bonus-malusprincipe.

Zie ook Aansprakelijkheid. Bonus-malusprincipe. Motorrijtuigen.

BAO

Afkorting van Bestendige Arbeidsongeschiktheid, ook wel blijvende werkonbekwaamheid of invaliditeit genoemd. Ongeschikt worden om op een normale manier zijn werk voort te zetten.

Zie ook TAO. Morele schade. Consolidatie.

Begunstigde (Algemeen)

De begunstigde is diegene die door een contract verzekerd is en bij uitbetaling door de maatschappij wordt begunstigd. Dit hoeft niet de onderschrijver van het contract of de verzekeringsnemer te zijn.

Levensverzekering: de begunstigde is de persoon bij de einddatum van het contract het afgesproken kapitaal (bedrag) van de maatschappij ontvangt. Bij een overlijdensdekking zijn dat de erfgenamen. Bij een pensioensverzekering is dat de verzekerde zelf op pensioenleeftijd. Bij een schuldsaldoverzekering is dat bij het overlijden van de verzekerde de bank of de maatschappij die de geldlening gaf.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Belangenconflict

Mogelijk ontstaat in een bepaalde situatie een conflict tussen het belang van de maatschappij en je eigen belang. Stel dat eenzelfde maatschappij twee partijen in een auto-ongeval verzekert. Bij discussie voor de rechtbank moet de maatschappij enerzijds zorgen dat je zo hoog mogelijk wordt vergoed (ze dient uw belangen) en anderzijds dat je zo laag mogelijk wordt vergoed (als maatschappij van de tegenpartij verdedigt ze die belangen en moet ze voor de uitbetaling zorgen.) Er zijn speciale bepalingen zodat belangenconflicten niet negatief kunnen spelen. Bijvoorbeeld is daarom bij betwisting wettelijk vrije keuze van advocaat voorzien.

Zie ook Objectiviteitsclausule.

Beleggingsverzekering (Levensverzekering)

Een beleggingsverzekering is een mogelijkheid om je geld interessant te beleggen en dient niet om je tegen een of andere schade te verzekeren. Deze verzekeringen zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen en volgen de beurs maar zonder je ten volle aan het risico bloot te stellen. Je kan nog wel kiezen om met hoog risico op de beurs te gaan (via risicovolle aandelen etc.), met een gemiddeld risico (meestal een gemengde portefeuille) of met een laag risico (meestal via traditonele bedrijven). Het rendement wordt aan jou uitgekeerd volgens bepaalde afspraken.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Bemiddelaar

Algemene term voor