Woordenboek

Hieronder vind je een overzicht van verschillende woorden en termen die gerelateerd zijn aan de verzekeringswereld.

Belangrijk : de lijst is met de grootste zorg en opzoekingswerk samengesteld maar mocht er toch een foutje zijn, willen we vragen ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat wij de correctie kunnen doorvoeren. Mogen wij ook vragen een verwijzing naar een bron op te geven (ter bevestiging). Alvast bedankt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aangenomen waarde

Algemeen: de term aangenomen waarde duidt een vaste overeengekomen formule aan die wordt gebruikt om de waarde van iets te berekenen.

Auto-omnium: opdat een maatschappij een vergoeding kan uitkeren, moet ze de omvang van de schade kennen. Een expert kan bij een totaal verlies van uw wagen de schade schatten maar men kan ook uitgaan van een vergoedingswijze die u bij het afsluiten van een omniumcontract verkoos. Bijvoorbeeld koos u voor een vergoeding in Aangenomen waarde: de meeste maatschappijen nemen aan dat de auto de eerste 6 maanden geen waarde verliest en bij totaal verlies aan 100 % wordt vergoed. Afhankelijk van het contract trekt men vanaf de 7de maand, per 1000 kilometer of per maand, een percentage verlies van de aankoopwaarde af.

Synoniem: Conventionele waarde.

Zie ook . .

Aanhangwagen (Auto)

Volgens het politiereglement is een aanhangwagen elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen.

Als je met de auto een aanhangwagen of caravan trekt van minder dan 500 kg, dekt je burgerlijke aansprakelijkheid Auto automatisch deze aanhangwagen. Je moet toch de maatschappij verwittigen en de kenmerken van de aanhangwagen of caravan overmaken, anders is er geen verzekering als de aanhangwagen niet gekoppeld is. Als je aanhangwagen geen 500 kg weegt, vraagt de maatschappij gewoonlijk geen bijpremie.

Aanslag en arbeidsconflicten (Brand)

Aanslag en arbeidsconflicten zijn aanvullende waarborgen die in een klassieke brandpolis mee verzekerd kunnen zijn. Onder aanslag verstaat men meestal: vormen van oproer, terrorisme, sabotage of volksbewegingen. Onder arbeidsconflict: staking en lock-out. Beschadigingen aan het gebouw of de inhoud als gevolg van deze gebeurtenissen worden vergoed. Meestal heb je de verplichting om nadien schadevergoeding aan de staat te vragen. Als dat lukt, moet je dat bedrag aan de maatschappij doorstorten.Na de aanslag op het WTC op 11/9/2001 is bij de meeste maatschappijen deze waarborg geschrapt.

Zie ook . .

Aansprakelijkheid (Algemeen)

Aansprakelijk zijn betekent verantwoordelijk zijn of aangesproken kunnen worden voor schade. Dat betekent niet dat je iets expres deed of dat je de schade kon vermijden maar dat je volgens de wet of het gebruik de schade zult moeten vergoeden. Wat je kunt verzekeren is een wettelijke aansprakelijkheid. Als je met kwaad opzet of met voorbedachte rade aan iets of iemand schade wil berokkenen is het zelfs verboden dat te verzekeren.

Zie ook . . . . Beroepsaansprakelijkheid. Gezinsverzekering. .

Aanvullende waarborg (Algemeen)

De hoofdwaarborg is in het verzekeringscontract de belangrijkste verzekerde waarborg. Bijvoorbeeld bij een brandverzekering is dat de waarborg brand. Veel polissen zijn echter uitgebreid met een aantal extra waarborgen of aanvullende waarborgen. Bijvoorbeeld bij brand kunnen dat de waarborgen waterschade of elektriciteitsschade zijn.

Synoniem: Facultatieve waarborg

Abex-indexcijfer (Brand)

Een indexcijfer is belangrijk om de waarde van iets voor of na een schade te kunnen bepalen. Het Abex-index-cijfer wordt in de bouw gebruikt. Alle brandverzekeringen zijn geïndexeerd. Dat betekent dat er een jaarlijkse aanpassing is van de kapitalen en van de premie. Het kapitaal gebouw volgt de index van de bouwprijzen. Dat is de ABEX-index die zesmaandelijks wordt vastgesteld door de Belgische Vereniging der Experts. Zo krijg je een realistisch bedrag uitbetaald als je na brand moet (ver)bouwen. Indexcijfer van 05-2015: 744.

Zie ook . .

Accessoires

Dit zijn opties (meestal aan een wagen) die NIET door de constructeur van het voertuig gemonteerd werden. Het zijn zaken die ofwel door de garagist, een derde specialist of de verzekerde zelf na de levering van het voertuig toegevoegd werden.

Zie ook .

Administratieve geschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg Administratieve geschillen kan een onderdeel van een algemeen contract Rechtsbijstand zijn of een aanvullende waarborg van een klassiek contract zoals een auto- of gezinsverzekering. Hierdoor verleent men jou bijstand bij geschillen met administratieve diensten. Dat kunnen diensten zijn zoals de diensten van Stad of Provincie of de Dienst Inschrijvingen Voertuigen, maar ook de automobielcontrole…

Zie ook .

Afkoopwaarde (Beleggingsverzekeringen)

Dit is het bedrag dat je ontvangt wanneer je je levensverzekering vroegtijdig stopzet. Het is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde van je polis, verminderd met de afkoopvergoeding die je verzekeringsmaatschappij eventueel aanrekent. De theoretische afkoopwaarde is de reserve die wordt opgebouwd door de kapitalisatie van de premies die je reeds betaalde, verminderd met de voorschotten die u mogelijk al hebt opgevraagd.

Agent

Een agent is een tussenpersoon. Hij bemiddelt tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij. Voor zijn dienstverlening aan de klant krijgt hij van de maatschappij een commissieloon. Een verzekeringsagent werkt slechts voor een maatschappij terwijl een verzekeringsmakelaar een speciale opleiding genoot en met meerdere maatschappijen mag werken.

Zie ook .

Alarm

Zie .

Alcohol-intoxicatie (Auto)

Je mag sowieso geen dronken gedrag vertonen op de openbare weg ook al toont zich dat niet in een bloed- of blaastest. Een alcoholintoxicatie is echter objectief meetbaar en geldt zelfs als je een nuchtere indruk maakt. Wettelijk is dat als je bij een bloedproef meer dan 0,5 gram per liter bloed hebt, of als men bij een ademtest meer dan 0,22 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht meet. Bij een ongeval kan de maatschappij dan Recht van verhaal uitoefenen.

Zie ook .

Algemene voorwaarden (Algemeen)

Een verzekering is een overeenkomst tussen jou en de maatschappij, meestal neergeschreven in een contract. De hoedanigheden van de overeenkomst, de definities van de waarborgen, de rechten en plichten van jou en de maatschappij staan letterlijk op papier zodat je allebei weet waar je aan toe bent. Zo kan je in de algemene voorwaarden lezen waarvoor je verzekerd bent, wat de maatschappij verstaat onder een of andere term, wanneer jij of de maatschappij het contract mag opzeggen…

Zie ook . .

All-Risk-polis (Algemeen)

De all-riskpolis is een verzekeringspolis die in de voorwaarden geen opsomming geeft welke schade gedekt is, maar omgekeerd enkel aangeeft wanneer de maatschappij niet zal tussenkomen. Bijvoorbeeld jouw foto-toestel is altijd verzekerd tenzij je het persoonlijk beschadigt,of tenzij er iets anders gebeurd.

Zie ook .

Ambulante kosten (Hospitalisatie)

Alle medische kosten die buiten het ziekenhuis worden gemaakt of in het ziekenhuis maar zonder dat er een ligdag wordt aangerekend. Het tegenovergestelde wordt weleens stationaire medische kost genoemd. Dat zijn dus de kosten gemaakt in het kader van een ziekenhuisopname.

Zie ook . . .

Ambulante verzorging

Zie .

Soms wordt de term Ambulante verzorging ook gebruikt als synoniem voor de waarborg Zware ziekten die in uitgebreide hospitalisatiepolissen wordt verzekerd. Bij zware ziekten als kanker of aids geniet iemand ambulante verzorging als hij regelmatig overdag naar het ziekenhuis moet voor bepaalde zorgen maar ‘s avonds naar huis kan. De waarborg dekt ook de medische kosten voor deze ziekte buiten het ziekenhuis. Vaak geldt er wel een maximumbedrag per jaar.

Zie ook . .

Annulatieverzekering (Reisverzekering)

Een annulatieverzekering betaalt de schadevergoeding uit die je aan de reisorganisatie moet uitkeren als je een reis hebt geboekt en je moet de reis annuleren. De annulatiewaarborg zit vaak in een algemenere reisverzekering ingesloten. De geldige redenen waardoor je niet op reis kan gaan, zijn meestal beperkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk je te verzekeren tegen de kans dat je geen zin hebt te vertrekken.

Zie ook .

Anti-diefstalsysteem (Auto)

Als je jezelf een erg kostbare wagen aanschaft, kan de maatschappij een alarm of anti-diefstalsysteem eisen als je bij hen een omniumcontract wil afsluiten. Soms bezit de wagen al een standaardalarm, soms moet je er een laten (bij)plaatsen. Er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld het transpondersysteem, het alarm VV1, VV2 en VV3. Er bestaan ook car-jackingsystemen, CJ1 en CJ2.

Zie ook . . .

Onder bepaalde voorwaarden kan de maatschappij voor de waarborg diefstal in een brandverzekering eisen dat er een alarm wordt geplaatst. Bijvoorbeeld voor huizen die meer risico dragen doordat ze onbewoond zijn of geïsoleerd staan.

Zie ook .

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens het werk of op weg naar het werk of op weg naar huis. Elke werkgever moet zijn werknemers verzekeren voor ongevallen tijdens de werkuren en op weg naar en van het werk. Dat is een wettelijke verplichting. Dit geldt echter ook als je een werkvrouw, een babysit of een tuinman enkele uurtjes voor je laat werken. En dat geldt of ze nu ingeschreven zijn of niet.

Synoniem: Werkongeval.

Zie ook .

Arbitrage

Zie .

Artikel 1382 en volgende (Algemeen)

De artikels van het Burgerlijke Wetboek waarin er sprake is van jouw Burgerlijke Aansprakelijkheid.Artikel 1382: -Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade ontstaan is, deze te vergoeden. -Er moet sprake zijn van een fout, van schade en de schade moet een gevolg zijn van de fout. In de artikels volgend op 1382 wordt de aansprakelijkheid beschreven voor eigen daden, voor daden van anderen (bijvb.voor kinderen), voor zaken, voor dieren en gebouwen.

Zie ook . .

Autodiefstal

Zie .

Autokeuring (Auto)

Auto's ouder dan vier jaar moeten jaarlijks naar de autokeuring. Zelfs zonder oproepingskaart moet je je bij een automobielcentrum aanbieden met je auto en met de nodige documenten. Dat zijn: het inschrijvingsbewijs, de keuringskaart van de laatste inspectie en het gelijkvormigheidsattest. Je hebt de keuze naar welk automobielcentrum je gaat. Als je je auto verkoopt, moet je naar de keuring om een verkoop- en een aanvraagformulier voor een nummerplaat te vragen (bestemd voor de koper). Als een garage of autohandelaar de wagen overneemt, doen zij dat meestal in jouw plaats.

Zie ook . Inschrijvingsbewijs. .

Automobielinspectie

Zie .

Autoradio (Auto)

Een autoradio is elk toestel dat in een auto is ingebouwd, vast of uitneembaar en dat de mogelijkheid biedt omgeroepen klankuitzendingen te ontvangen. Het luistergeld voor een autoradio is intussen afgeschaft. Bij een omniumcontract moet je ook de waarde van de opties en accessoires, zoals de waarde van muziek-installaties aan je makelaar of aan de maatschappij melden.

Zie ook .

BA

Zie .

BA-auto (Auto)

Elk motorvoertuig waarmee je de straat opkomt, moet je verplicht verzekeren in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Deze verzekering zorgt ervoor dat als je met het voertuig schade aan anderen (derden) toebrengt, ze door de maatschappij wordt vergoed. Dat gebeurt in situaties waarbij wordt gezegd –dat je in fout bent-. Dat wil niet zeggen dat je het expres deed of dat je de schade kon vermijden. Maar wel dat je volgens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk bent en dus verplicht bent de tegenpartij te vergoeden. De maatschappij betaalt dan in jouw plaats de schade. Een uitbetaling –veel of weinig- leidt tot verhoging van je bonus-malusgraad. Tenminste, als je met een persoonswagen of lichte vrachtwagen rijdt. Dat is het bonus-malusprincipe.

Zie ook . .

BAO

Afkorting van Bestendige Arbeidsongeschiktheid, ook wel blijvende werkonbekwaamheid of invaliditeit genoemd. Ongeschikt worden om op een normale manier zijn werk voort te zetten.

Zie ook . . .

Begunstigde (Algemeen)

De begunstigde is diegene die door een contract verzekerd is en bij uitbetaling door de maatschappij wordt begunstigd. Dit hoeft niet de onderschrijver van het contract of de verzekeringsnemer te zijn.

Levensverzekering: de begunstigde is de persoon bij de einddatum van het contract het afgesproken kapitaal (bedrag) van de maatschappij ontvangt. Bij een overlijdensdekking zijn dat de erfgenamen. Bij een pensioensverzekering is dat de verzekerde zelf op pensioenleeftijd. Bij een schuldsaldoverzekering is dat bij het overlijden van de verzekerde de bank of de maatschappij die de geldlening gaf.

Zie ook .

Belangenconflict

Mogelijk ontstaat in een bepaalde situatie een conflict tussen het belang van de maatschappij en je eigen belang. Stel dat eenzelfde maatschappij twee partijen in een auto-ongeval verzekert. Bij discussie voor de rechtbank moet de maatschappij enerzijds zorgen dat je zo hoog mogelijk wordt vergoed (ze dient uw belangen) en anderzijds dat je zo laag mogelijk wordt vergoed (als maatschappij van de tegenpartij verdedigt ze die belangen en moet ze voor de uitbetaling zorgen.) Er zijn speciale bepalingen zodat belangenconflicten niet negatief kunnen spelen. Bijvoorbeeld is daarom bij betwisting wettelijk vrije keuze van advocaat voorzien.

Zie ook .

Beleggingsverzekering (Levensverzekering)

Een beleggingsverzekering is een mogelijkheid om je geld interessant te beleggen en dient niet om je tegen een of andere schade te verzekeren. Deze verzekeringen zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen en volgen de beurs maar zonder je ten volle aan het risico bloot te stellen. Je kan nog wel kiezen om met hoog risico op de beurs te gaan (via risicovolle aandelen etc.), met een gemiddeld risico (meestal een gemengde portefeuille) of met een laag risico (meestal via traditonele bedrijven). Het rendement wordt aan jou uitgekeerd volgens bepaalde afspraken.

Zie ook .

Bemiddelaar

Algemene term voor een makelaar of een agent.

Zie . . Zie ook .

Beroepsgebruik (Auto)

Als je een auto verzekert, moet je aan de maatschappij melden of je de auto zal gebruiken voor private doeleinden of voor je beroep. Beroepsgebruik: Als je tot de buitendienst van een bedrijf hoort, als je zelfstandige bent en het voertuig voor je beroep gebruikt, of als je je voertuig bijvoorbeeld meer dan 2000 kilometer per jaar als werknemer gebruikt. (Als je daardoor meer premie betaalt kan je aan de maatschappij een attest (het Bewijs van Meerpremie) vragen om aan jouw werkgever dit bedrag terug te vragen.) Bij bromfietsen of motorfietsen wordt er gewoonlijk geen meerpremie gerekend voor beroepsgebruik.

Bestek (Algemeen)

Een bestek omvat een nauwkeurige beschrijving van een werk dat nog moet worden uitgevoerd. Het bevat meestal allerlei inlichtingen zoals de geschatte werkuren en materialen die nodig zijn voor de herstelling. Zo weet je op voorhand hoe hoog de factuur zal oplopen. Bij aangifte van schade is het aangeraden om al zoveel mogelijk schadebewijzen te verzamelen. Vaak moet je wachten op een expert om te herstellen. Je kan wel al een bestek opvragen zodat jij en de maatschappij al een idee hebben van de omvang van de schade.

Bewijs van meerpremie

Zie als voorbeeld. .

Bijakte (Algemeen)

In het leven zijn er voortdurend veranderingen en daarom moeten verzekeringscontracten al eens worden aangepast: Je verandert van voertuig, je verhuist, je wenst een bijkomende waarborg als diefstal, je wenst de premie zesmaandelijks te betalen… Voor alle wijzigingen worden bij het basiscontract door de maatschappij bijaktes opgesteld. Meestal worden deze bijaktes genummerd. De laatste bijakte (met het hoogste nummer) geldt.

Zie ook . .

Bijzondere voorwaarden (Algemeen)

Een verzekering is een contract tussen jou en de maatschappij. De hoedanigheden van het contract, de definities van de waarborgen, de rechten en plichten van jou en de maatschappij staan in de Algemene voorwaarden vermeld. Die gelden voor alle mensen die dat soort verzekering nemen. In de bijzondere voorwaarden staan de gegevens die enkel op jou van toepassing zijn: bijvoorbeeld je naam en adres, de gegevens van het risico –auto of wat dan ook-, je geboortedatum, je wijze van betaling (jaarlijks of niet), speciale clausules…

Zie ook . . .

Bijvoegsel

Zie .

BIV (Auto)

Afkorting van Belasting op de In-Verkeerstelling. Alle personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen die voorzien moeten zijn van een inschrijvingsplaat zijn onderhevig aan de BIV. Deze wordt betaald als het voertuig voor het eerst in het verkeer wordt gebracht door de persoon vermeld op het inschrijvingsbewijs. Het bedrag wordt vastgesteld op grond van de fiscale pk of op grond van het motorvermogen uitgedrukt in kW. De BIV bedraagt minstens 41,76 EUR en kan oplopen tot 10 439,45 EUR (2014).

Zie . .

Bonus-malusgraad (Auto)

De Latijnse woorden bonus en malus betekenen goed en slecht. Het bonus-malusprincipe speelt bij autoverzekeringen als je met een personenwagen of lichte vrachtwagen rijdt. Nu heeft iedere maatschappij een eigen bonus-malus systeem. Als je met jouw voertuig schade aan derden (de anderen) toebrengt, worden zij door de maatschappij die jouw Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt, vergoed. Meer of minder uitbetalingen hebben een verhoging/verlaging van de premie tot gevolg. De schaal loopt van nul tot tweeentwintig graden. Dat betekent dat de premie van 54% van de basispremie tot 200% van de basispremie kan oplopen. Als je je auto enkel voor privaat woon- en werkverkeer gebruikt, start je in graad elf. Als je je auto (ook) voor je beroep gebruikt in graad veertien. Als je in een jaar een of meerdere ongevallen in fout hebt, wordt je autopremie duurder. Per ongeval stijg je met vijf graden. Per jaar (met of zonder ongeval) zak je een graad. (Er is sprake van dat dit principe zal worden afgeschaft in het kader van de Europese wetgeving.)

Zie ook , , . . . .

Boorddocumenten(Auto)

Dat zijn alle documenten die verplicht in de wagen aanwezig zijn: gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs, groene kaart en het keuringsbewijs.

Zie ook . Inschrijvingsbewijs. .

Synoniem: auto- of wagenpapieren

Burgerlijke Aansprakelijkheid (Algemeen)

Jouw aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid wanneer je schade aan derden(de anderen)berokkent en zoals ze beschreven staat in het Burgerlijk Wetboek. (Art. 1382-1386 bis) Er moet allereerst schade zijn, je moet een fout hebben begaan, en de schade moet een gevolg zijn van de fout die jezelf beging. Je bent dan verplicht de schade te vergoeden.

Zie ook . .

Autoradio (Auto)

Een autoradio is elk toestel dat in een auto is ingebouwd, vast of uitneembaar en dat de mogelijkheid biedt omgeroepen klankuitzendingen te ontvangen. Het luistergeld voor een autoradio is intussen afgeschaft. Bij een omniumcontract moet je ook de waarde van de opties en accessoires, zoals de waarde van muziek-installaties aan je makelaar of aan de maatschappij melden.

Zie ook .

Burgerlijke borgstelling (Familiale of gezinsverzekering, Rechtsbijstand)

Veel Familiale contracten bieden de mogelijkheid voor weinig geld een extra waarborg te verzekeren. Bij de aanvullende waarborg Burgerlijke borgstelling schiet de maatschappij in het buitenland geld voor om je in voorlopige vrijheid te krijgen in afwachting van een proces. Het geld wordt enkel verleend als het om een burgerlijke procedure gaat, geen strafrechterlijke. En je moet het bedrag, als het niet kan worden gerecupereerd, aan de maatschappij terugbetalen. Soms is het interessant om extra waarborgen te globaliseren in een enkele polis. Deze waarborg is voorzien in de meeste algemene rechtsbijstandspolissen.

Zie ook . . .

Burgerlijk Verhaal (Rechtsbijstand)

De waarborg Burgerlijk Verhaal kan een onderdeel van een algemeen contract Rechtsbijstand zijn of onderdeel van een klassiek contract zoals een auto- of gezinsverzekering. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand als je schade lijdt in het kader van het burgerlijk wetboek en het moeilijk is om vergoeding van de tegenpartij te bekomen. (Deze waarborg geldt niet als je een contractuele relatie met de tegenpartij had.)

Zie ook .

Burgerlijk Wetboek (Algemeen)

Het wetboek dat de verschillende wetten globaliseert die de relaties, plichten en rechten tussen de burgers onderling regelt.

Zie ook .

Brandverzekering (Brand)

Bij de grote brand van Londen in 1666 gingen 13 000 huizen in de vlammen op. Zo ontstond de idee voor een verzekering die bij brand de schade van de slachtoffers vergoedde. In een huidige brandpolis is echter veel meer verzekerd dan brand. Ook bij glasbraak, bliksem-, storm-, elektriciteitschade, schade door vallen van vliegtuigen… kunt u vergoeding krijgen.

Zie . . .

Burgerlijke en strafrechterlijke verdediging (Rechtsbijstand)

De waarborg Burgerlijke en strafrechterlijke verdediging kan een onderdeel van een algemeen contract Rechtsbijstand zijn of een deel van een klassiek contract zoals een auto- of gezinsverzekering. Hierdoor zorgt de maatschappij voor administratieve en juridische bijstand als je vervolgd wordt voor je aansprakelijkheid zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek (Art.1382-1386 bis). Als de strafrechterlijke verdediging ook gedekt is, krijg je ook bijstand voor een overtreding die strafrechterlijk gesanctioneerd wordt. Boetes betaalt men nooit, maar de maatschappij kan wel je verdediging in een rechtzaak op zich nemen.

Zie ook . . . .

Car-jacking (Auto)

Autodiefstal die meestal gepaard gaat met fysiek geweld of bedreiging op de bestuurder. Car-jacking is meeverzekerd in uw auto-diefstalverzekering.

Zie ook . . .

Cataloguswaarde (Auto)

De cataloguswaarde zonder opties is de basisprijs van de auto. Deze wordt bepaald door de officiële merkverdeler op het moment van de eerste ingebruikname (met of zonder BTW). Deze waarde houdt geen rekening met kortingen of opties/accessoires. Dit bedrag moet je kennen om je voertuig in omnium te verzekeren. Je moet verder de kostprijs van de opties/accessoires zoals de muziekinstallatie aan je maatschappij melden.

Zie ook . . . .

Clausule (Algemeen)

Zie ook

CJ1 en CJ2 (Auto)

Anti-diefstalsysteem voor motorvoertuigen. Een CJ1-alarm zorgt ervoor dat de wagen na de diefstal vanop een afstand tot stilstand kan worden gebracht. Een CJ2- alarm zorgt ervoor dat de wagen kan worden oppgespoord, bijvoorbeeld door het GPS-systeem waarmee men via satteliet overal ter wereld de juiste positie van de auto kan bepalen.

Zie ook .

Combinatiepolis (Algemeen)

Een combinatiepolis is een verzekeringscontract waarbij verschillende waarborgen samen worden verzekerd in een enkel contract of polis. Zo combineer jeeen aantal dekkingen. Klassieke polissen bevatten naast een hoofddekking (bijvoorbeeld brand) een hele reeks aanvullende waarborgen (bijvoorbeeld glasbraak, waterschade, gedeelte rechtsbijstand…).

Zie

Consolidatie

Consolidatie betekent stabiliteit van de letsels. Na een herstelperiode is er een moment waarop de letsels hun maximum graad van herstel hebben bereikt. De toestand zal niet meer verbeteren of verslechteren. Dan kan er worden bekeken of er sprake is van blijvend letsel en hoe vergoedingen moeten worden toegekend. Een arts of medisch expert stelt het tijdstip van konsolidatie vast.
Zie ook en .

Contante premie (Algemeen)

Als een verzekeringscontract in de tijd wijzigt: je neemt een nieuwe wagen, je verhuist, je bent geen alleenstaande meer etc. stelt de maatschappij een bijakte op. Dit bijvoegsel aan uw oorspronkelijk contact geldt dan voor de toekomst. Als je in de toekomst meer voor je verzekering moet betalen, wordt er een contante premie opgemaakt (meestal tot de eerstkomende hoofdvervaldag). Zal je minder moeten betalen, krijg je een teruggave, een zogenaamde premieteruggave.

Zie ook . .

Contract (Algemeen)

Een verzekering is een overeenkomst tussen jou en de maatschappij, meestal neergeschreven in een contract. De hoedanigheden van de overeenkomst, de definities van de waarborgen, de rechten en plichten van jou en de maatschappij staan letterlijk op papier zodat je allebei weet waar je aan toe bent. Een contract in de verzekeringswereld wordt ook polis genoemd.

Zie ook . . . .

Contractuele Aansprakelijkheid (Algemeen)

Uw aansprakelijkheid die voortvloeit uit overeenkomsten, meestal neergeschreven in een contract. Deze hoeven niet altijd op papier te staan en kunnen zelfs stilzwijgend zijn. Als je bijvoorbeeld, de haagschaar van je buur leent, ga je de verplichting aan het toestel onbeschadigd terug te geven. Je leent de machine, ze is onder jouw hoede, als je de machine beschadigt, kan je deze niet vergoeden via jouw Gezinsverzekering die je Burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Als handelaar of zaakvoerder kan je specifieke contracten afsluiten die je contractuele aansprakelijkheid dekken.

Zie ook . .

Contractuele geschillen (Rechtsbijstand)

Waarborg die eventueel in een contract rechtsbijstand is verzekerd. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand bij geschillen waarbij een klant/leverancier-relatie bestaat, dus waarbij er een overeenkomst of een contract is. Deze overeenkomst hoeft niet altijd op papier te staan, en kan zelfs stilzwijgend zijn. Zo heb je bijvoorbeeld ook een contractuele relatie met je krantenbezorger, met de buurman als je een haagschaar leent…

Zie ook . .

Conventionele waarde

Zie .

Dagvergoeding (Hospitalisatie)

Dat is een vast afgesproken bedrag dat de maatschappij betaalt bij elke hospitalisatiedag of ligdag die aangerekend wordt.

Zie ook .

Datassur (Auto, Brand, Algemeen)

Datassur is een gegevensbeheerder die opgericht werd op initiatief van de verzekeringsmaatschappijen. Enerzijds draagt die bij tot een snellere schaderegeling via twee van zijn diensten, het Bureau voor de Coördinatie van Expertises (BCE) en de RDR-compensatiekas (zie ook RDR hieronder). Daarnaast beheert Datassur streng beveiligde databanken voor zijn 65 leden-verzekeringsmaatschappijen. De meest bekende databank is het RSR-bestand (Risques Spéciaux/Speciale Risico’s) van wanbetalers, fraudeurs en personen die veelvuldig ongevallen veroorzaken. Om iemand in die databank te registreren, moeten de verzekeringsmaatschappijen over tastbare bewijzen beschikken, zoals een door de verzekerde zelf ondertekende bekentenis.

Datum Eerste Ingebruikname (Auto)

Dit is de datum waarop het voertuig voor het eerst werd ingeschreven bij het Ministerie van Verkeer. Deze datum kan je terugvinden op het inschrijvingsbewijs van je wagen.

Zie ook Inschrijvingsbewijs.

Dekking (Algemeen)

De dekking is de omvang van de bescherming die je geniet door een verzekering. Er is dekking: de verzekering loopt, het contract is in werking, de rechten en verplichtingen van jou en de maatschappij gelden, bijvoorbeeld moet je bij dekking premie betalen en moet de maatschappij bij dekking de schade vergoeden.

Zie ook .

Derden (Algemeen)

De anderen. Degene die buiten de verbintenis staat die tussen jou en de maatschappij bestaat. Bijvoorbeeld bij de BA-autoverzekering. Je bent bestuurder van een verzekerde auto. Al de personen waaraan je schade kan berokkenen zijn derden voor jou. Zoals de passagiers in je auto of in het ander voertuig, de eigenaars van die andere voertuigen, de fietsers, de voetgangers, de staat voor de wegsignalisatie, ... Eigenlijk dus iedereen, behalve jezelf. Tweede voorbeeld: man en vrouw staan allebei opgegeven als bestuurder in een autopolis. De man veroorzaakt als chauffeur van de wagen een ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. Zijn vrouw raakt daarbij gewond. De autoverzekeraar van het paar zal de vrouw daarbij als ‘derde’ beschouwen en haar medische kosten vergoeden.

Bij een Familiale verzekering zijn de derden iedereen behalve jezelf en de leden van je gezin.

Diefstal

Verdwijning van iets onder bepaalde voorwaarden. (Brand) Verdwijning van de inboedel na inklimming, inbraak of gebruik van gestolen of valse sleutels. Of verdwijning van de goederen met geweld of bedreigingen tegen de verzekerde.(Auto) Verdwijning van de wagen (of van opties/accessoires of inhoud) na inbraak of gebruik van gestolen of valse sleutels, of door geweld of bedreigingen te gebruiken. Elk bedrieglijk wegnemen tegen de wil van de eigenaar in, zelfs al is het maar voor even, wordt als diefstal beschouwd.

Direct Sellers

Zie .

Directe verkoop

Zie .

Dronkenschap

Zie . .

Echtscheiding

Zie .

Economisch Totaal Verlies

Zie .

Eigen schadeverzekering

Zie .

Elektriciteitsschade (Brand)

Aanvullende waarborg die in je brandverzekering mee kan worden verzekerd. Zo word je via de dekking Electriciteitsschade vergoed voor schade aan het huis of de inboedel door de inwerking van de elektriciteit (overspanning, onrechtstreekse blikseminslag, etc.). De electrocutie van huisdieren is meestal ook verzekerd. Net zoals de kosten voor de diepvriesinhoud na een stroomonderbreking van de energieleverancier.

Zie ook .

Eerste risico (Algemeen)

Meestal verzeker je de juiste waarde van iets en mag je niet meer of minder aangeven omdat je anders het risico loopt van onder- of oververzekering. Als je iets in eerste risico verzekert, verzeker je echter tot een bepaald bedrag, los van de waarde van de aangeduide goederen. Bij schade krijg je dan ook een uitbetaling tot dit bedrag, zelfs als de schade hoger ligt.

Zie ook . . .

Erfrechtgeschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg Erfrechtgeschillen is eventueel in een contract Rechtsbijstand mee verzekerd. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand bij alle betwistingen die ontstaan uit erfeniskwesties, testamenten, schenkingen en legaten. De overledene of schenker moet verwant zijn in eerste of tweede graad. De maatschappij komt tussen bij betwistingen, maar betaalt de gewone notariskosten niet.

Zie ook .

EO (Auto)

EO is de afkorting van Expertise-overeenkomst.

Zie .

Esthetische schade

Esthetische schade is een vorm van persoonsschade. Deze schade duidt op het verlies of vermindering van lichamelijke schoonheid. Het is moeilijk om deze schade in geld uit te drukken. De deskundigen gebruiken termen als minieme, lichte, middelmatige, tot afstotende schade. Afhankelijk hiervan wordt een bedrag vastgesteld. Kenmerken als geslacht, leeftijd, beroep, gehuwd zijn etc. spelen mee in de beoordeling.

Zie ook . . .

Expertise-overeenkomst

Een aantal maatschappijen die de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekeren sloten een overeenkomst waarbij ze snellere uitvoering van expertises beoogden. Deze speciefieke overeenkomst wordt Expertise-overeenkomst genoemd. Niet de maatschappij van de tegenpartij maar jouweigen maatschappij zal de expert aanstellen als de schade lager is dan het afgesproken bedrag.

Zie ook .

Europees Aanrijdingsformulier (Auto)

Het Europees Aanrijdingsformulier is het standaardformulier dat in Europa wordt gebruikt bij een auto-ongeval. Dit formulier is dubbelbladig (met carbon) en wordt door de twee partijen ingevuld en ondertekend. De achterzijde wordt door elk van hen afzonderlijk ingevuld. Bij meer partijen worden meerdere formulieren gebruikt. Zelfs als er proces-verbaal wordt opgesteld doe je er goed aan het EA-formulier in te vullen.

Euro-vignet

Door de verplichting van een vignet wordt er een belasting geheven op goederenvervoer. Met het eurovignet mag je van het wegennet in België, Denemarken, Zweden, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg en Nederland gebruik maken als je goederen vervoert. Om boete te vermijden, moet je het eurovignet aanvragen.

Evenredigheidsregel

De evenredigheidsregel volgt een principe van schadevergoeding dat bijvoorbeeld in brandcontracten wordt gebruikt. Het evenredigheidsbeginsel stelt dat de maatschappij in verhouding betaalt met de door jou aangegeven en gedekte waarde van iets. Bij onderverzekering (je gaf bijvoorbeeld verkeerde bedragen door en betaalde jaarlijks te weinig premie) wordt een lagere vergoeding uitbetaald en dit in verhouding met wat in feite verzekerd was. Bijvoorbeeld. Je huis werd voor 100 000 EUR verzekerd (wat eigenlijk te weinig was). Na brand bedraagt de schade 50 000 EUR. Bij de schatting blijkt de heropbouwwaarde van je huis 150 000 EUR te zijn. Je verzekerde dus 2/3 van de effectieve waarde. De maatschappij betaalt dan ook maar 2/3 van je schade, dus slechts 33 333,33 EUR .

Zie ook . . .

Expert (Algemeen)

EO is de afkorting van Expertise-overeenkomst.

Een expert is een deskundige. Het woord komt uit het Latijn: Expertus: wie ondervonden heeft of wie ervaring heeft. Diegene dus die voor of na schade de waarde of het risico bepaalt van iets en dat op een professionele en objectieve manier. Bijvoorbeeld. Na een auto-ongeval komt een auto-expert in de garage de schade opnemen. Hij maakt in akkoord met de garagist een verslag op. Volgens dat expertise-verslag herstelt de garagist jouw wagen en betaalt de maatschappij uit. Zo zijn er deskundigen voor alle zaken waarop verzekeringen betrekking hebben, bijvoorbeeld je woning, maar ook voor medische zaken, voor paarden, voor kunstvoorwerpen…

Expertise

Deskundig onderzoek. .

Facultatieve waarborgen

Synoniem: Aanvullende waarborg.

Zie .

Familiale verzekering

Synoniemen: Familiale, Ba-gezin, Ba-privé-leven, Gezinsverzekering.

Of je nu alleen leeft, of met een gezin, je loopt kans schade aan anderen te berokkenen. De gezinsverzekering verzekert de schade die jezelf, je partner, je kinderen of je huisdieren aan derden veroorzaken binnen het kader van het privé-leven. Dit geldt voor verzekerde schade in België maar bij veel maatschappijen ook in de rest van de wereld. Alleenstaanden verkrijgen meestal premievermindering.

Zie ook . . .

Fiscale geschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg Fiscale geschillen wordt eventueel in een contract Rechtsbijstand mee verzekerd. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand bij fiscale geschillen. Dat zijn alle betwistingen tussen jou en de fiscale administratie van het Ministerie van Financiën, en met de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheid in verband met fiscale aanslagen. Soms is de tussenkomst beperkt.

Zie ook .

Forfaitair

Volgens afspraak wordt een vast of forfaitair bedrag uitbetaald. Als een schadebedrag moeilijk exact vast te stellen is, zullen de partijen vaak een forfaitair bedrag afspreken dat niet tot op de euro de schade vastlegt maar een redelijk bedrag is waar de partijen zich kunnen bij neerleggen.

Zie ook . .

Fout

Verkeerde of laakbare handeling. Belangrijk begrip in de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering. Als je een fout begaat en daardoor schade veroorzaakt, moet je de schade vergoeden. Dat betekent niet dat je iets expres deed of dat je de schade kon vermijden maar dat je volgens de wet of het gebruik aansprakelijk bent en de schade moet vergoeden. Op het moment van schade of ongeval mag je in principe nooit je fout erkennen maar mag je enkel objectief de situatie weergeven. De maatschappij zal vervolgens onderzoeken of je volgens die objectieve gegevens in fout was. Het is een afspraak die je met de maatschappij hebt, omdat je niet altijd voldoende zicht hebt op de gehele situatie als er iets gebeurt.

Zie ook .

Franchise

Zie .

Fraude

Valsspelen. Het onrechtmatig gebruik van de verzekering met bedrieglijk opzet. Diegene die fraudeert (valsspeelt) kan de verzekeringsnemer zijn, de verzekerde, de maatschappij, de agent of de makelaar. Zij kunnen frauderen door opzettelijk iets te verzwijgen, door het afleggen van valse verklaringen of door documenten te vervalsen. Wanneer je valse verklaringen aflegt, wordt daar door de maatschappij erg zwaar aan getild en heeft dat gevolgen.

Zie ook . . . . . .

Gebruikelijke bestuurder (Auto)

Persoon die de wagen meestal gebruikt. Dit kan iemand anders zijn dan de verzekeringsnemer. Bijvoorbeeld. De dochter rijdt gewoonlijk met de wagen van moeder, ook al blijft de moeder de verzekeringsnemer. Je moet de maatschappij verwittigen als de gebruikelijke bestuurder iemand anders is dan de verzekeringsnemer. Verkeerde informatie hieromtrent valt onder fraude.

Zie ook .

Gebruiker

Zie .

Gebruiksderving

Je moet het gebruik van iets missen of derven. Daarvoor kan je in sommige gevallen worden vergoed.
Auto: de gebruiks- of genotsderving wordt in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto betaald aan diegene die bij een ongeval in zijn recht was en zijn auto gedurende een bepaalde tijd niet kan gebruiken. De expert en de garagist spreken af hoeveel dagen de herstelling zal duren en op basis daarvan krijgt de klant een vastgestelde vergoeding per dag. Eventueel moet je het verlies van gebruik bewijzen door een herstellingsfactuur.

Gelijkvormigheidsattest

Elke invoerder moet een gelijkvormigheidsattest afleveren om te bewijzen dat elk ingevoerd voertuig identiek is aan het goedgekeurde prototype. Dit document moet altijd bij de auto blijven (wat niet zo is voor brom- en motorfietsen). Bij verkoop moet het worden overhandigd aan de koper.

Zie ook .

Gemeenschappelijk Waarborgfonds (Auto)

Een fonds opgericht om in bepaalde situaties slachtoffers van een auto-ongeval te vergoeden als er geen enkele verzekeringsmaatschappij tussenkomt. Dit kan voorvallen bij een ongeval met vluchtmisdrijf of als de tegenpartij onverzekerd blijkt omdat hij de premie niet betaalde... Er geldt wel een vrijstelling. Dat is het bedrag dat het slachtoffer zelf moet dragen.

Gemengde levensverzekering

Een gemengde levensverzekering voorziet een deel kapitaal bij leven op einddatum van het contract (je krijgt geld als je op die datum nog in leven bent) en een deel kapitaal bij overlijden (je erfgenamen krijgen geld als je overlijdt voor de einddatum van het contract). De verhouding wordt in breukvorm uitgedrukt, bijvoorbeeld 10-20. Dat betekent dat de erfgenamen bijvoorbeeld 25 000 EUR krijgen als je overlijdt en dat je 50 000 EUR ontvangt als je bij einddatum van het contract nog in leven bent.

Zie ook .

Geografische uitgestrektheid

Zie .

Glasbraak

Glasbraak betekent allereerst het breken van glas, maar vaak ook de schade aan glas door scheuren, barsten, condensvorming...

Auto: in een omniumcontract Auto is de schade aan autoruiten verzekerd. Meestal zijn koplampen, zonnedaken, en buitenspiegels niet verzekerd. Sommige maatschappijen werken samen met een vaste hersteller waardoor de afhandeling van glasschade erg soepel verloopt. Een vrijstelling is in de meeste gevallen niet van toepassing.

Brand: in een klassieke brandpolis voor een huis is glasbraak mee gedekt. Deze dekking geldt voor de ramen, maar ook spiegels, koepels, glazen pannen en bijvoorbeeld de keramische kookplaat is verzekerd. Zelfs condensvorming in dubbele beglazing is vaak mee gedekt. In brandverzekeringen is een vrijstelling meestal wel van toepassing.

Goede huisvader

Het begrip –een goede huisvader- is een begrip uit het Burgerlijk Recht. Het betekent ongeveer dat je moet handelen als een bezorgd iemand met gezond verstand en verantwoordelijkheidszin. Bedachtzaam, net zoals een goede huisvader in diezelfde situatie zou handelen. De rechters interpreteren dit begrip als er discussie is.

Zie ook .

Groene kaart

Bewijs van autoverzekering en verplicht boorddocument. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen is wettelijk verplicht. Daarom moet je aan de politie kunnen bewijzen dat je de premie betaalde en verzekerd bent. De groene kaart die je na uw premiebetaling ontvangt is het tastbare bewijs. Je moet ze daarom in uw auto bewaren.

Zie ook .

Grijze kaart

Oude naam voor inschrijvingsbewijs, deze kaart werd intussen eerder roze van kleur.

Zie Inschrijvingsbewijs.

Grote omnium

Zie .

Haalschuld

Haalschuld is een term uit het recht. De premie is een haalschuld, daarom moet de maatschappij de verzekeringspremie aan jou vragen of bij jou komen halen. Je moet deze schuld dus niet automatisch voldoen of het bedrag brengen. Let op: het verzoek tot betaling of het vervaldagbericht wordt volgens de wet aanzien als een vorm van halen.

Zie ook .

Heropbouwwaarde (Brand)

De heropbouwwaarde van een gebouw is wat het kost om een gelijkaardig gebouw opnieuw op te bouwen door professionelen en met nieuwe materialen van diezelfde kwaliteit. Ook de honoraria van architecten en ingenieurs zijn in dit bedrag verrekend. Deze waarde is dus niet hetzelfde als de aankoop- of verkoopprijs van jouw huis. Zo krijg je een realistisch bedrag uitbetaald bij brand.

Synoniem: Nieuwwaarde

Als eigenaar verzeker je de heropbouwwaarde van een huis. Als huurder de werkelijke waarde.

Zie ook .

Hernieuwingsperiode

Zie .

Herverzekering

Herverzekering is het geheel van afspraken tussen verschillende maatschappijen om het risico dat ze dragen te verdelen. Elke maatschappij sluit op haar beurt voor een deel van haar risico een verzekering af bij een andere specifieke (herverzekerings)maatschappij. Dit gebeurt zelfs op internationaal vlak zodat de risico’s worden gespreid. Zo is het gevaar miniem dat bij grote schade een enkele maatschappij failliet gaat.

Hoofdvervaldag

Zie Vervaldag. Zie ook .

Hoofdwaarborg

Zie .

Hospitalisatie

Een hospitalisatieverzekering kan je aangaan om de kosten bij een ziekenhuisopname of hospitalisatie terugbetaald te krijgen. Er bestaan twee vormen. Bij de eerste vorm, een forfaitaire polis, krijg je een vaste afgesproken vergoeding per dag hospitalisatie. De tweede vorm is een kostendekkende polis die alle gemaakte kosten terugbetaalt. De tweede vorm is interessanter maar de premie ligt hoger.

Zie ook . . . .

Huisdieren

De gewone tamme dieren die als huisdier worden gehouden, worden wel eens in een verzekeringscontract vermeld. Je gezinsverzekering dekt bijvoorbeeld ook de schade die je hond of kat veroorzaakt aan derden. Ook de pony is gewoonlijk mee gedekt. Bij brand is er bij verschillende waarborgen ook dekking voorzien, bijvoorbeeld bij electrocutatie van huisdieren. Wanneer je ongewone dieren houdt, moet je de maatschappij verwittigen. Eventueel kan ze een bijpremie vragen. Verder zijn er aparte polissen voor huisdieren, zoals voor veeartskosten, een soort hospitalisatiepolis voor je huisdieren. Voor paarden bestaan specifieke aansprakelijkheids- en ziekte- en ongevallenpolissen.

Huispersoneel

Alle personen die betaald zijn om bij jou hoofdzakelijk huishoudelijke arbeid verrichten en je opdrachten uitvoeren, worden beschouwd als huispersoneel. Zij moeten verzekerd worden in een arbeidsongevallenverzekering. Dit is een wettelijke verplichting. Je werkvrouw, klusjesman, babysit en tuinman vallen onder deze definitie. Babysitters van de Bond van Grote en jonge gezinnen zijn in orde wat deze verzekering betreft. Zelfstandige vakmensen als een schilder of een loodgieter moeten zelf voor hun verzekering zorgen. Let vooral op bij zwart werk. Los van boetes blijf je verantwoordelijk hen te verzekeren.

Zie ook .

Huurdersaansprakelijkheid (Brand)

De aansprakelijkheid van de huurder (tegenover de eigenaar van het gebouw dat hij huurt) ligt vast volgens de wet. Bij brand of andere schade gaat de wet ervan uit dat de huurder aansprakelijk of verantwoordelijk is - hij woont er tenslotte - en dus de eigenaar moet vergoeden. Tenzij de huurder kan bewijzen dat de oorzaak van de schade in een gebrek aan het gebouw ligt (en dan is de aansprakelijkheid van de eigenaar in het geding), of door gedrag van derden, of door overmacht als bliksem of rampen werd veroorzaakt. Ook als je gebruiker bent van het huis en geen huur betaalt, dien je je aansprakelijkheid te verzekeren.

Zie ook . . .

Home-jacking (Auto)

Autodiefstal waarbij de auto thuis bij de eigenaar wordt gestolen. Vaak zelfs terwijl hij thuis is en bijvoorbeeld rustig ligt te slapen. In de meeste omniumcontracten is dit onder de waarborg diefstal mee verzekerd.

Zie ook . .

Hydraulische installatie (Brand)

Het geheel van aan- en afvoerleidingen van huishoudelijk-, sanitair-, verwarmings- en regenwater, met inbegrip van de apparaten die hierop zijn aangesloten.

Zie ook Waterschade

Hypothecair bijvoegsel (Brand)

Een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarin staat dat het pand verzekerd is en dat bij schade eerst de ontlener zal aangesproken worden voor eventuele vergoedingen. (Bijvoorbeeld de bank, die leende opdat je het huis kon kopen. De bank blijft natuurlijk eigenaar tot je de volledige som terugbetaalt.

Hypothecaire lening

Lening om de aankoop van een huis of ander onroerend goed mogelijk te maken. Er zijn verschillende formules. Het hangt van je persoonlijke situatie af welke formule je het best past.

Zie ook .

Hypotheeklening

Zie

Immobiliserend ongeval (Auto,Reisverzekering)

Elk ongeval waardoor je verzekerd voertuig onbruikbaar of ongeschikt wordt voor het verkeer op de openbare weg. (Ook omdat het bijvoorbeeld niet meer kan voldoen aan de verplichtingen van de wegcode.

Inboedel

Alle goederen die in het verzekerde gebouw zijn, die eigendom zijn van de verzekerde en die voor privé-gebruik bestemd zijn. Dit zijn dus alle voorwerpen die zich normaal in een huis bevinden, zoals kasten, linnengoed, eetgerei, siervoorwerpen etc. En ook de huisdieren.

Bij speciale voorwerpen moet je de maatschappij verwittigen:
- Als je een gedeelte van de inboedel voor je beroep gebruikt.
- Als de voorwerpen zeldzaam of erg veel waard zijn, zoals antieke meubelen, kunst, juwelen, bont...
- Als je bankbiljetten, effecten of staven edelmetaal thuis bewaart.
- Als er goederen zijn die voorwerp zijn van een ander verzekeringscontract.

Er is soms uitbreiding mogelijk voor motorrijtuigen en caravans. De waarborg geldt wel enkel als ze in stilstand en in een aangrenzende garage zijn gestald.

Indeplaatsstelling

Zie .

Index

Zie

Indexatie

Aanpassing van de premie, de kapitalen, de vergoeding of de vrijstelling aan een prijsindex. Een prijsindex is een getal dat aangeeft hoeveel de prijzen in een bepaalde tijd stegen of daalden.

Brand: alle brandverzekeringen zijn geïndexeerd. Dat betekent dat er een jaarlijkse aanpassing is van de kapitalen en van de premie. Het kapitaal gebouw volgt de index van de bouwprijzen. Dat is de ABEX-index die zesmaandelijks wordt vastgesteld. Het kapitaal inboedel volgt de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Gezinsverzekering: ook de vrijstelling van de gezinsverzekering of familiale is geindexeerd. In januari 2016 bedroeg die vrijstelling door indexatie 245,55 euro.

Ingebrekestelling

Officieel door een schriftelijke aanmaning verklaren dat iemand zijn verplichtingen niet is nagekomen. De tegenpartij in gebreke stellen is een technische en administratieve fase in de schade-afwikkeling. Als je het document waarbij je in gebreke wordt gesteld, na een ongeval of schade ontvangt, moet je dit document aan je tussenpersoon of aan je maatschappij overmaken. Als je slachtoffer bent van schade, zal je maatschappij eventueel een ingebrekestelling zenden naar een derde die volgens hen aansprakelijk is.

Insolventie

Insolventie betekent financieel onvermogen. Als anderen jouw schade moeten betalen, maar het wordt vastgesteld dat zij dit onmogelijk kunnen, zijn ze insolvabel. In bijna alle rechtsbijstandscontracten is de waarborg Insolventie voorzien. In een gezinsverzekering of Familiale is deze waarborg ook vaak voorzien. Als iemand je schade berokkent en hij is niet verzekerd en evenmin in staat je financieel te vergoeden, krijg je via deze waarborg toch je schade uitbetaald tot het afgesproken bedrag.

Zie ook .

Jaarcontract (Algemeen)

De termijn van het verzekeringscontract bedraagt bij een jaarcontract een jaar. Dat is de normale duur van een verzekeringscontract, ook al betaal je de (jaar)premie in twee of vier keer. Meestal wordt een verzekeringscontract elk jaar stilzwijgend verlengd of hernieuwd, tenzij jij of de maatschappij het contract opzegt. De hernieuwingsperiode van de meeste contracten omvat dus meestal een jaar.

Zie ook .

Jaarpremie

Zie .

Keuringsbewijs (Auto)

Na een technische controle levert de automobielinspectie een keuringsbewijs af. Het keuringsbewijs is een verplicht boorddocument en volgt het voertuig. Bij verkoop levert de verkoper het document af aan de koper.

Zie ook .

Kilowatt Kw (Auto)

Dit begrip duidt de kracht van de motor aan en is een belangrijk gegeven voor de premieberekening van je voertuig. Als je het vermogen enkel in pk (paardenkracht) kent, kan je het vermogen in kW berekenen door de formule 1 pk = 0,736 kW toe te passen.

Kleine omnium

Zie .

Koopsom (Levensverzekering)

Een premie voor een levensverzekering wordt meestal in verschillende keren op vaste tijdstippen betaald, bijvoorbeeld elk jaar in mei betaal je de jaarpremie. Soms ben je verplicht of hebt je de keuze voor een eenmalige premie bij het afsluiten van een contract. Dan koop je in een keer een bepaalde dekking of belegging. Dit noemt men een koopsom.
Zie ook . .

Korte-termijncontract

Zie .

Kredietsaldoverzekering

Zie .

Kwijting

Een kwijting is het bewijs van betaling van je verzekeringspremie. Tegenwoordig gebeuren de betalingen van de meeste verzekeringen via de bankrekening en geldt het bankuittreksel samen met je vervaldagbericht als kwitantie. Bij verplichte verzekeringen, zoals de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de auto, krijgt de klant nog wel een tastbaar bewijs. De groene kaart moet je in je auto bewaren zodat je aan de politie kunt bewijzen dat je je verzekering betaalde.

Zie ook .

Kwitantie

Zie .

Leven en overlijden (Levensverzekering)

Leven: als de verzekerde op de einddatum van het contract nog in leven is, krijgt hij een bepaalde som. Deze einddatum is gewoonlijk wanneer de verzekerde 65 jaar wordt.
Overlijden: als de verzekerde voor de einddatum van het contract sterft, betaalt de maatschappij een som of komt ze een verplichting na, bijvoorbeeld lost ze een lening voor een huis af.

Zie ook . .

Rechtbijstand

Een verzekering die de verdediging van de verzekerde op zich neemt, zowel voor als tijdens een eventuele gerechtelijke procedure. Dit omvat juridische en administratieve bijstand, advies,… Een maatschappij Rechtsbijstand vergoedt normaal gezien je schade niet, maar probeert met alle middelen je schade te recupereren. Het product rechtsbijstand komt voor in twee vormen.

Als een globale polis die de rechtsbijstand dekt van een aantal uiteenlopende zaken. Bijvoorbeeld voor geschillen zowel betreffende de wagen, als de woonst, als de familiale- en werksituatie van de verzekerden. Daarnaast is de waarborg rechtsbijstand vaak een aanvullende waarborg in veel hoofdproducten als de Auto-, Brand- en Familiale verzekering. Gewoonlijk zijn dan de waarborgen Burgerlijk Verhaal en de Burgerlijke en Strafrechterlijke verdediging verzekerd.

Lees meer over .

Schade

Het begrip wordt door geen enkele wet omschreven. Bij betwisting oordelen de rechtbanken zelfstandig over het bestaan en de grootte van schade. Uit de rechtspraak volgt dat schade elk nadeel, verlies of krenking van een rechtmatig belang kan zijn. Er is onderscheid tussen zaakschade en persoonsschade en tussen morele schade en vermogensschade.

Tijdelijk contract

De meeste verzekeringscontracten lopen over een jaar en worden automatisch vernieuwd tenzij een van de partijen het contract opzegt. De jaarlijkse dag waarop het contract eindigt maar onmiddelijk opnieuw in voege gaat, heet dan ook verval-dag. Het contract vervalt maar begint ook onmiddelijk terug te lopen. Er zijn echter ook contracten die je voor een beperkte duur kunt afsluiten. Je kan een reisverzekering voor enkele dagen afsluiten, of een organisatie kan een aansprakelijkheidspolis voor een enkel weekend afsluiten. Dan spreekt men van tijdelijke contracten.

Zie ook .

Wedersamenstellingswaarde

Wedersamenstellingswaarde is het geheel van de kosten om na brand informatie te recupereren en te herstellen. Zoals kopieën van plannen, modellen, documenten, archieven, magneetbanden en andere informatiedragers. (Disks, diskettes, harde schijven, CD-Roms, magneetbanden, tapes etc.) De kosten voor het dupliceren zijn soms verzekerd in de klassieke brandpolis. De kosten van het onderzoek en studiewerk zijn meestal uitgesloten.

Zie ook .

Winstdeelname

De meeste maatschappijen verhogen regelmatig het rendement in levensverzekeringscontracten door een uitkering te doen van hun winsten. Naast het vast rendement deel je zo jaarlijks in de winsten van de maatschappij als het hen het afgelopen jaar voor de wind ging.

Zie .

Zaakschade

Schade die ontstaat uit de beschadiging en de vernieling van een voorwerp of zaak. Voorbeelden: voertuigschade, ook het sterven van een dier wordt bij zaakschade gerekend. Synoniemen: Stoffelijke schade, Materiële schade.

Zie ook .

Ziekenhuiskosten

Ziekenhuiskosten zijn medische kosten bij hospitalisatie. Hieronder vallen alle kosten van operaties, doktersraadpleging, verpleging en medicatie. Bij kwaliteitsvolle hospitalisatieverzekeringen horen daar de toeslag voor een eenpersoonskamer en de erelonen bij.

Zie ook en

en .

Zwakke weggebruikers

Zwakke weggebruikers zijn de personen die zich in het verkeer bewegen en waarvan wordt aangenomen dat ze veel risico lopen. Voetgangers, fietsers, ruiters en mensen in een invalidewagen met motor worden aanzien als zwakke weggebruikers. Sinds de wet van 1995 krijgt de zwakke weggebruiker meer bescherming. Of hij in fout is of niet, zijn lichamelijke schade zal in elk geval worden vergoed.(Dokters- en ziekenhuiskosten, esthetische schade als littekens, psychische hulp…) Ook inzittenden van motorrijtuigen worden vergoed. De bestuurder blijft ook hier wel uitgesloten.

Zware ziekten

Zie .

Zwart werk

Zie .