Woordenboek

Hieronder vind je een overzicht van verschillende woorden en termen die gerelateerd zijn aan de verzekeringswereld.

Belangrijk : de lijst is met de grootste zorg en opzoekingswerk samengesteld maar mocht er toch een foutje zijn, willen we vragen ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat wij de correctie kunnen doorvoeren. Mogen wij ook vragen een verwijzing naar een bron op te geven (ter bevestiging). Alvast bedankt.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q
R

S

T

U

V

W

X
Y
Z

Aangenomen waarde

Algemeen: de term aangenomen waarde duidt een vaste overeengekomen formule aan die wordt gebruikt om de waarde van iets te berekenen.

Auto-omnium: opdat een maatschappij een vergoeding kan uitkeren, moet ze de omvang van de schade kennen. Een expert kan bij een totaal verlies van uw wagen de schade schatten maar men kan ook uitgaan van een vergoedingswijze die u bij het afsluiten van een omniumcontract verkoos. Bijvoorbeeld koos u voor een vergoeding in Aangenomen waarde: de meeste maatschappijen nemen aan dat de auto de eerste 6 maanden geen waarde verliest en bij totaal verlies aan 100 % wordt vergoed. Afhankelijk van het contract trekt men vanaf de 7de maand, per 1000 kilometer of per maand, een percentage verlies van de aankoopwaarde af.

Synoniem: Conventionele waarde.

Zie ook Omnium. Werkelijke waarde. Totaal Verlies

Aanhangwagen (Auto)

Volgens het politiereglement is een aanhangwagen elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen.

Als je met de auto een aanhangwagen of caravan trekt van minder dan 500 kg, dekt je burgerlijke aansprakelijkheid Auto automatisch deze aanhangwagen. Je moet toch de maatschappij verwittigen en de kenmerken van de aanhangwagen of caravan overmaken, anders is er geen verzekering als de aanhangwagen niet gekoppeld is. Als je aanhangwagen geen 500 kg weegt, vraagt de maatschappij gewoonlijk geen bijpremie.

Aanslag en arbeidsconflicten (Brand)

Aanslag en arbeidsconflicten zijn aanvullende waarborgen die in een klassieke brandpolis mee verzekerd kunnen zijn. Onder aanslag verstaat men meestal: vormen van oproer, terrorisme, sabotage of volksbewegingen. Onder arbeidsconflict: staking en lock-out. Beschadigingen aan het gebouw of de inhoud als gevolg van deze gebeurtenissen worden vergoed. Meestal heb je de verplichting om nadien schadevergoeding aan de staat te vragen. Als dat lukt, moet je dat bedrag aan de maatschappij doorstorten.Na de aanslag op het WTC op 11/9/2001 is bij de meeste maatschappijen deze waarborg geschrapt.

Zie ook Brand. Aanvullende waarborg.

Aansprakelijkheid (Algemeen)

Aansprakelijk zijn betekent verantwoordelijk zijn of aangesproken kunnen worden voor schade. Dat betekent niet dat je iets expres deed of dat je de schade kon vermijden maar dat je volgens de wet of het gebruik de schade zult moeten vergoeden. Wat je kunt verzekeren is een wettelijke aansprakelijkheid. Als je met kwaad opzet of met voorbedachte rade aan iets of iemand schade wil berokkenen is het zelfs verboden dat te verzekeren.

Zie ook Burgerlijke aansprakelijkheid. Contractuele Aansprakelijkheid. Morele Aansprakelijkheid. Strafrechterlijke Aansprakelijkheid. Beroepsaansprakelijkheid. Gezinsverzekering. Ba-autoverzekering.

Aanvullende waarborg (Algemeen)

De hoofdwaarborg is in het verzekeringscontract de belangrijkste verzekerde waarborg. Bijvoorbeeld bij een brandverzekering is dat de waarborg brand. Veel polissen zijn echter uitgebreid met een aantal extra waarborgen of aanvullende waarborgen. Bijvoorbeeld bij brand kunnen dat de waarborgen waterschade of elektriciteitsschade zijn.

Synoniem: Facultatieve waarborg

Abex-indexcijfer (Brand)

Een indexcijfer is belangrijk om de waarde van iets voor of na een schade te kunnen bepalen. Het Abex-index-cijfer wordt in de bouw gebruikt. Alle brandverzekeringen zijn geïndexeerd. Dat betekent dat er een jaarlijkse aanpassing is van de kapitalen en van de premie. Het kapitaal gebouw volgt de index van de bouwprijzen. Dat is de ABEX-index die zesmaandelijks wordt vastgesteld door de Belgische Vereniging der Experts. Zo krijg je een realistisch bedrag uitbetaald als je na brand moet (ver)bouwen. Indexcijfer van 05-2015: 744.

Zie ook Indexatie. Brand.

Accessoires

Dit zijn opties (meestal aan een wagen) die NIET door de constructeur van het voertuig gemonteerd werden. Het zijn zaken die ofwel door de garagist, een derde specialist of de verzekerde zelf na de levering van het voertuig toegevoegd werden.

Zie ook Opties.

Administratieve geschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg Administratieve geschillen kan een onderdeel van een algemeen contract Rechtsbijstand zijn of een aanvullende waarborg van een klassiek contract zoals een auto- of gezinsverzekering. Hierdoor verleent men jou bijstand bij geschillen met administratieve diensten. Dat kunnen diensten zijn zoals de diensten van Stad of Provincie of de Dienst Inschrijvingen Voertuigen, maar ook de automobielcontrole…

Zie ook Rechtsbijstand.

Afkoopwaarde (Beleggingsverzekeringen)

Dit is het bedrag dat je ontvangt wanneer je je levensverzekering vroegtijdig stopzet. Het is gelijk aan de theoretische afkoopwaarde van je polis, verminderd met de afkoopvergoeding die je verzekeringsmaatschappij eventueel aanrekent. De theoretische afkoopwaarde is de reserve die wordt opgebouwd door de kapitalisatie van de premies die je reeds betaalde, verminderd met de voorschotten die u mogelijk al hebt opgevraagd.

Agent

Een agent is een tussenpersoon. Hij bemiddelt tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij. Voor zijn dienstverlening aan de klant krijgt hij van de maatschappij een commissieloon. Een verzekeringsagent werkt slechts voor een maatschappij terwijl een verzekeringsmakelaar een speciale opleiding genoot en met meerdere maatschappijen mag werken.

Zie ook Makelaar.

Alarm

Zie Anti-diefstalsysteem.

Alcohol-intoxicatie (Auto)

Je mag sowieso geen dronken gedrag vertonen op de openbare weg ook al toont zich dat niet in een bloed- of blaastest. Een alcoholintoxicatie is echter objectief meetbaar en geldt zelfs als je een nuchtere indruk maakt. Wettelijk is dat als je bij een bloedproef meer dan 0,5 gram per liter bloed hebt, of als men bij een ademtest meer dan 0,22 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht meet. Bij een ongeval kan de maatschappij dan Recht van verhaal uitoefenen.

Zie ook Recht van verhaal.

Algemene voorwaarden (Algemeen)

Een verzekering is een overeenkomst tussen jou en de maatschappij, meestal neergeschreven in een contract. De hoedanigheden van de overeenkomst, de definities van de waarborgen, de rechten en plichten van jou en de maatschappij staan letterlijk op papier zodat je allebei weet waar je aan toe bent. Zo kan je in de algemene voorwaarden lezen waarvoor je verzekerd bent, wat de maatschappij verstaat onder een of andere term, wanneer jij of de maatschappij het contract mag opzeggen…

Zie ook Bijzondere voorwaarden. Polis.

All-Risk-polis (Algemeen)

De all-riskpolis is een verzekeringspolis die in de voorwaarden geen opsomming geeft welke schade gedekt is, maar omgekeerd enkel aangeeft wanneer de maatschappij niet zal tussenkomen. Bijvoorbeeld jouw foto-toestel is altijd verzekerd tenzij je het persoonlijk beschadigt,of tenzij er iets anders gebeurd.

Zie ook Polis.

Ambulante kosten (Hospitalisatie)

Alle medische kosten die buiten het ziekenhuis worden gemaakt of in het ziekenhuis maar zonder dat er een ligdag wordt aangerekend. Het tegenovergestelde wordt weleens stationaire medische kost genoemd. Dat zijn dus de kosten gemaakt in het kader van een ziekenhuisopname.

Zie ook Medische kosten. Hospitalisatie. Ambulante verzorging.

Ambulante verzorging

Zie Ambulante kosten.

Soms wordt de term Ambulante verzorging ook gebruikt als synoniem voor de waarborg Zware ziekten die in uitgebreide hospitalisatiepolissen wordt verzekerd. Bij zware ziekten als kanker of aids geniet iemand ambulante verzorging als hij regelmatig overdag naar het ziekenhuis moet voor bepaalde zorgen maar ‘s avonds naar huis kan. De waarborg dekt ook de medische kosten voor deze ziekte buiten het ziekenhuis. Vaak geldt er wel een maximumbedrag per jaar.

Zie ook Hospitalisatie. Zware ziekten.

Annulatieverzekering (Reisverzekering)

Een annulatieverzekering betaalt de schadevergoeding uit die je aan de reisorganisatie moet uitkeren als je een reis hebt geboekt en je moet de reis annuleren. De annulatiewaarborg zit vaak in een algemenere reisverzekering ingesloten. De geldige redenen waardoor je niet op reis kan gaan, zijn meestal beperkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk je te verzekeren tegen de kans dat je geen zin hebt te vertrekken.

Zie ook Reisverzekering.

Anti-diefstalsysteem (Auto)

Als je jezelf een erg kostbare wagen aanschaft, kan de maatschappij een alarm of anti-diefstalsysteem eisen als je bij hen een omniumcontract wil afsluiten. Soms bezit de wagen al een standaardalarm, soms moet je er een laten (bij)plaatsen. Er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld het transpondersysteem, het alarm VV1, VV2 en VV3. Er bestaan ook car-jackingsystemen, CJ1 en CJ2.

Zie ook Transpondersysteem. Car-jacking. Diefstal.

Onder bepaalde voorwaarden kan de maatschappij voor de waarborg diefstal in een brandverzekering eisen dat er een alarm wordt geplaatst. Bijvoorbeeld voor huizen die meer risico dragen doordat ze onbewoond zijn of geïsoleerd staan.

Zie ook Diefstal.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens het werk of op weg naar het werk of op weg naar huis. Elke werkgever moet zijn werknemers verzekeren voor ongevallen tijdens de werkuren en op weg naar en van het werk. Dat is een wettelijke verplichting. Dit geldt echter ook als je een werkvrouw, een babysit of een tuinman enkele uurtjes voor je laat werken. En dat geldt of ze nu ingeschreven zijn of niet.

Synoniem: Werkongeval.

Zie ook Huispersoneel.

Arbitrage

Zie Tegenexpertise.

Artikel 1382 en volgende (Algemeen)

De artikels van het Burgerlijke Wetboek waarin er sprake is van jouw Burgerlijke Aansprakelijkheid.Artikel 1382: -Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade ontstaan is, deze te vergoeden. -Er moet sprake zijn van een fout, van schade en de schade moet een gevolg zijn van de fout. In de artikels volgend op 1382 wordt de aansprakelijkheid beschreven voor eigen daden, voor daden van anderen (bijvb.voor kinderen), voor zaken, voor dieren en gebouwen.

Zie ook Burgerlijke Aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid.

Autodiefstal

Zie Diefstal.

Autokeuring (Auto)

Auto’s ouder dan vier jaar moeten jaarlijks naar de autokeuring. Zelfs zonder oproepingskaart moet je je bij een automobielcentrum aanbieden met je auto en met de nodige documenten. Dat zijn: het inschrijvingsbewijs, de keuringskaart van de laatste inspectie en het gelijkvormigheidsattest. Je hebt de keuze naar welk automobielcentrum je gaat. Als je je auto verkoopt, moet je naar de keuring om een verkoop- en een aanvraagformulier voor een nummerplaat te vragen (bestemd voor de koper). Als een garage of autohandelaar de wagen overneemt, doen zij dat meestal in jouw plaats.

Zie ook Roze formulieren. Inschrijvingsbewijs. Gelijkvormigheidsattest.

Automobielinspectie

Zie Autokeuring.

Autoradio (Auto)

Een autoradio is elk toestel dat in een auto is ingebouwd, vast of uitneembaar en dat de mogelijkheid biedt omgeroepen klankuitzendingen te ontvangen. Het luistergeld voor een autoradio is intussen afgeschaft. Bij een omniumcontract moet je ook de waarde van de opties en accessoires, zoals de waarde van muziek-installaties aan je makelaar of aan de maatschappij melden.

Zie ook Opties.

BA

Zie Burgerlijke Aansprakelijkheid.

BA-auto (Auto)

Elk motorvoertuig waarmee je de straat opkomt, moet je verplicht verzekeren in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Deze verzekering zorgt ervoor dat als je met het voertuig schade aan anderen (derden) toebrengt, ze door de maatschappij wordt vergoed. Dat gebeurt in situaties waarbij wordt gezegd –dat je in fout bent-. Dat wil niet zeggen dat je het expres deed of dat je de schade kon vermijden. Maar wel dat je volgens het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk bent en dus verplicht bent de tegenpartij te vergoeden. De maatschappij betaalt dan in jouw plaats de schade. Een uitbetaling –veel of weinig- leidt tot verhoging van je bonus-malusgraad. Tenminste, als je met een persoonswagen of lichte vrachtwagen rijdt. Dat is het bonus-malusprincipe.

Zie ook Aansprakelijkheid. Bonus-malusprincipe. Motorrijtuigen.

BAO

Afkorting van Bestendige Arbeidsongeschiktheid, ook wel blijvende werkonbekwaamheid of invaliditeit genoemd. Ongeschikt worden om op een normale manier zijn werk voort te zetten.

Zie ook TAO. Morele schade. Consolidatie.

Begunstigde (Algemeen)

De begunstigde is diegene die door een contract verzekerd is en bij uitbetaling door de maatschappij wordt begunstigd. Dit hoeft niet de onderschrijver van het contract of de verzekeringsnemer te zijn.

Levensverzekering: de begunstigde is de persoon bij de einddatum van het contract het afgesproken kapitaal (bedrag) van de maatschappij ontvangt. Bij een overlijdensdekking zijn dat de erfgenamen. Bij een pensioensverzekering is dat de verzekerde zelf op pensioenleeftijd. Bij een schuldsaldoverzekering is dat bij het overlijden van de verzekerde de bank of de maatschappij die de geldlening gaf.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Belangenconflict

Mogelijk ontstaat in een bepaalde situatie een conflict tussen het belang van de maatschappij en je eigen belang. Stel dat eenzelfde maatschappij twee partijen in een auto-ongeval verzekert. Bij discussie voor de rechtbank moet de maatschappij enerzijds zorgen dat je zo hoog mogelijk wordt vergoed (ze dient uw belangen) en anderzijds dat je zo laag mogelijk wordt vergoed (als maatschappij van de tegenpartij verdedigt ze die belangen en moet ze voor de uitbetaling zorgen.) Er zijn speciale bepalingen zodat belangenconflicten niet negatief kunnen spelen. Bijvoorbeeld is daarom bij betwisting wettelijk vrije keuze van advocaat voorzien.

Zie ook Objectiviteitsclausule.

Beleggingsverzekering (Levensverzekering)

Een beleggingsverzekering is een mogelijkheid om je geld interessant te beleggen en dient niet om je tegen een of andere schade te verzekeren. Deze verzekeringen zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen en volgen de beurs maar zonder je ten volle aan het risico bloot te stellen. Je kan nog wel kiezen om met hoog risico op de beurs te gaan (via risicovolle aandelen etc.), met een gemiddeld risico (meestal een gemengde portefeuille) of met een laag risico (meestal via traditonele bedrijven). Het rendement wordt aan jou uitgekeerd volgens bepaalde afspraken.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Bemiddelaar

Algemene term voor makelaar of agent

Beroepsgebruik (Auto)

Als je een auto verzekert, moet je aan de maatschappij melden of je de auto zal gebruiken voor private doeleinden of voor je beroep. Beroepsgebruik: Als je tot de buitendienst van een bedrijf hoort, als je zelfstandige bent en het voertuig voor je beroep gebruikt, of als je je voertuig bijvoorbeeld meer dan 2000 kilometer per jaar als werknemer gebruikt. (Als je daardoor meer premie betaalt kan je aan de maatschappij een attest (het Bewijs van Meerpremie) vragen om aan jouw werkgever dit bedrag terug te vragen.) Bij bromfietsen of motorfietsen wordt er gewoonlijk geen meerpremie gerekend voor beroepsgebruik.

Bestek (Algemeen)

Een bestek omvat een nauwkeurige beschrijving van een werk dat nog moet worden uitgevoerd. Het bevat meestal allerlei inlichtingen zoals de geschatte werkuren en materialen die nodig zijn voor de herstelling. Zo weet je op voorhand hoe hoog de factuur zal oplopen. Bij aangifte van schade is het aangeraden om al zoveel mogelijk schadebewijzen te verzamelen. Vaak moet je wachten op een expert om te herstellen. Je kan wel al een bestek opvragen zodat jij en de maatschappij al een idee hebben van de omvang van de schade.

Beroepsgebruik.

Bijakte (Algemeen)

In het leven zijn er voortdurend veranderingen en daarom moeten verzekeringscontracten al eens worden aangepast: Je verandert van voertuig, je verhuist, je wenst een bijkomende waarborg als diefstal, je wenst de premie zesmaandelijks te betalen… Voor alle wijzigingen worden bij het basiscontract door de maatschappij bijaktes opgesteld. Meestal worden deze bijaktes genummerd. De laatste bijakte (met het hoogste nummer) geldt.
Zie ook Polis. Contante premie.

Bijzondere voorwaarden (Algemeen)

Een verzekering is een contract tussen jou en de maatschappij. De hoedanigheden van het contract, de definities van de waarborgen, de rechten en plichten van jou en de maatschappij staan in de Algemene voorwaarden vermeld. Die gelden voor alle mensen die dat soort verzekering nemen. In de bijzondere voorwaarden staan de gegevens die enkel op jou van toepassing zijn: bijvoorbeeld je naam en adres, de gegevens van het risico –auto of wat dan ook-, je geboortedatum, je wijze van betaling (jaarlijks of niet), speciale clausules…
Zie ook Algemene Voorwaarden. Polis. Clausule.

Bijvoegsel

Zie Bijakte.

BIV (Auto)

Afkorting van Belasting op de In-Verkeerstelling. Alle personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen die voorzien moeten zijn van een inschrijvingsplaat zijn onderhevig aan de BIV. Deze wordt betaald als het voertuig voor het eerst in het verkeer wordt gebracht door de persoon vermeld op het inschrijvingsbewijs. Het bedrag wordt vastgesteld op grond van de fiscale pk of op grond van het motorvermogen uitgedrukt in kW. De BIV bedraagt minstens 41,76 EUR en kan oplopen tot 10 439,45 EUR (2014).

Zie PK. KW.

Bonus-malusgraad (Auto)

De Latijnse woorden bonus en malus betekenen goed en slecht. Het bonus-malusprincipe speelt bij autoverzekeringen als je met een personenwagen of lichte vrachtwagen rijdt. Nu heeft iedere maatschappij een eigen bonus-malus systeem. Als je met jouw voertuig schade aan derden (de anderen) toebrengt, worden zij door de maatschappij die jouw Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt, vergoed. Meer of minder uitbetalingen hebben een verhoging/verlaging van de premie tot gevolg. De schaal loopt van nul tot tweeentwintig graden. Dat betekent dat de premie van 54% van de basispremie tot 200% van de basispremie kan oplopen. Als je je auto enkel voor privaat woon- en werkverkeer gebruikt, start je in graad elf. Als je je auto (ook) voor je beroep gebruikt in graad veertien. Als je in een jaar een of meerdere ongevallen in fout hebt, wordt je autopremie duurder. Per ongeval stijg je met vijf graden. Per jaar (met of zonder ongeval) zak je een graad. (Er is sprake van dat dit principe zal worden afgeschaft in het kader van de Europese wetgeving.)

Zie ook Aansprakelijkheid, Burgerlijke Aansprakelijkheid, Ba-auto. Fout. Prive-gebruik. Beroepsgebruik.

Boorddocumenten(Auto)

Dat zijn alle documenten die verplicht in de wagen aanwezig zijn: gelijkvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs, groene kaart en het keuringsbewijs.

Zie ook Gelijkvormigheidsattest. Inschrijvingsbewijs. Groene kaart.

Synoniem: auto- of wagenpapieren

Burgerlijke Aansprakelijkheid (Algemeen)

Jouw aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid wanneer je schade aan derden(de anderen)berokkent en zoals ze beschreven staat in het Burgerlijk Wetboek. (Art. 1382-1386 bis) Er moet allereerst schade zijn, je moet een fout hebben begaan, en de schade moet een gevolg zijn van de fout die jezelf beging. Je bent dan verplicht de schade te vergoeden.

Zie ook Aansprakelijkheid. Artikel 1382 en volgende.

Burgerlijke borgstelling (Familiale of gezinsverzekering, Rechtsbijstand)

Veel Familiale contracten bieden de mogelijkheid voor weinig geld een extra waarborg te verzekeren. Bij de aanvullende waarborg Burgerlijke borgstelling schiet de maatschappij in het buitenland geld voor om je in voorlopige vrijheid te krijgen in afwachting van een proces. Het geld wordt enkel verleend als het om een burgerlijke procedure gaat, geen strafrechterlijke. En je moet het bedrag, als het niet kan worden gerecupereerd, aan de maatschappij terugbetalen. Soms is het interessant om extra waarborgen te globaliseren in een enkele polis. Deze waarborg is voorzien in de meeste algemene rechtsbijstandspolissen.

Zie ook Familiale. Rechtsbijstand. Aanvullende waarborg.

Burgerlijk Verhaal (Rechtsbijstand)

De waarborg Burgerlijk Verhaal kan een onderdeel van een algemeen contract Rechtsbijstand zijn of onderdeel van een klassiek contract zoals een auto- of gezinsverzekering. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand als je schade lijdt in het kader van het burgerlijk wetboek en het moeilijk is om vergoeding van de tegenpartij te bekomen. (Deze waarborg geldt niet als je een contractuele relatie met de tegenpartij had.)

Zie ook Rechtsbijstand.

Burgerlijk Wetboek (Algemeen)

Het wetboek dat de verschillende wetten globaliseert die de relaties, plichten en rechten tussen de burgers onderling regelt.

Zie ook Artikel 1382 en volgende.

Brandverzekering (Brand)

Bij de grote brand van Londen in 1666 gingen 13 000 huizen in de vlammen op. Zo ontstond de idee voor een verzekering die bij brand de schade van de slachtoffers vergoedde. In een huidige brandpolis is echter veel meer verzekerd dan brand. Ook bij glasbraak, bliksem-, storm-, elektriciteitschade, schade door vallen van vliegtuigen… kunt u vergoeding krijgen.

Zie Schroeischade. Glasbraak. Elektriciteitsschade.

Burgerlijke en strafrechterlijke verdediging (Rechtsbijstand)

De waarborg Burgerlijke en strafrechterlijke verdediging kan een onderdeel van een algemeen contract Rechtsbijstand zijn of een deel van een klassiek contract zoals een auto- of gezinsverzekering. Hierdoor zorgt de maatschappij voor administratieve en juridische bijstand als je vervolgd wordt voor je aansprakelijkheid zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek (Art.1382-1386 bis). Als de strafrechterlijke verdediging ook gedekt is, krijg je ook bijstand voor een overtreding die strafrechterlijk gesanctioneerd wordt. Boetes betaalt men nooit, maar de maatschappij kan wel je verdediging in een rechtzaak op zich nemen.

Zie ook Strafrechterlijke Aansprakelijkheid. Artikel 1382 en volgende. Burgelijke Aansprakelijkheid. Rechtsbijstand.

Car-jacking (Auto)

Autodiefstal die meestal gepaard gaat met fysiek geweld of bedreiging op de bestuurder. Car-jacking is meeverzekerd in uw auto-diefstalverzekering.

Zie ook Anti-diefstalsysteem. Diefstal. Home-jacking.

Cataloguswaarde (Auto)

De cataloguswaarde zonder opties is de basisprijs van de auto. Deze wordt bepaald door de officiële merkverdeler op het moment van de eerste ingebruikname (met of zonder BTW). Deze waarde houdt geen rekening met kortingen of opties/accessoires. Dit bedrag moet je kennen om je voertuig in omnium te verzekeren. Je moet verder de kostprijs van de opties/accessoires zoals de muziekinstallatie aan je maatschappij melden.

Zie ook Opties. Autoradio. Datum eerste ingebruikname. Omnium.

Clausule (Algemeen)

Zie ook Contract

CJ1 en CJ2 (Auto)

Anti-diefstalsysteem voor motorvoertuigen. Een CJ1-alarm zorgt ervoor dat de wagen na de diefstal vanop een afstand tot stilstand kan worden gebracht. Een CJ2- alarm zorgt ervoor dat de wagen kan worden oppgespoord, bijvoorbeeld door het GPS-systeem waarmee men via satteliet overal ter wereld de juiste positie van de auto kan bepalen.

Zie ook Anti-diefstalsysteem.

Combinatiepolis (Algemeen)

Een combinatiepolis is een verzekeringscontract waarbij verschillende waarborgen samen worden verzekerd in een enkel contract of polis. Zo combineer jeeen aantal dekkingen. Klassieke polissen bevatten naast een hoofddekking (bijvoorbeeld brand) een hele reeks aanvullende waarborgen (bijvoorbeeld glasbraak, waterschade, gedeelte rechtsbijstand…).

Zie Hoofdwaarborg

Consolidatie

Consolidatie betekent stabiliteit van de letsels. Na een herstelperiode is er een moment waarop de letsels hun maximum graad van herstel hebben bereikt. De toestand zal niet meer verbeteren of verslechteren. Dan kan er worden bekeken of er sprake is van blijvend letsel en hoe vergoedingen moeten worden toegekend. Een arts of medisch expert stelt het tijdstip van konsolidatie vast.
Zie ook TAO en BAO.

Contante premie (Algemeen)

Als een verzekeringscontract in de tijd wijzigt: je neemt een nieuwe wagen, je verhuist, je bent geen alleenstaande meer etc. stelt de maatschappij een bijakte op. Dit bijvoegsel aan uw oorspronkelijk contact geldt dan voor de toekomst. Als je in de toekomst meer voor je verzekering moet betalen, wordt er een contante premie opgemaakt (meestal tot de eerstkomende hoofdvervaldag). Zal je minder moeten betalen, krijg je een teruggave, een zogenaamde premieteruggave.

Zie ook Contract. Premie.

Contract (Algemeen)

Een verzekering is een overeenkomst tussen jou en de maatschappij, meestal neergeschreven in een contract. De hoedanigheden van de overeenkomst, de definities van de waarborgen, de rechten en plichten van jou en de maatschappij staan letterlijk op papier zodat je allebei weet waar je aan toe bent. Een contract in de verzekeringswereld wordt ook polis genoemd.

Zie ook Polis. Algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden. All-Riskpolis.

Contractuele Aansprakelijkheid (Algemeen)

Uw aansprakelijkheid die voortvloeit uit overeenkomsten, meestal neergeschreven in een contract. Deze hoeven niet altijd op papier te staan en kunnen zelfs stilzwijgend zijn. Als je bijvoorbeeld, de haagschaar van je buur leent, ga je de verplichting aan het toestel onbeschadigd terug te geven. Je leent de machine, ze is onder jouw hoede, als je de machine beschadigt, kan je deze niet vergoeden via jouw Gezinsverzekering die je Burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Als handelaar of zaakvoerder kan je specifieke contracten afsluiten die je contractuele aansprakelijkheid dekken.

Zie ook Aansprakelijkheid. Contractuele geschillen.

Contractuele geschillen (Rechtsbijstand)

Waarborg die eventueel in een contract rechtsbijstand is verzekerd. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand bij geschillen waarbij een klant/leverancier-relatie bestaat, dus waarbij er een overeenkomst of een contract is. Deze overeenkomst hoeft niet altijd op papier te staan, en kan zelfs stilzwijgend zijn. Zo heb je bijvoorbeeld ook een contractuele relatie met je krantenbezorger, met de buurman als je een haagschaar leent…

Zie ook Contractuele aansprakelijkheid. Rechtsbijstand.

Conventionele waarde

Zie Aangenomen waarde.

Dagvergoeding (Hospitalisatie)

Dat is een vast afgesproken bedrag dat de maatschappij betaalt bij elke hospitalisatiedag of ligdag die aangerekend wordt.

Zie ook Hospitalisatiepolis.

Datassur (Auto, Brand, Algemeen)

Datassur is een gegevensbeheerder die opgericht werd op initiatief van de verzekeringsmaatschappijen. Enerzijds draagt die bij tot een snellere schaderegeling via twee van zijn diensten, het Bureau voor de Coördinatie van Expertises (BCE) en de RDR-compensatiekas (zie ook RDR hieronder). Daarnaast beheert Datassur streng beveiligde databanken voor zijn 65 leden-verzekeringsmaatschappijen. De meest bekende databank is het RSR-bestand (Risques Spéciaux/Speciale Risico’s) van wanbetalers, fraudeurs en personen die veelvuldig ongevallen veroorzaken. Om iemand in die databank te registreren, moeten de verzekeringsmaatschappijen over tastbare bewijzen beschikken, zoals een door de verzekerde zelf ondertekende bekentenis.

Datum Eerste Ingebruikname (Auto)

Dit is de datum waarop het voertuig voor het eerst werd ingeschreven bij het Ministerie van Verkeer. Deze datum kan je terugvinden op het inschrijvingsbewijs van je wagen.

Zie ook Inschrijvingsbewijs.

Dekking (Algemeen)

De dekking is de omvang van de bescherming die je geniet door een verzekering. Er is dekking: de verzekering loopt, het contract is in werking, de rechten en verplichtingen van jou en de maatschappij gelden, bijvoorbeeld moet je bij dekking premie betalen en moet de maatschappij bij dekking de schade vergoeden.

Zie ook Contract.

Derden (Algemeen)

De anderen. Degene die buiten de verbintenis staat die tussen jou en de maatschappij bestaat. Bijvoorbeeld bij de BA-autoverzekering. Je bent bestuurder van een verzekerde auto. Al de personen waaraan je schade kan berokkenen zijn derden voor jou. Zoals de passagiers in je auto of in het ander voertuig, de eigenaars van die andere voertuigen, de fietsers, de voetgangers, de staat voor de wegsignalisatie, … Eigenlijk dus iedereen, behalve jezelf. Tweede voorbeeld: man en vrouw staan allebei opgegeven als bestuurder in een autopolis. De man veroorzaakt als chauffeur van de wagen een ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. Zijn vrouw raakt daarbij gewond. De autoverzekeraar van het paar zal de vrouw daarbij als ‘derde’ beschouwen en haar medische kosten vergoeden.

Bij een Familiale verzekering zijn de derden iedereen behalve jezelf en de leden van je gezin.

Diefstal

Verdwijning van iets onder bepaalde voorwaarden. (Brand) Verdwijning van de inboedel na inklimming, inbraak of gebruik van gestolen of valse sleutels. Of verdwijning van de goederen met geweld of bedreigingen tegen de verzekerde.(Auto) Verdwijning van de wagen (of van opties/accessoires of inhoud) na inbraak of gebruik van gestolen of valse sleutels, of door geweld of bedreigingen te gebruiken. Elk bedrieglijk wegnemen tegen de wil van de eigenaar in, zelfs al is het maar voor even, wordt als diefstal beschouwd.

Direct Sellers

Zie Maatschappij

Directe verkoop

Zie Maatschappij

Dronkenschap

Zie Alcoholintoxicatie. Recht van Verhaal.

Echtscheiding

Zie Personen- en Familierecht-geschillen.

Economisch Totaal Verlies

Zie Totaal Verlies.

Eigen schadeverzekering

Zie Omnium.

Elektriciteitsschade (Brand)

Aanvullende waarborg die in je brandverzekering mee kan worden verzekerd. Zo word je via de dekking Electriciteitsschade vergoed voor schade aan het huis of de inboedel door de inwerking van de elektriciteit (overspanning, onrechtstreekse blikseminslag, etc.). De electrocutie van huisdieren is meestal ook verzekerd. Net zoals de kosten voor de diepvriesinhoud na een stroomonderbreking van de energieleverancier.

Zie ook Brand.

Eerste risico (Algemeen)

Meestal verzeker je de juiste waarde van iets en mag je niet meer of minder aangeven omdat je anders het risico loopt van onder- of oververzekering. Als je iets in eerste risico verzekert, verzeker je echter tot een bepaald bedrag, los van de waarde van de aangeduide goederen. Bij schade krijg je dan ook een uitbetaling tot dit bedrag, zelfs als de schade hoger ligt.

Zie ook Onderverzekering. Oververzekering. Evenredigheidsregel.

Erfrechtgeschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg Erfrechtgeschillen is eventueel in een contract Rechtsbijstand mee verzekerd. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand bij alle betwistingen die ontstaan uit erfeniskwesties, testamenten, schenkingen en legaten. De overledene of schenker moet verwant zijn in eerste of tweede graad. De maatschappij komt tussen bij betwistingen, maar betaalt de gewone notariskosten niet.

Zie ook Recht van Verhaal.

EO (Auto)

EO is de afkorting van Expertise-overeenkomst.

Zie Expertise-overeenkomst.

Esthetische schade

Esthetische schade is een vorm van persoonsschade. Deze schade duidt op het verlies of vermindering van lichamelijke schoonheid. Het is moeilijk om deze schade in geld uit te drukken. De deskundigen gebruiken termen als minieme, lichte, middelmatige, tot afstotende schade. Afhankelijk hiervan wordt een bedrag vastgesteld. Kenmerken als geslacht, leeftijd, beroep, gehuwd zijn etc. spelen mee in de beoordeling.

Zie ook Anti-diefstalsysteem. Diefstal. Home-jacking.

Expertise-overeenkomst

Een aantal maatschappijen die de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekeren sloten een overeenkomst waarbij ze snellere uitvoering van expertises beoogden. Deze speciefieke overeenkomst wordt Expertise-overeenkomst genoemd. Niet de maatschappij van de tegenpartij maar jouweigen maatschappij zal de expert aanstellen als de schade lager is dan het afgesproken bedrag.

Zie ook RDR.

Europees Aanrijdingsformulier (Auto)

Het Europees Aanrijdingsformulier is het standaardformulier dat in Europa wordt gebruikt bij een auto-ongeval. Dit formulier is dubbelbladig (met carbon) en wordt door de twee partijen ingevuld en ondertekend. De achterzijde wordt door elk van hen afzonderlijk ingevuld. Bij meer partijen worden meerdere formulieren gebruikt. Zelfs als er proces-verbaal wordt opgesteld doe je er goed aan het EA-formulier in te vullen.

Euro-vignet

Door de verplichting van een vignet wordt er een belasting geheven op goederenvervoer. Met het eurovignet mag je van het wegennet in België, Denemarken, Zweden, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg en Nederland gebruik maken als je goederen vervoert. Om boete te vermijden, moet je het eurovignet aanvragen.

Evenredigheidsregel

De evenredigheidsregel volgt een principe van schadevergoeding dat bijvoorbeeld in brandcontracten wordt gebruikt. Het evenredigheidsbeginsel stelt dat de maatschappij in verhouding betaalt met de door jou aangegeven en gedekte waarde van iets. Bij onderverzekering (je gaf bijvoorbeeld verkeerde bedragen door en betaalde jaarlijks te weinig premie) wordt een lagere vergoeding uitbetaald en dit in verhouding met wat in feite verzekerd was. Bijvoorbeeld. Je huis werd voor 100 000 EUR verzekerd (wat eigenlijk te weinig was). Na brand bedraagt de schade 50 000 EUR. Bij de schatting blijkt de heropbouwwaarde van je huis 150 000 EUR te zijn. Je verzekerde dus 2/3 van de effectieve waarde. De maatschappij betaalt dan ook maar 2/3 van je schade, dus slechts 33 333,33 EUR .

Zie ook Oververzekering. Onderverzekering. Fraude.

Expert (Algemeen)

EO is de afkorting van Expertise-overeenkomst.

Een expert is een deskundige. Het woord komt uit het Latijn: Expertus: wie ondervonden heeft of wie ervaring heeft. Diegene dus die voor of na schade de waarde of het risico bepaalt van iets en dat op een professionele en objectieve manier. Bijvoorbeeld. Na een auto-ongeval komt een auto-expert in de garage de schade opnemen. Hij maakt in akkoord met de garagist een verslag op. Volgens dat expertise-verslag herstelt de garagist jouw wagen en betaalt de maatschappij uit. Zo zijn er deskundigen voor alle zaken waarop verzekeringen betrekking hebben, bijvoorbeeld je woning, maar ook voor medische zaken, voor paarden, voor kunstvoorwerpen…

Expertise

Deskundig onderzoek. Expert.

Facultatieve waarborgen

Synoniem: Aanvullende waarborg.

Zie Hoofdwaarborg.

Familiale verzekering

Synoniemen: Familiale, Ba-gezin, Ba-privé-leven, Gezinsverzekering.

Of je nu alleen leeft, of met een gezin, je loopt kans schade aan anderen te berokkenen. De gezinsverzekering verzekert de schade die jezelf, je partner, je kinderen of je huisdieren aan derden veroorzaken binnen het kader van het privé-leven. Dit geldt voor verzekerde schade in België maar bij veel maatschappijen ook in de rest van de wereld. Alleenstaanden verkrijgen meestal premievermindering.

Zie ook Aansprakelijkheid. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Artikel 1382 en volgende.

Fiscale geschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg Fiscale geschillen wordt eventueel in een contract Rechtsbijstand mee verzekerd. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand bij fiscale geschillen. Dat zijn alle betwistingen tussen jou en de fiscale administratie van het Ministerie van Financiën, en met de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheid in verband met fiscale aanslagen. Soms is de tussenkomst beperkt.

Zie ook Rechtsbijstand.

Forfaitair

Volgens afspraak wordt een vast of forfaitair bedrag uitbetaald. Als een schadebedrag moeilijk exact vast te stellen is, zullen de partijen vaak een forfaitair bedrag afspreken dat niet tot op de euro de schade vastlegt maar een redelijk bedrag is waar de partijen zich kunnen bij neerleggen.

Zie ook Aangenomen Waarde. Werkelijke Waarde.

Fout

Verkeerde of laakbare handeling. Belangrijk begrip in de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering. Als je een fout begaat en daardoor schade veroorzaakt, moet je de schade vergoeden. Dat betekent niet dat je iets expres deed of dat je de schade kon vermijden maar dat je volgens de wet of het gebruik aansprakelijk bent en de schade moet vergoeden. Op het moment van schade of ongeval mag je in principe nooit je fout erkennen maar mag je enkel objectief de situatie weergeven. De maatschappij zal vervolgens onderzoeken of je volgens die objectieve gegevens in fout was. Het is een afspraak die je met de maatschappij hebt, omdat je niet altijd voldoende zicht hebt op de gehele situatie als er iets gebeurt.

Zie ook Aansprakelijkheid.

Franchise

Zie Vrijstelling.

Fraude

Valsspelen. Het onrechtmatig gebruik van de verzekering met bedrieglijk opzet. Diegene die fraudeert (valsspeelt) kan de verzekeringsnemer zijn, de verzekerde, de maatschappij, de agent of de makelaar. Zij kunnen frauderen door opzettelijk iets te verzwijgen, door het afleggen van valse verklaringen of door documenten te vervalsen. Wanneer je valse verklaringen aflegt, wordt daar door de maatschappij erg zwaar aan getild en heeft dat gevolgen.

Zie ook Onderverzekering. Oververzekering. Evenredigheidsregel. Recht van verhaal. Mededelingsplicht. Gebruikelijke bestuurder.

Gebruikelijke bestuurder (Auto)

Persoon die de wagen meestal gebruikt. Dit kan iemand anders zijn dan de verzekeringsnemer. Bijvoorbeeld. De dochter rijdt gewoonlijk met de wagen van moeder, ook al blijft de moeder de verzekeringsnemer. Je moet de maatschappij verwittigen als de gebruikelijke bestuurder iemand anders is dan de verzekeringsnemer. Verkeerde informatie hieromtrent valt onder fraude.

Zie ook Fraude.

Gebruiker

Zie Huurdersaansprakelijkheid.

Gebruiksderving

Je moet het gebruik van iets missen of derven. Daarvoor kan je in sommige gevallen worden vergoed.
Auto: de gebruiks- of genotsderving wordt in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto betaald aan diegene die bij een ongeval in zijn recht was en zijn auto gedurende een bepaalde tijd niet kan gebruiken. De expert en de garagist spreken af hoeveel dagen de herstelling zal duren en op basis daarvan krijgt de klant een vastgestelde vergoeding per dag. Eventueel moet je het verlies van gebruik bewijzen door een herstellingsfactuur.

Gelijkvormigheidsattest

Elke invoerder moet een gelijkvormigheidsattest afleveren om te bewijzen dat elk ingevoerd voertuig identiek is aan het goedgekeurde prototype. Dit document moet altijd bij de auto blijven (wat niet zo is voor brom- en motorfietsen). Bij verkoop moet het worden overhandigd aan de koper.

Zie ook Boorddocumenten.

Gemeenschappelijk Waarborgfonds (Auto)

Een fonds opgericht om in bepaalde situaties slachtoffers van een auto-ongeval te vergoeden als er geen enkele verzekeringsmaatschappij tussenkomt. Dit kan voorvallen bij een ongeval met vluchtmisdrijf of als de tegenpartij onverzekerd blijkt omdat hij de premie niet betaalde… Er geldt wel een vrijstelling. Dat is het bedrag dat het slachtoffer zelf moet dragen.

Gemengde levensverzekering

Een gemengde levensverzekering voorziet een deel kapitaal bij leven op einddatum van het contract (je krijgt geld als je op die datum nog in leven bent) en een deel kapitaal bij overlijden (je erfgenamen krijgen geld als je overlijdt voor de einddatum van het contract). De verhouding wordt in breukvorm uitgedrukt, bijvoorbeeld 10-20. Dat betekent dat de erfgenamen bijvoorbeeld 25 000 EUR krijgen als je overlijdt en dat je 50 000 EUR ontvangt als je bij einddatum van het contract nog in leven bent.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Geografische uitgestrektheid

Zie Territorialiteit.

Glasbraak

Glasbraak betekent allereerst het breken van glas, maar vaak ook de schade aan glas door scheuren, barsten, condensvorming…

Auto: in een omniumcontract Auto is de schade aan autoruiten verzekerd. Meestal zijn koplampen, zonnedaken, en buitenspiegels niet verzekerd. Sommige maatschappijen werken samen met een vaste hersteller waardoor de afhandeling van glasschade erg soepel verloopt. Een vrijstelling is in de meeste gevallen niet van toepassing.

Brand: in een klassieke brandpolis voor een huis is glasbraak mee gedekt. Deze dekking geldt voor de ramen, maar ook spiegels, koepels, glazen pannen en bijvoorbeeld de keramische kookplaat is verzekerd. Zelfs condensvorming in dubbele beglazing is vaak mee gedekt. In brandverzekeringen is een vrijstelling meestal wel van toepassing.

Goede huisvader

Het begrip –een goede huisvader- is een begrip uit het Burgerlijk Recht. Het betekent ongeveer dat je moet handelen als een bezorgd iemand met gezond verstand en verantwoordelijkheidszin. Bedachtzaam, net zoals een goede huisvader in diezelfde situatie zou handelen. De rechters interpreteren dit begrip als er discussie is.

Zie ook Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Groene kaart

Bewijs van autoverzekering en verplicht boorddocument. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen is wettelijk verplicht. Daarom moet je aan de politie kunnen bewijzen dat je de premie betaalde en verzekerd bent. De groene kaart die je na uw premiebetaling ontvangt is het tastbare bewijs. Je moet ze daarom in uw auto bewaren.

Zie ook Boorddocumenten.

Grijze kaart

Oude naam voor inschrijvingsbewijs, deze kaart werd intussen eerder roze van kleur.

Zie Inschrijvingsbewijs.

Grote omnium

Zie Omnium.

Haalschuld

Haalschuld is een term uit het recht. De premie is een haalschuld, daarom moet de maatschappij de verzekeringspremie aan jou vragen of bij jou komen halen. Je moet deze schuld dus niet automatisch voldoen of het bedrag brengen. Let op: het verzoek tot betaling of het vervaldagbericht wordt volgens de wet aanzien als een vorm van halen.

Zie ook Premie.

Heropbouwwaarde (Brand)

De heropbouwwaarde van een gebouw is wat het kost om een gelijkaardig gebouw opnieuw op te bouwen door professionelen en met nieuwe materialen van diezelfde kwaliteit. Ook de honoraria van architecten en ingenieurs zijn in dit bedrag verrekend. Deze waarde is dus niet hetzelfde als de aankoop- of verkoopprijs van jouw huis. Zo krijg je een realistisch bedrag uitbetaald bij brand.

Synoniem: Nieuwwaarde

Als eigenaar verzeker je de heropbouwwaarde van een huis. Als huurder de werkelijke waarde.

Zie ook Werkelijke waarde.

Hernieuwingsperiode

Zie Jaarcontract.

Herverzekering

Herverzekering is het geheel van afspraken tussen verschillende maatschappijen om het risico dat ze dragen te verdelen. Elke maatschappij sluit op haar beurt voor een deel van haar risico een verzekering af bij een andere specifieke (herverzekerings)maatschappij. Dit gebeurt zelfs op internationaal vlak zodat de risico’s worden gespreid. Zo is het gevaar miniem dat bij grote schade een enkele maatschappij failliet gaat.

Hoofdvervaldag

Zie Vervaldag. Zie ook Premie.

Hoofdwaarborg

Zie Aanvullende waarborg.

Hospitalisatie

Een hospitalisatieverzekering kan je aangaan om de kosten bij een ziekenhuisopname of hospitalisatie terugbetaald te krijgen. Er bestaan twee vormen. Bij de eerste vorm, een forfaitaire polis, krijg je een vaste afgesproken vergoeding per dag hospitalisatie. De tweede vorm is een kostendekkende polis die alle gemaakte kosten terugbetaalt. De tweede vorm is interessanter maar de premie ligt hoger.

Zie ook Dagvergoeding. Zware ziekten. Ambulante verzorging. Medische kosten.

Huisdieren

De gewone tamme dieren die als huisdier worden gehouden, worden wel eens in een verzekeringscontract vermeld. Je gezinsverzekering dekt bijvoorbeeld ook de schade die je hond of kat veroorzaakt aan derden. Ook de pony is gewoonlijk mee gedekt. Bij brand is er bij verschillende waarborgen ook dekking voorzien, bijvoorbeeld bij electrocutatie van huisdieren. Wanneer je ongewone dieren houdt, moet je de maatschappij verwittigen. Eventueel kan ze een bijpremie vragen. Verder zijn er aparte polissen voor huisdieren, zoals voor veeartskosten, een soort hospitalisatiepolis voor je huisdieren. Voor paarden bestaan specifieke aansprakelijkheids- en ziekte- en ongevallenpolissen.

Huispersoneel

Alle personen die betaald zijn om bij jou hoofdzakelijk huishoudelijke arbeid verrichten en je opdrachten uitvoeren, worden beschouwd als huispersoneel. Zij moeten verzekerd worden in een arbeidsongevallenverzekering. Dit is een wettelijke verplichting. Je werkvrouw, klusjesman, babysit en tuinman vallen onder deze definitie. Babysitters van de Bond van Grote en jonge gezinnen zijn in orde wat deze verzekering betreft. Zelfstandige vakmensen als een schilder of een loodgieter moeten zelf voor hun verzekering zorgen. Let vooral op bij zwart werk. Los van boetes blijf je verantwoordelijk hen te verzekeren.

Zie ook Arbeidsongeval.

Huurdersaansprakelijkheid (Brand)

De aansprakelijkheid van de huurder (tegenover de eigenaar van het gebouw dat hij huurt) ligt vast volgens de wet. Bij brand of andere schade gaat de wet ervan uit dat de huurder aansprakelijk of verantwoordelijk is – hij woont er tenslotte – en dus de eigenaar moet vergoeden. Tenzij de huurder kan bewijzen dat de oorzaak van de schade in een gebrek aan het gebouw ligt (en dan is de aansprakelijkheid van de eigenaar in het geding), of door gedrag van derden, of door overmacht als bliksem of rampen werd veroorzaakt. Ook als je gebruiker bent van het huis en geen huur betaalt, dien je je aansprakelijkheid te verzekeren.

Zie ook Brandverzekering. Heropbouwwaarde. Aansprakelijkheid.

Home-jacking (Auto)

Autodiefstal waarbij de auto thuis bij de eigenaar wordt gestolen. Vaak zelfs terwijl hij thuis is en bijvoorbeeld rustig ligt te slapen. In de meeste omniumcontracten is dit onder de waarborg diefstal mee verzekerd.

Zie ook Diefstal. Omnium.

Hydraulische installatie (Brand)

Het geheel van aan- en afvoerleidingen van huishoudelijk-, sanitair-, verwarmings- en regenwater, met inbegrip van de apparaten die hierop zijn aangesloten.

Zie ook Waterschade

Hypothecair bijvoegsel (Brand)

Een verklaring van de verzekeringsmaatschappij waarin staat dat het pand verzekerd is en dat bij schade eerst de ontlener zal aangesproken worden voor eventuele vergoedingen. (Bijvoorbeeld de bank, die leende opdat je het huis kon kopen. De bank blijft natuurlijk eigenaar tot je de volledige som terugbetaalt.

Hypothecaire lening

Lening om de aankoop van een huis of ander onroerend goed mogelijk te maken. Er zijn verschillende formules. Het hangt van je persoonlijke situatie af welke formule je het best past.

Zie ook Hypothecair bijvoegsel.

Hypotheeklening

Zie Hypothecaire lening.

Immobiliserend ongeval (Auto,Reisverzekering)

Elk ongeval waardoor je verzekerd voertuig onbruikbaar of ongeschikt wordt voor het verkeer op de openbare weg. (Ook omdat het bijvoorbeeld niet meer kan voldoen aan de verplichtingen van de wegcode.

Inboedel

Alle goederen die in het verzekerde gebouw zijn, die eigendom zijn van de verzekerde en die voor privé-gebruik bestemd zijn. Dit zijn dus alle voorwerpen die zich normaal in een huis bevinden, zoals kasten, linnengoed, eetgerei, siervoorwerpen etc. En ook de huisdieren.

Bij speciale voorwerpen moet je de maatschappij verwittigen:
– Als je een gedeelte van de inboedel voor je beroep gebruikt.
– Als de voorwerpen zeldzaam of erg veel waard zijn, zoals antieke meubelen, kunst, juwelen, bont…
– Als je bankbiljetten, effecten of staven edelmetaal thuis bewaart.
– Als er goederen zijn die voorwerp zijn van een ander verzekeringscontract.

Er is soms uitbreiding mogelijk voor motorrijtuigen en caravans. De waarborg geldt wel enkel als ze in stilstand en in een aangrenzende garage zijn gestald.

Indeplaatsstelling

Zie Subrogatie.

Index

Zie Indexatie.

Indexatie

Aanpassing van de premie, de kapitalen, de vergoeding of de vrijstelling aan een prijsindex. Een prijsindex is een getal dat aangeeft hoeveel de prijzen in een bepaalde tijd stegen of daalden.

Brand: alle brandverzekeringen zijn geïndexeerd. Dat betekent dat er een jaarlijkse aanpassing is van de kapitalen en van de premie. Het kapitaal gebouw volgt de index van de bouwprijzen. Dat is de ABEX-index die zesmaandelijks wordt vastgesteld. Het kapitaal inboedel volgt de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Gezinsverzekering: ook de vrijstelling van de gezinsverzekering of familiale is geindexeerd. In januari 2016 bedroeg die vrijstelling door indexatie 245,55 euro.

Ingebrekestelling

Officieel door een schriftelijke aanmaning verklaren dat iemand zijn verplichtingen niet is nagekomen. De tegenpartij in gebreke stellen is een technische en administratieve fase in de schade-afwikkeling. Als je het document waarbij je in gebreke wordt gesteld, na een ongeval of schade ontvangt, moet je dit document aan je tussenpersoon of aan je maatschappij overmaken. Als je slachtoffer bent van schade, zal je maatschappij eventueel een ingebrekestelling zenden naar een derde die volgens hen aansprakelijk is.

Insolventie

Insolventie betekent financieel onvermogen. Als anderen jouw schade moeten betalen, maar het wordt vastgesteld dat zij dit onmogelijk kunnen, zijn ze insolvabel. In bijna alle rechtsbijstandscontracten is de waarborg Insolventie voorzien. In een gezinsverzekering of Familiale is deze waarborg ook vaak voorzien. Als iemand je schade berokkent en hij is niet verzekerd en evenmin in staat je financieel te vergoeden, krijg je via deze waarborg toch je schade uitbetaald tot het afgesproken bedrag.

Zie ook Rechtsbijstand.

Jaarcontract (Algemeen)

De termijn van het verzekeringscontract bedraagt bij een jaarcontract een jaar. Dat is de normale duur van een verzekeringscontract, ook al betaal je de (jaar)premie in twee of vier keer. Meestal wordt een verzekeringscontract elk jaar stilzwijgend verlengd of hernieuwd, tenzij jij of de maatschappij het contract opzegt. De hernieuwingsperiode van de meeste contracten omvat dus meestal een jaar.

Zie ook Tijdelijk contract.

Jaarpremie

Zie Premie.

Keuringsbewijs (Auto)

Na een technische controle levert de automobielinspectie een keuringsbewijs af. Het keuringsbewijs is een verplicht boorddocument en volgt het voertuig. Bij verkoop levert de verkoper het document af aan de koper.

Zie ook Boorddocumenten.

Kilowatt Kw (Auto)

Dit begrip duidt de kracht van de motor aan en is een belangrijk gegeven voor de premieberekening van je voertuig. Als je het vermogen enkel in pk (paardenkracht) kent, kan je het vermogen in kW berekenen door de formule 1 pk = 0,736 kW toe te passen.

Kleine omnium

Zie Omnium.

Koopsom (Levensverzekering)

Een premie voor een levensverzekering wordt meestal in verschillende keren op vaste tijdstippen betaald, bijvoorbeeld elk jaar in mei betaal je de jaarpremie. Soms ben je verplicht of hebt je de keuze voor een eenmalige premie bij het afsluiten van een contract. Dan koop je in een keer een bepaalde dekking of belegging. Dit noemt men een koopsom.
Zie ook Levensverzekering algemeen. Overlijdensverzekering.

Korte-termijncontract

Zie Tijdelijk contract.

Kredietsaldoverzekering

Zie Schuldsaldoverzekering.

Kwijting

Een kwijting is het bewijs van betaling van je verzekeringspremie. Tegenwoordig gebeuren de betalingen van de meeste verzekeringen via de bankrekening en geldt het bankuittreksel samen met je vervaldagbericht als kwitantie. Bij verplichte verzekeringen, zoals de Burgerlijke Aansprakelijkheid van de auto, krijgt de klant nog wel een tastbaar bewijs. De groene kaart moet je in je auto bewaren zodat je aan de politie kunt bewijzen dat je je verzekering betaalde.

Zie ook Premie.

Kwitantie

Zie Kwijting.

Leven en overlijden (Levensverzekering)

Leven: als de verzekerde op de einddatum van het contract nog in leven is, krijgt hij een bepaalde som. Deze einddatum is gewoonlijk wanneer de verzekerde 65 jaar wordt.
Overlijden: als de verzekerde voor de einddatum van het contract sterft, betaalt de maatschappij een som of komt ze een verplichting na, bijvoorbeeld lost ze een lening voor een huis af.

Zie ook Levensverzekering algemeen. Gemengde verzekering.

Levensverzekering (Algemeen)

Er bestaan zeer verschillende vormen van levensverzekeringen.

Klassieke levensverzekeringen voorzien meestal in een uitbetaling bij overlijden en eventueel ook bij leven bij het einde van het contract. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat je bij overlijden of bij leven op een bepaalde leeftijd, een som geld ontvangt of een dienst van de maatschappij. Bijvoorbeeld regelen en betalen zij de begrafenis of betalen zij een lening verder af.
Gemengde levensverzekering
Uitgesteld kapitaal
Tijdelijk/Levenslang overlijden
Uitvaartverzekering
Pensioenverzekering
Levensverzekeringen gekoppeld aan een lening staan borg voor de schuld die nog moet worden vereffend als diegene die de lening nam overlijdt.
Schuldsaldoverzekering
Kredietsaldoverzekering
Levensverzekering gekoppeld aan een belegging houden een beleggingsvorm in.
Beleggingsverzekering
Verzekeringsbon
Daarnaast zijn er aanvullende waarborgen mogelijk als een dekking voor het risico invaliditeit, ongevallen of ernstige aandoeningen. Wanneer deze risico’s zich voordoen voorziet de maatschappij een kapitaal.
Zie ook: gebruikte termen in dit schema.

Lichamelijke schade

Zie Persoonsschade.

Ligdag

Zie Dagvergoeding.

LPG-Attest (Auto)

De installateur moet bij plaatsing van een LPG-installatie een getuigschrift in dubbel overmaken aan de eigenaar van het voertuig. Een exemplaar is voor de automobielinspectie en het andere moet in het voertuig blijven. Bij de jaarlijkse technische controle zal bij goedkeuring op het keuringsbewijs een positieve vermelding worden gezet. Het is ook verplicht een groen etiket op de achterzijde van het voertuig aan te brengen. Er dient extra verkeersbelasting te worden betaald.

Zie ook Autokeuring.

Makelaar (Algemeen)

De tussenpersoon die bemiddelt tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij. Voor zijn dienstverlening aan de klant krijgt hij van de maatschappij een commissieloon.

Een verzekeringsagent werkt slechts voor een maatschappij terwijl een verzekeringsmakelaar een specifieke opleiding genoot en met meerdere maatschappijen mag werken.

Zie ook Maatschappij.

Maatschappij (Algemeen)

Het bedrijf waarmee de klant een polis-verzekeringscontract kan afsluiten. Er zijn maatschappijen op de markt die rechtstreeks verzekeren, dat betekent dat de klant voor vragen, advies of betwisting geen makelaar of agent heeft om hem bij te staan en rechtstreeks alles afhandelt met de maatschappij. Dat zijn dan direct sellers. De meeste maatschappijen werken met professionele tussenpersonen omdat verzekeringen nu eenmaal een moeilijke materie zijn.

Zie Makelaar.

Materiële schade

Zie Zaakschade.

Mededelingsplicht (Algemeen)

Bij het nemen van een verzekering ben je verplicht alle omstandigheden die je kent en die van belang zijn aan de maatschappij mee te delen zodat ze het risico kan inschatten. Als je opzettelijk iets verzwijgt of een onjuiste mededeling doet, kan de verzekeringsovereenkomst nietig worden verklaard.

Zie ook Fraude.

Medisch attest

Bij ongeval en ziekte is het medisch attest een van de klassieke bewijsdocumenten waardoor de maatschappij een vergoeding kan uitbetalen. Het attest wordt ingevuld door de behandelende arts. Een aantal gegevens worden vermeld zoals de datum van de aanvang en de oorzaak van de (werk)ongeschiktheid, de aard van de aandoening, de vermoedelijke duur en graad van ongeschiktheid.

Medische kosten

Alle kosten die gepaard gaan met medische verzorging. Van apotheekkosten tot behandelingen bij een kinesist, van huisbezoeken van artsen tot medische protesen en revalidatie-behandelingen.
(Hospitalisatie) Medische kosten bij een Hospitalisatieverzekering zijn alle kosten van operatie, doktersraadpleging, verpleging en medicatie. Bij kwaliteitsvolle hospitalisatie-verzekeringen horen daar ook de erelonen en de toeslag voor een eenpersoonskamer bij.

Synoniem: Ziekenhuiskosten.

Zie ook Hospitalisatie.

Morele Aansprakelijkheid (Algemeen)

De aansprakelijkheid volgens je eigen geweten. Soms voel je jezelf moreel aansprakelijk voor iets dat gebeurd is, ook al bent je volgens de wet of het gebruik niet verantwoordelijk. In dat geval komt een aansprakelijkheidsverzekering niet tussen. Die verzekert je in de gevallen waarbij je volgens de wet of het gebruik schade moet vergoeden, al voel je jezelf in die gevallen misschien niet eens verantwoordelijk.

Zie ook Aansprakelijkheid.

Morele schade (Algemeen)

Onder morele schade valt verdriet en ellende.. Morele schade tast het vermogen niet aan, ze brengt geen geldelijk verlies met zich mee. Het behelst pijnen en smarten, genegenheids-schade, gederfde levensvreugde, esthetische schade als littekens. Het is dus tegenovergesteld aan materiele of vermogenschade (voertuigschade, inkomstenverlies etc.) Het is niet eenvoudig de grootte van deze schade vast te leggen.

Synoniem: Niet-economische schade.

Zie ook Persoonsschade.

Motorrijtuigen

Verzamelnaam waarbij je aan auto’s, brom- en motorfietsen mag denken. De definitie luidt verkort als volgt: Rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden. Alles wat onder deze definitie valt is dus een motorrijtuig.

Zie ook Ba-auto.

Natuurkrachten

Natuurkrachten is een aanvullende waarborg die in klassieke contracten eventueel mee wordt verzekerd. Sneeuwdruk, hagel etc. horen bij de term natuurkrachten. Via de brandpolis van je huis, bijvoorbeeld, of via het omniumcontract voor je auto kan je huis of auto hiertegen verzekerd zijn. Bij de ene maatschappij betekent dit niet altijd hetzelfde als bij de andere. Zo kan hagel, of lawine, en zeker overstroming en aardverschuiving uitgesloten zijn.

Zie ook Brandverzekering. Omnium.

Nieuwwaarde (Brand)

Wat betreft de woning. Zie Heropbouwwaarde.

Wat de inboedel betreft is de nieuwwaarde de kostprijs van de wedersamenstelling van de inhoud. Het is de prijs die je betaalt om de gehele inboedel opnieuw aan te kopen. Zowel meubels als hun inhoud, en daarenboven van eenzelfde kwaliteit en grootte. De inboedel wordt altijd in nieuwvervangingswaarde verzekerd. Voor elektrische toestellen wordt soms wel een forfaitaire waardeverlaging ten gevolge van slijtage gerekend.

Zie ook Slijtage. Inboedel. Brand.

Nieuwvervangingswaarde

Nieuwwaarde van de inboedel.

Zie ook Inboedel. Nieuwwaarde.

Objectiviteitsclausule (Rechtsbijstand)

Een maatschappij die de waarborg rechtsbijstand verzekert moet de clausule van objectiviteit mee opnemen in het contract. Dat is wettelijk verplicht. Het beschermt je tegen eventuele willekeur van de maatschappij. Als de maatschappij weigert tussen te komen, moet ze objectieve redenen voorleggen. Je mag na haar weigering een advocaat naar keuze raadplegen. Als deze advocaat het oordeel van de maatschappij volgt, moet je de helft van het honorarium betalen. Als de advocaat jouw zienswijze volgt en een procedure nodig acht, betaalt de maatschappij het volledige honorarium en laat het de procedure uitvoeren op haar kosten.

Zie ook Rechtsbijstand. Inboedel. Belangenconflict.

offerte

Een offerte is een voorlopig voorstel van verzekering dat je door je makelaar of maatschappij op jouw vraag wordt aangeboden. Je kan bekijken wat een bepaalde verzekering zal inhouden en wat het je zal kosten. Als je beslist de verzekering te nemen wordt op basis hiervan een voorstel en/of een polis opgemaakt. Hierop worden alle gegevens meer in detail verder uitgewerkt. De dekking treedt na betaling van de premie in werking.

Zie ook Contract. Dekking. Premie.

Omnium (Auto)

De gewone term voor Eigen-Schade-verzekeringen voor voertuigen.
De grote omnium geeft de meeste bescherming. Het voertuig is gedekt – of je in fout bent of niet – tegen brand en diefstal, tegen vluchtmisdrijf of vandalisme, tegen glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met dieren. En ook tegen stoffelijke voertuigschade. Dat is de schade die je bij een botsing in fout oploopt, bijvoorbeeld, of als je tegen een paaltje rijdt. Als je in uw recht bent maar de tegenpartij betwist, wordt jouw schade betaald, zonder dat je de rechtspraak moet afwachten.
De kleine omnium biedt bescherming tegen brand, diefstal, glasbraak en vaak tegen natuurkrachten. Deze dekking is interessant voor een wat oudere auto of voor een waardevolle tweedehandsewagen.
Het bonus-malusprincipe geldt niet bij omniumcontracten. Wel is er soms een korting voorzien bij schadevrij rijden.

Synoniemen: alle risicoverzekering, stoffelijke schadeverzekering, eigen schadeverzekering.

Onderverzekering

Zie Evenredigheidsregel.

Zie ook Eerste risico. Fraude. Oververzekering

One-day-clinic (Hospitalisatie)

Men spreekt van one-day-clinic voor een ingreep die noodzakelijk in het ziekenhuis gebeurt, maar door de geringe ernst geen overnachting nodig is.

Zie ook Hospitalisatie. Ambulante kosten

Onverzekerbaarheid (Algemeen)

Erg veel maar niet alles is verzekerbaar. (Ook al kan je jezelf in Engeland laten verzekeren tegen ontvoering van buitenaardse wezens.) Je kan geen onwettelijke handelingen verzekeren. Je kan geen schade uit het verleden verzekeren. Je kan geen schade in de toekomst verzekeren waarvan je al zeker weet dat ze zich zal voordoen.(Bij een overlijdensverzekering is het zeker dat de verzekerde sterft, maar het is niet zeker of dat vroeg of laat gebeurt.)

Moeilijker is schade te verzekeren die niet makkelijk te berekenen valt, bijvoorbeeld emotionele schade. Moeilijk zijn ook verzekeringen voor zaken met een extravagante waarde of voorvallen met een hoog risico.

Na elke schade kan jezelf of een zaak in principe onverzekerbaar worden. Bij een autoverzekering bent u boven bonus-malusgraad 22 onverzekerbaar indien van toepassing bij je verzekeraar. Een aantal maatschappijen hebben echter een -pool- samengesteld en dragen dan eventueel samen het risico.

De maatschappij kan na schade oordelen het risico niet verder te verzekeren. Bijvoorbeeld als bij waterschade blijkt dat jouw huis in zulke slechte staat is dat het niet meer als een gewoon risico kan worden beschouwd.

Let wel. Soms is het voor de maatschappij verboden na een schade de verzekering stop te zetten. Bijvoorbeeld bij een hospitalisatieverzekering.

Opties (Auto)

Opties zijn toevoegingen of extra’s welke door de constructeur worden toegevoegd. De cataloguswaarde zonder opties is de basisprijs van de auto. Deze wordt bepaald door de officiële merkverdeler. Deze waarde houdt echter geen rekening met kortingen of opties die je voor de wagen kreeg. Opties zijn bijvoorbeeld een speciale spoiler, aluminium velgen, airco. Accessoires daarentegen zijn meestal kleinere extra’s die je nadien op elk moment nog kan bijkopen. De prijs van de wagen kan verhogen door een speciale lak, aparte velgen, muziekinstallaties, etc. Je moet deze waarde voor een omniumverzekering apart melden aan je makelaar of maatschappij. Je moet je bij hen goed informeren, want vaak is er al automatisch een bedrag voorzien, of geldt een maximum bedrag voor muziekinstallaties etc. De voorwaarden en verplichtingen verschillen van maatschappij tot maatschappij.

Zie ook Omnium.

Overeengekomen Waarde
Zie Aangenomen waarde.

Overstroming (Brand)

De klassieke brandpolissen vergoeden ook waterschade (door lekken in de leidingen, regenwater dat binnensijpelt, blusschade…) Bij overstroming is het meestal nog de staat die veel of weinig tussenkomt bij schade. Al geruime tijd is er een discussie aan gang of de verzekeringsmaatschappijen deze schade niet willen/moeten/kunnen dragen. Vermoedelijk zal de verplichte opname een feit zijn als er ook beslist wordt om de brandverzekering wettelijk te verplichten zoals nu een Ba-auto-verzekering al verplicht is.

Zie ook Brand.

Oververzekering (Algemeen)

Als je te weinig verzekert en je doet de werkelijkheid geweld aan, ben je onderverzekerd. Bij schade kan dat voor zeer veel problemen zorgen, met allerhande consequenties. Maar als je uit voorzorg te veel verzekert, ben je oververzekerd en dat mag ook niet. Je betaalt dan trouwens te veel premie en bij schade trek je nooit meer als de werkelijke schade. Zowel onder- als oververzekering kan in sommige gevallen als fraude worden beschouwd.

Zie ook Fraude. Mededelingsplicht

Pensioensparen (Leven)

Je kan via de meeste levensverzekeringen voor je pensioen sparen. Maar opdat het als pensioensparen wordt aanzien, mag de jaarpremie niet meer dan 940 EUR (2016) bedragen en moet de maatschappij aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld dit geld in specifieke beleggingsfondsen beleggen etc. Je moet aan de maatschappij melden dat pensioensparen de specifieke bedoeling van de verzekering is. Zij bezorgt je jaarlijks een fiscaal attest om bij uw belastingaangifte te voegen. Op deze manier betaal je minder belastingen terwijl je voor de toekomst spaart.

Zie ook Fraude. Levensverzekering algemeen

Persoonsschade (Algemeen)

Schade die ontstaat door de aantasting van de fysische integriteit van de mens. Verwondingen, letsels en het overlijden van iemand zijn persoonsschade.

Synoniem: Lichamelijke schade.

Personen- en Familierechtgeschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg Personen- en Familierechtgeschillen wordt eventueel in een contract rechtsbijstand verzekerd. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand bij alle problemen die in de persoonlijke sfeer kunnen ontstaan met betrekking tot een naamsverandering, adoptie, en andere familiale aangelegenheden. Sommige maatschappijen geven zelfs dekking voor echtscheidingsprocedures.

Zie ook Rechtsbijstand.

Pert Totale

Zie Totaal verlies.

PK

PK is de afkorting voor paardenkracht. Dit begrip duidt de kracht van de motor aan. Voor de premieberekening van een autoverzekering, vertrekt men echter van het kW. Als je het vermogen enkel in pk – paardenkracht – kent, kan je het vermogen in kW berekenen door de formule 1 pk = 0,736 kW toe te passen.

Polis (Algemeen)

Een polis is een synoniem voor verzekeringscontract. Een getekende verklaring van de twee partijen van het contract met alle algemene en bijzondere voorwaarden die hier gelden. De ene partij is de verzekeringsmaatschappij, de andere is de verzekeringsnemer.

Zie ook Contract. Algemene voorwaarden. Bijzondere voorwaarden.

Polisnummer (Algemeen)

Elk contract dat wordt afgesloten tussenjou en de maatschappij krijgt een nummer. Dit nummer staat altijd op het contract vermeld en bevat meestal tussen de vijf en tien cijfers. Gewoonlijk wordt het nummer voorafgegaan door de term polis- of contractnummer. Het is een belangrijke referentie als je met je makelaar of maatschappij contact opneemt aangaande je verzekering.

Zie ook Contract.

Pre- en post-hospitalisatie (Hospitalisatie)

Bij een pre- en post-hospitalisatie dekking betaalt de maatschappij je medische kosten terug in de periode voor en na de hospitalisatie, meestal 30 dagen voor en 90 dagen na. Dit betekent dat je ook revalidatiekosten als kinesitherapie etc. krijgt terugbetaald.

Zie ook Hospitalisatie.

Premie (Algemeen)

Het bedrag dat je aan de maatschappij betaalt voor je verzekering. De termijnpremie is de premie voor de bepaalde termijn dat de verzekering loopt. Meestal wordt de verzekeringspremie berekend per jaar, dan spreekt men van een jaarpremie. Anders spreekt men van een tijdelijke premie voor een tijdelijk contract of van een koopsom. Tegenover elke premie staat de dekking van een of meerdere waarborgen, bijvoorbeeld de waarborg brand maar ook de waarborg stormschade is in je brandpolis gedekt. Elke waarborg kan vervolgens nog eens uitgebreid of minder uitgebreid zijn.

Als je maatschappijen met elkaar vergelijkt moet je de premie vergelijken, maar ook de waarborgen van het contract, de uitgebreidheid van de waarborgen, de schadeafhandeling en de dienstverlening.

Zie ook Contante premie. Teruggavepremie. Termijnpremie.

Privé-gebruik (Auto)

Als je een auto verzekert, moet je de maatschappij melden of je de auto zal gebruiken voor private doeleinden of voor beroepsgebruik. Prive-gebruik betekent dat je de auto enkel gebruikt voor het gewone privaat woon en werkverkeer. Je mag wel naar het werk rijden en terug. Maar je mag geen opdrachten voor je werkgever uitvoeren. Als je dit af en toe doet (bijvoorbeeld minder dan 2000 kilometer per jaar) zullen de maatschappijen hiervoor geen bijpremie rekenen. Je moet hen wel inlichten.

Zie ook Beroepsgebruik.

Proces-Verbaal-PV

Bij een ongeval met gewonden ben je verplicht om rijkswacht of politie te roepen. (Bij onenigheid is het aangeraden maar niet verplicht.) Zij stellen dan een verslag op, het zogenaamde proces-verbaal of PV.

Soms verplicht de maatschappij bij schade om aangifte te doen en een PV te laten opstellen. Zoals bij vandalisme aan jouw auto of bij diefstal als je Omnium verzekerd bent…, Zelfs bij een proces-verbaal kan je bij een auto-ongeval best ook het Europees Aanrijdingsformulier invullen.

Zie ook Europees Aanrijdingsformulier.

Producent

Algemene term voor een makelaar of een agent.

Zie ook Makelaar. Agent. Maatschappij.

Recht van verhaal (Algemeen)

Als je dronken een ongeval veroorzaakt, zal de maatschappij de schade aan de tegenpartij vergoeden, maar ze kan dit bedrag aan jou terugvragen of terugvorderen. Tenzij je bewijst dat de dronkenschap niet de oorzaak was van het ongeval. Hierover zal de rechter uitspraak doen. Als de schade aanzienlijk is, kan men jouw bezittingen verkopen en loonbeslag doen. Ook kan de maatschappij de polis opzeggen zodat je geen verzekering meer bezit.

Andere mogelijkheden voor recht van verhaal zijn: zwaar opgevoerde bromfietsen, verzwijging van belangrijke informatie, fraude…

Zie ook Alcoholintoxicatie. Onverzekerbaarheid. Fraude.

Rechtsbijstand

Een verzekering die de verdediging van de verzekerde op zich neemt, zowel voor als tijdens een eventuele gerechtelijke procedure. Dit omvat juridische en administratieve bijstand, advies,… Een maatschappij Rechtsbijstand vergoedt normaal gezien je schade niet, maar probeert met alle middelen je schade te recupereren.Het product rechtsbijstand komt voor in twee vormen.

Als een globale polis die de rechtsbijstand dekt van een aantal uiteenlopende zaken. Bijvoorbeeld voor geschillen zowel betreffende de wagen, als de woonst, als de familiale- en werksituatie van de verzekerden.

Daarnaast is de waarborg rechtsbijstand vaak een aanvullende waarborg in veel hoofdproducten als de Auto-, Brand- en Familiale verzekering. Gewoonlijk zijn dan de waarborgen Burgerlijk Verhaal en de Burgerlijke en Strafrechterlijke verdediging verzekerd.

Zie ook Alcoholintoxicatie. Personen en familierechtgeschillen. Sociale geschillen. Fiscale geschillen. Erfrechtgeschillen. Contractuele geschillen. Administratieve geschillen. Burgerlijk Verhaal. Burgerlijke en Strafrechterlijke verdediging.

Rechtstreekse verkoop

Zie Maatschappij.

Reddingskosten

Als je, omdat de maatschappij het vroeg of omdat het dringend nodig bleek, kosten maakt om de gevolgen van een schadegeval te willen voorkomen of te beperken, zal de maatschappij deze kosten dragen. Dat wordt verstaan onder de term reddingskosten. Je moet dan wel als een goed huisvader hebben gehandeld. Dat is een begrip uit het burgerlijk recht. Het betekent dat je moet handelen als een bezorgd iemand met gezond verstand en verantwoordelijkheidszin.

Zie ook Goede huisvader.

RDR (Auto)

Dit is een afspraak tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen om sneller autoschade te vergoeden als aan een reeks voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld mag de schade niet groter zijn dan een bepaald bedrag, mag er geen onenigheid bestaan tussen de bestuurders, moeten alle betrokken maatschappijen aangesloten zijn … Als aan die voorwaarden is voldaan, wordt binnen de expertiseovereenkomst de expert aangesteld door jouw maatschappij in plaats van door de maatschappij van de tegenpartij. Je zal vervolgens door de RDR-regeling door je eigen maatschappij worden vergoed.

Zie ook Expertise-overeenkomst.

Reële waarde

Zie Werkelijke waarde.

Reisverzekering

Verzamelnaam voor verzekeringen die betrekking hebben op vakantie en reizen. Dat kunnen persoonlijke ongevallenverzekeringen zijn, bijstandsverzekeringen, bagageverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen etc. Reisverzekeringen zijn meestal tijdelijke contracten omdat ze voor de duur van de reis worden afgesloten. Er zijn ook interessante jaarformules op de markt. Vaak worden reis verzekeringen bij gespecialiseerde maatschappijen afgesloten.

Zie ook Tijdelijk contract

Roze formulieren

De klassieke en verplichte formulieren om je voertuig in te schrijven en een nummerplaat te bekomen bij de Dienst inschrijving Voertuigen. (DIV) Deze documenten zijn roze van kleur. Bij een nieuw voertuig krijg je dit document van de garage, bij een tweedehandsvoertuig zorgt de verkoper of de automobielinspectie voor dit document. Bij duplicaten of verbeteringen zorgt de makelaar of de maatschappij voor het roze formulier.

Zie ook Boorddocumenten. Autokeuring.

Schade (Algemeen)

Het begrip wordt door geen enkele wet omschreven. Bij betwisting oordelen de rechtbanken zelfstandig over het bestaan en de grootte van schade. Uit de rechtspraak volgt dat schade elk nadeel, verlies of krenking van een rechtmatig belang kan zijn.

Er is onderscheid tussen zaakschade en persoonsschade en tussen morele schade en vermogensschade.

Zie Zaakschade. Persoonsschade. Morele schade. Zie ook Aansprakelijkheid

Schatting

Zie Expertise.

Schorsing (Algemeen)

Een schorsing van het contract of van een waarborg betekent dat het tijdelijk niet geldend is. De wederzijdse verplichtingen worden voor een tijd grotendeels opgeheven. Niet allemaal. Je kan bijvoorbeeld na een schorsing van de autopolis omdat je geen wagen meer had, de verplichting hebben om bij een nieuwe wagen het contract terug in voege te zetten. (Tenzij je het contract binnen de geldige termijn opzegt.) Schorsing is dus niet hetzelfde als vernietiging. Dat is het definitief beëindigen van het contract waarbij alle verplichtingen wegvallen. Zowel de maatschappij als jij kunnen onder bepaalde voorwaarden het contract schorsen en ook vernietigen.

Zie ook Teruginvoegestelling.

Schroeischade (Brand)

In een klassiek brandcontract is de schade veroorzaakt door brand, gepaard gaande met ontvlamming verzekerd. Als er naast brandschade ook schroeischade is, is die schade dus mee gedekt. Als er echter geen brand was en er zijn dingen door een of andere oorzaak enkel geschroeid, is dit meestal niet gedekt. Zo is ook de schade aan verzekerde goederen door rook- of roet uitgestoten door een open haard niet verzekerd. Maar als door het vrijkomen van rook of warmte bij brand er rook of schroeischade is, is deze schade wel gedekt.

Zie ook Brandverzekering.

Schuld-saldoverzekering (Levensverzekering)

Een schuld-saldoverzekering is een overlijdensverzekering waardoor de maatschappij bij het overlijden van de verzekerde in zijn plaats een openstaande schuld aan de schuldeiser betaalt. Eventueel wordt er een positief saldo aan de erfgenamen uitgekeerd.

Een krediet-saldoverzekering is een gelijkaardige verzekering maar betreft kleinere bedragen en kortere termijnen. Meestal is dit soort verzekering verplicht door de instantie die het krediet verstrekt, zoals een bank of een maatschappij.

Wie zijn hypothecaire lening fiscaal wil inbrengen is verplicht een schuld-saldoverzekering te nemen.

Zie ook Levensverzekering algemeen. Hypothecaire lening

Slijtage of sleet

Zie Vetustiteit.

Sociale geschillen (Rechtsbijstand)

De waarborg sociale geschillen wordt eventueel in een contract rechtsbijstand verzekerd. Hierdoor zorgt de maatschappij voor bijstand bij sociale geschillen. Dat zijn alle geschillen die voortvloeien uit het arbeidsrecht waarbij je als prive-persoon tegenover een werkgever of administratieve dienst, zoals de VDAB, komt te staan.

Zie ook Rechtsbijstand.

Stationaire medische kosten

Zie Ambulante kosten.

Sterftetafels (Levensverzekeringen)

Sterftetafels worden gebruikt om mee het tarief van levensverzekeringen te bepalen. Ze zijn gebaseerd op demografische gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, of op eigen statistieken van de verzekeringsmaatschappij. Er zijn twee soorten sterftetafels. De ene geeft de sterftekans weer en wordt gebruikt voor polissen die dit specifieke risico dekken, zoals de schuldsaldoverzekering. De andere tafel geeft de overlevingskans weer en wordt gebruikt bij levensverzekeringen die een vooraf bepaald kapitaal bij leven dekken. Bij een gemengde levensverzekering (leven én overlijden) worden beide sterftetafels in combinatie gebruikt.

Stoffelijke schade

Zie Zaakschade.

Storm- en hagelschade (Brand)

De waarborgen storm- en hagelschade worden in een klassieke brandpolis mee verzekerd. Men gaat ervan uit dat er storm is als de wind een topsnelheid van minstens 80 of 100 kilometer per uur bereikt. Dat wordt vastgesteld door het KMI het dichtst bij de plek van schade. Men kan de windkracht ook afleiden van gelijkaardige schade aan gelijkaardige objecten in de buurt.

Zie ook Brandverzekering.

Strafrechterlijke aansprakelijkheid

Je strafrechterlijke aansprakelijkheid is in het geding als je de strafwet overtrad. Ook het verkeersreglement hoort hierbij. Hiervoor kun je een boete of gevangenisstraf oplopen. Je kan je hiertegen niet verzekeren, maar je kan je wel verzekeren voor bijstand bij betwisting in deze zaken.

Zie ook Burgerlijke Aansprakelijkheid. Contractuele Aansprakelijkheid. Morele Aansprakelijkheid. Rechtsbijstand.

Subrogatie (Algemeen)

Als de maatschappij een vergoeding uitkeert, heeft ze het recht om die uitgaven eventueel terug te vorderen bij iemand anders die aansprakelijk blijkt. Bijvoorbeeld kan ze een vergoeding uitbetalen aan de eigenaar, en nadien de kosten verhalen op de huurder. Of kan ze bij een auto-ongeval, mocht blijken dat toch iemand anders verantwoordelijk is, de vergoeding van deze derde eisen. De maatschappij kan dus in jouw rechten en handelingen optreden tegen de verantwoordelijke derde voor het bedrag van hun uitgaven. Daarom dat je bij schade enkel de objectieve weergave van de feiten mag geven en je nooit woordelijk of schriftelijk in fout mag verklaren.

Zie Fout.

TAO

Afkorting van tijdelijk arbeidsongeschikt. In de onmogelijkheid verkeren om je gewone arbeid uit te voeren. Als deze situatie (na konsolidatie)blijft duren spreekt men van blijvende arbeidsongeschiktheid. Schade die je kan oplopen door TAO kan eventueel inkomstenverlies zijn, rendementsvermindering, verhoogde inspanningen, of morele schade (als pijnen en smarten).

Zie ook BAO. Morele schade. Consolidatie.

Takken (Algemeen)

Er zijn erg veel verzekeringen. Stelje je even de verzekeringsmaatschappij als een boom voor. De boom wordt allereerst onderverdeeld in groepen, bijvoorbeeld: de groep levensverzekeringen (geldverzekeringen) naast de groep schadeverzekeringen (auto-, brand-, gezins- … verzekeringen) Voor de verdere onderverdeling in Brand, Auto, Gezinsverzekeringen gebruikt men de term takken. Zo heb je bijvoorbeeld de tak Auto, de tak Brand, de tak Pensioensverzekeringen… Deze takken worden nog eens onderverdeeld. Bijvoorbeeld aan de tak Auto zitten dan –twijgjes als het ware- de omniumverzekering, de Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto, de bestuurderpolis…

Zie ook Maatschappij. Verzekering.

Tarief (Algemeen)

Prijsbepaling. Het tarief legt vast wat je betaalt voor je verzekering. De premies worden niet losjes uit de mouw geschud maar komen voort uit onderzoek, statistieken, kostenbepalingen etc. Soms ligt de tarifering van een verzekering ook wettelijk vast of zijn maatschappijen gehouden aan een vaste minimum of maximumpremie.

Technisch Totaal verlies

Zie ook Totaal verlies.

Technische controle

Zie ook Autokeuring.

Tegenexpertise (Auto)

Als de expert, de garagist en jij geen overeenkomst kunnen bereiken, kan je gewoonlijk via de Rechtsbijstand, beroep doen op een andere deskundige. Deze wordt dan de tegenexpert genoemd. Als ook zij geen overeenkomst bereiken stellen ze samen een derde aan die in arbitrage beslist. Als arbiter neemt hij een beslissing die niet meer kan worden aangevochten.Voor expertise in andere schades als autoschade geldt vaak een gelijkaardig principe.

Zie ook Expertise.

Termijnpremie

Zie ook Premie.

Teruggavepremie

Zie ook Contante premie.

Territorialiteit (Algemeen)

Betrekking hebben tot een grondgebied. In een verzekeringscontract betekent dit in welke landen de waarborg(en) van toepassing zijn. Zo worden in een reisverzekering vaak oorlogslanden uitgesloten. Soms is de territorialiteit van een verzekering wereldwijd zoals bij de meeste Gezinsverzekeringen. (Ook al is de wettelijke verplichte territorialiteit een stuk kleiner.)

Synoniem: Geografische uitgestrektheid.

Terrorisme

Zie ook Aanslag en arbeidsconflict.

Teruginvoegestelling

Zie ook Schorsing.

Terugvorderingsrecht

Zie ook Recht van verhaal.

Tijdelijk contract

De meeste verzekeringscontracten lopen over een jaar en worden automatisch vernieuwd tenzij een van de partijen het contract opzegt. De jaarlijkse dag waarop het contract eindigt maar onmiddelijk opnieuw in voege gaat, heet dan ook verval-dag. Het contract vervalt maar begint ook onmiddelijk terug te lopen. Er zijn echter ook contracten die je voor een beperkte duur kunt afsluiten. Je kan een reisverzekering voor enkele dagen afsluiten, of een organisatie kan een aansprakelijkheidspolis voor een enkel weekend afsluiten. Dan spreekt men van tijdelijke contracten.

Zie ook Jaarcontract.

Totaal verlies

Totaal Verlies,Pert totale of Total loss, betekent onherstelbare beschadiging. De expert zal een wagen als totaal verlies beschouwen als de wagen onherstelbaar beschadigd is, of als de herstellingskost te hoog is. (Als de kosten hoger zijn dan de waarde van de auto voor het ongeval min de waarde van het wrak).Het eerste geval is een geval van technisch Totaal verlies, het tweede van economisch Totaal verlies.

Zie ook Expertise.

Total loss

Zie ook Totaal verlies.

Transponder (Auto)

Een transponder is een soort anti-diefstalsysteem voor je voertuig. Een electronische zender die in je contactsleutel is ingebouwd, seint een code naar de boordcomputer. Als die computer de code niet herkent, volgt er een stroomonderbreking waardoor je wagen niet start.

Zie ook Anti-diefstalsysteem. Diefstal. VV1, VV2 en 3. CJ1 en CJ2.

Tussenkomst (Algemeen)

Wanneer een schadegeval volgens de voorwaarden in je polis als een geldig en gedekt schadegeval wordt beschouwd zal de maatschappij tussenkomen. Dat betekent dat zij haar verplichtingen beschreven in het contract nakomt, zoals schadevergoeding betalen, een lening aflossen, je bijstand verlenen in gerechtelijke procedures…

Tussenkomstdrempel

De tussenkomstdrempel is het bedrag waaronder de maatschappij niet tussenkomt.
(Rechtsbijstand) Een maatschappij in Rechtsbijstand zal onder een vastgesteld bedrag van een geschil niet tussenkomen. Dit bedrag wordt in de polis vastgelegd omdat het niet de bedoeling kan zijn dat de maatschappij tussenkomst verleent voor elk klein geschilletje. Meestal moet de waarde van het geschil minstens 300 EUR (2016) bedragen.

Zie ook Tussenkomst. Rechtsbijstand

Uitgestelde kapitaalsverzekering (Levensverzekering)

Je verzekert hierdoor een bedrag dat je van de maatschappij ontvangt als je bij pensioenleeftijd nog in leven bent. Vaak wordt er afgesproken dat als je niet meer in leven zou zijn, de maatschappij toch de betaalde premies met een kleine interest aan de erfgenamen terugstort. Dit wordt de tegenverzekering genoemd. De klassieke afkortingen zijn UKMT en UKZT, dat betekent uitgesteld kapitaal met of zonder tegenverzekering.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Uitsluitingen (Algemeen)

Wanneer je een contract afsluit bij een maatschappij bepaalt dat contract in welke gevallen de maatschappij zal tussenkomen en haar verplichtingen zal nakomen. Onder de voorwaarden krijg je dan meestal een opsomming van wat verzekerd is. Om duidelijk te zijn wordt ook vaak vermeld wat niet verzekerd is maar waarbij misverstand zou kunnen bestaan. Bijvoorbeeld is zelfmoord meestal uitgesloten in een levenverzekeringcontract binnen het jaar na afsluiting of is schroeischade zonder brand uitgesloten in een brandcontract. Dat zijn uitsluitingen.

Uitvaartverzekering (Levensverzekering)

Een uitvaartverzekering is een verzekering die bij overlijden een kapitaal uitbetaalt dat moet dienen om allerhande kosten die bij een begrafenis horen te dekken. Je kan de kosten op twee manieren verzekeren.. Ofwel sluit je een uitvaartverzekering af die de volledige zorg van de begrafenis verzekert (doodsbrief, koffietafel, doodskist etc.). Je erfgenamen hebben dan minder praktische zorgen en je krijgt de begrafenis die je wenst. De premie wordt vaak in een of enkele keren betaald. Je kunt ook voor een klassieke vorm van levensverzekering kiezen. De maatschappij betaalt bij overlijden van de verzekerde een zeker kapitaal uit en daarmee kan ook de begrafenis worden betaald. Premiebetaling hiervan is meestal gespreid over een langere periode.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Vandalisme

Vandalisme betekent uit verveling of baldadigheid dingen van anderen vernielen, bijvoorbeeld winkelruiten, auto’s, publiek eigendom. In de polis omnium is het vandalisme aan jouw auto gewoonlijk mee verzekerd. Je moet wel verplicht aangifte bij de politie doen.

Tot een maximum bedrag is ook de schade aan een verzekerd gebouw door vandalisme meestal gedekt, ook graffiti is vaak tot een beperkt bedrag verzekerd. Meestal moet je ook hier aangifte bij de politie doen.

Venale Waarde

Zie ook Werkelijke waarde.

Verklaring van pandschuldvordering (Brand)

Zie ook Hypothecair bijvoegsel.

Vernietiging (Algemeen)

Bij de vernietiging van de polis stopt de overeenkomst tussen de maatschappij en u in al zijn aspecten. Zowel jij als de maatschappij kunnen onder bepaalde voorwaarden vragen/eisen het contract te vernietigen.

Zie ook Schorsing. Opzeg. Wanbetaling.

Vervaldag (Algemeen)

Tenzij een van de partijen het contract opzegt, lopen de meeste verzekeringscontracten een jaar ook al worden ze elk jaar automatisch vernieuwd. De jaarlijkse dag waarop het contract eindigt maar onmiddelijk opnieuw in voege gaat, heet dan ook vervaldag. Het contract vervalt maar begint ook direct terug te lopen. Er zijn echter ook contracten die je voor een beperkte duur kunt afsluiten. Je kunt een reisverzekering voor enkele dagen afsluiten, of een organisatie kan een aansprakelijkheidspolis voor een enkel weekend afsluiten. Dan spreekt men van tijdelijke contracten en veeleer van einddatum dan van vervaldag.

Zie ook Jaarcontract.

Vervangwagen (Auto)

Soms verzekert de maatschappij bij een ongeval via je Ba-auto het slepen van de auto en het thuisbrengen van de passagiers. Dat is een extra service die ze vrijwillig verlenen. Soms is deze dienst ook verzekerd via een bijstandscontract. Een andere mogelijke service van de maatschappij is dat zij voor een beperkte periode – tijdens de herstelling van je auto – een vervangwagen (of minstens een deel van het bedrag dat je daarvoor betaalt) vergoeden. Wanneer je betrokken bent in een ongeval en je bent in je recht, wordt meestal (een deel van) je vervangwagen vergoedt door de maatschappij van de tegenpartij.

Verzekeraar

De verzekeringsmaatschappij.

Zie ook Maatschappij.

Verzekerde (Algemeen)

De persoon die verzekerd wordt en in wiens voordeel de dekking van het contract geldt. Meestal is dit de verzekeringsnemer (de onderschrijver van het contract) maar daarnaast kunnen ook andere personen de verzekerde zijn, bijvoorbeeld de kinderen bij een Familiale, een andere bestuurder die eventjes je auto leent is ook verzekerd door jouw Ba-autocontract. Soms is de verzekeringsnemer (die het contract onderschrijft) zelf geen verzekerde en betaalt hij enkel de premie om iemand anders te verzekeren.

Zie ook Verzekeringsnemer. Verzekeraar. Begunstigde.

Verzekeringsnemer (Algemeen)

De verzekeringsnemer is diegene die het contract onderschrijft en de premies betaalt. Verder hoeft hij geen belangen te hebben. Hij kan iemand anders laten verzekeren en/of iemand anders als begunstigde voorstellen.

Zie ook Verzekerde. Verzekeraar.

Verzekeringsbon (Levensverzekering)

Een verzekeringsbon is een kapitalisatiebon op naam en met een vaste looptijd waarop de maatschappij een beloofde opbrengst geeft die vaak hoger ligt dan de rente op de markt. Bovendien loopt hier meestal een overlijdensdekking mee samen die de erfgenamen een percentage van het belegde kapitaal uitbetaalt bij overlijden van de verzekerde. Als dit 130 % bedraagt en de looptijd is minstens 8 jaar en 1 dag is dit product fiscaal vrijgesteld.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Vetusteit

Vetusteit is de vakterm voor sleet of slijtage. Gewoonlijk staat het percentage sleet dat men bij schade toepast in de Algemene voorwaarden van het verzekeringscontract vermeld.Slijtage is niet hetzelfde als wat men gewoonlijk met waardevermindering bedoelt.

Zie ook Waardevermindering.

Vrije keuze van raadslieden (Rechtsbijstand)

In rechtsbijstandscontracten krijg je bijstand van de maatschappij om als eiser of verweerder je rechten te doen gelden, maar je blijft wel vrij om je advocaat te kiezen indien je dat wenst.

Zie ook Rechtsbijstand.

Vrijstelling (Algemeen)

In sommige contracten is een vrijstelling voorzien. Dat is het gedeelte van de schade datje zelf dient te dragen. De maatschappij vergoedt je voor de schade die boven de vrijstelling ligt. Zonder een vrijstelling zou de verzekering duurder zijn en moet je jaarlijks meer betalen. Bij andere verzekeringen kun je soms de grootte van de vrijstelling zelf bepalen zoals bij een omniumverzekering voor je auto. Soms rekent men met percentages, soms met een vast bedrag. Algemeen geldt: hoe hoger de vrijstelling, hoe goedkoper de premie.

Zie ook Indexatie.

Vrijwillige hulpverlening door derden (Familiale)

Door de waarborg Vrijwillige hulpverlening door derden die vaak mee in jouw Familiale verzekering wordt verzekerd, wordt de schade vergoed aan mensen die je gratis en niet beroepshalve ter hulp snellen als jij of je goederen gevaar lopen en daardoor schade opliepen.

Zie ook Gezinsverzekering.

VV1 tot 3 (Auto)

Anti-diefstalsystemen voor je voertuig.
VV1 : schakelt de electronische injectie, het startcircuit en de brandstoftoevoer uit. Het bezit geen geluids- of lichtalarm.
VV2 : Zelfde als VV1 maar met een alarm dat afgaat bij inbraak.
VV3: VV1 systeem waarbij alarm later wordt toegevoegd waardoor het een VV2 systeem wordt.

VVLL-Conventie

VVLL-conventie is de afkorting van Versnelde Vergoeding voor Lichamelijke Letsels. Maatschappijen die de Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto verzekeren hebben met deze conventie het mogelijk gemaakt om onder bepaalde voorwaarden slachtoffers van lichamelijke letsels sneller te vergoeden.

Zie ook Ba-auto.

Waarborg

Het woord waarborg wordt in het verzekeringsmilieu niet in de gewoonlijke betekenis van onderpand gebruikt, maar in de betekenis van een garantie voor zekerheid. Als de maatschappij de waarborg Brand verzekert, betekent dit dat zij je deze zekerheid biedt. Tegenover elke premie staat de dekking van een of meerdere waarborgen. Verscheidene waarborgen kunnen in een polis zijn samengebracht, bijvoorbeeld de waarborg brand maar ook de waarborg stormschade in uw brandpolis. Elke waarborg kan dan nog eens uitgebreid of minder uitgebreid zijn. Als je maatschappijen met elkaar vergelijkt moet je de premie vergelijken, maar ook de waarborgen van het contract, de uitgebreidheid van de waarborgen, de schade-afhandeling, de dienstverlening…

Zie ook Contract. Takken.

Waardevermindering (Brand)

De vermindering van waarde die wordt toegekend aan voorwerpen die nog bruikbaar zijn maar waarvan het nut door de beschadiging lager is.

Zie ook Vetusteit (sleet).

Wachttijd (Algemeen)

Soms onderschrijf je een verzekering maar moet je rekening houden met een wachttijd voordat de dekking voor een specifiek geval in werking treedt. Bijvoorbeeld. Wanneer je als vrouw een hospitalisatiepolis wil onderschrijven loopt er meestal een wachttijd vooraleer de maatschappij een bevalling zal vergoeden. (Meestal is dit 9 maanden, omdat het niet de bedoeling is dat je pas bij zwangerschap een polis afsluit.) De wachttijd is dus de periode waarin de maatschappij geen prestaties verschuldigd is terwijl de polis toch al loopt. Er zijn echter uitzonderingen waarbij je een hospitalisatieverzekering kan afsluiten zonder wachttijd..

Waterschade (Brand)

De waarborg Waterschade verzekert je tegen schade door water. Zowel uit sanitaire of verwarmingsinstallaties, aan- of afvoerbuizen, of (regen)water dat binnenkomt via het dak. Ook de waterschade ten gevolge van het blussen is verzekerd in een klassieke brandpolis. Schade aan je huis door grondwater is meestal uitgesloten.

Zie ook Brandverzekering

Wanbetaling (Algemeen)

Als je de premie van je verzekering niet betaalt, spreekt men van wanbetaling. Dat kan tot gevolg hebben dat de maatschappij de polis schorst of vernietigt. Zij zal je hiervan wel verwittigen. De premiebetaling is een verplichting die je volgens het contract moet nakomen. Indien je dat niet doet is de maatschappij ook niet gehouden haar verplichting na te komen, bijvoorbeeld een uitbetaling te doen in schade. Als je de verzekering niet meer wenst, moet je het contract opzeggen en dus de maatschappij verwittigen. Het niet betalen van de premie geldt nooit als opzeg.

Zie ook Vernietiging

Wedersamenstellingswaarde (Brand)

Wedersamenstellingswaarde is het geheel van de kosten om na brand informatie te recupereren en te herstellen. Zoals kopieën van plannen, modellen, documenten, archieven, magneetbanden en andere informatiedragers. (Disks, diskettes, harde schijven, CD-Roms, magneetbanden, tapes etc.) De kosten voor het dupliceren zijn soms verzekerd in de klassieke brandpolis. De kosten van het onderzoek en studiewerk zijn meestal uitgesloten.

Zie ook Brandverzekering.

Werkelijke waarde

De nieuwwaarde verminderd met de slijtage.

(Auto)Om een vergoeding te kunnen uitbetalen, moet men de omvang van de schade kennen. Men kan uitgaan van een vastgestelde formule die in het contract staat, een expert kan de schade schatten, of men kan via een statistische lijst kijken hoeveel iets nog waard is. Bij een beschadigde auto bijvoorbeeld, zal men geen rekening houden met de emotionele waarde van die auto voor jou, maar bekijkt men wat de auto werkelijk op de markt waard was of nog is.

Synoniem: marktwaarde.

Zie ook Aangenomen waarde.

(Brand) De werkelijke waarde van de toestellen is de waarde van een goed zoals men forfaitair aanneemt dat het nog waard is gezien de ouderdom van het toestel. Bij gebouwen wordt gewoonlijk 15 % sleet verondersteld.De werkelijke waarde kan worden bepaald naar eigen inzicht of door een expert of via een evaluatieformulier van de maatschappij. Als huurder moet je het huis in werkelijke waarde verzekeringen, terwijl de eigenaar de herbouwwaarde dient te verzekeren.

Zie ook Aangenomen waarde.

Winstdeelname (Levensverzekeringen)

De meeste maatschappijen verhogen regelmatig het rendement in levensverzekeringscontracten door een uitkering te doen van hun winsten. Naast het vast rendement deel je zo jaarlijks in de winsten van de maatschappij als het hen het afgelopen jaar voor de wind ging.

Zie ook Levensverzekering algemeen.

Zaakschade (Algemeen)

Schade die ontstaat uit de beschadiging en de vernieling van een voorwerp of zaak. Voorbeelden: voertuigschade, ook het sterven van een dier wordt bij zaakschade gerekend.

Synoniemen: Stoffelijke schade, Materiële schade.

Zie ook Schade.

Ziekenhuiskosten (Hospitalisatie)

Ziekenhuiskosten zijn medische kosten bij hospitalisatie.Hieronder vallen alle kosten van operaties, doktersraadpleging, verpleging en medicatie. Bij kwaliteitsvolle hospitalisatieverzekeringen horen daar de toeslag voor een eenpersoonskamer en de erelonen bij.

Zie ook Hospitalisatie. Medische kosten.

Ziekteverzekering

De ziekteverzekering verleent tussenkomst bij elke ziekte, ongeacht of je daarvoor naar het ziekenhuis moet. Deze verzekering kun je vergelijken met de gewone ziekteverzekering bij een mutualiteit.

Zie ook Hospitalisatie. Zware ziekten.

Zwakke weggebruikers

Zwakke weggebruikers zijn de personen die zich in het verkeer bewegen en waarvan wordt aangenomen dat ze veel risico lopen. Voetgangers, fietsers, ruiters en mensen in een invalidewagen met motor worden aanzien als zwakke weggebruikers. Sinds de wet van 1995 krijgt de zwakke weggebruiker meer bescherming. Of hij in fout is of niet, zijn lichamelijke schade zal in elk geval worden vergoed.(Dokters- en ziekenhuiskosten, esthetische schade als littekens, psychische hulp…) Ook inzittenden van motorrijtuigen worden vergoed. De bestuurder blijft ook hier wel uitgesloten.

Zware ziekten

Zie ook Hospitalisatie.

Zwart werk

Zie Hospitalisatie. Huispersoneel.